CV

Sinds 1987 ben ik begonnen met beelden maken, tekenen en schilderen. Grotendeels autodidact,  wilde ik graag bijleren.  De onderstaande leraren waren het belangrijkst voor mij:

Kleywerk, Apeldoorn, keramiek glazuren, 2020 + 2021

Raphael Beil via Campo Altissimo, Italië, machinaal beeldhouwen in graniet, 2018

Caroline Teesing via Campo Altissimo, Italië en UCK, Utrecht, beeldhouwen in steen, 2002 – 2005 + 2015

Gerrit van Meurs Bleu et Vert , Auvergne, schilderen, 2009

Gerard van Rooij via Bleu et Vert , Auvergne, beeldhouwen in steen, 1995, 1997 + 2011

Peter Schuijren , Limburg, beeldhouwen in steen, 1994

Joop te Riele , Apeldoorn, vrij boetseren + naar model, 1988-1991

Don Nederhand , Apeldoorn, schilderen en tekenen, 1987-1993

 

Materialen:

Voor 2 dimensionaal werk: potlood, Siberisch krijt, houtskool, pastel, acryl, olieverf, aquarel.

Voor 3 dimensionaal werk: klei + keramiek + glazuren, was, brons en diverse steensoorten zoals Franse kalksteen, serpentijn, albast, seleniet, speksteen, dolomiet, Belgische hardsteen, Springstone, div. marmer soorten, Siberische leopardstone, blauwe granietmarmer Azul de Macaubas uit Brazilië, onyx, Diabaas en graniet.

Door mijn nieuwsgierigheid naar de verschillende materialen breidt mijn ervaring zich steeds verder uit.

 

Thema’s:

  • in brons waren tussen 1987 - 2007: dieren, naakten, dansers, religieuze figuren (in opdracht), sprookjesfiguren, surrealistische figuren.
  • bij de stenen beelden zijn sinds 1997- heden: abstracten, organisch - blad & bloemvormen, natuurelementen bijv. druppels, golven, wolken, schelpvormen.
  • in klei + keramiek: naakten, dieren, sprookjesfiguren, organische beelden, de elementen, bloemen.

 

Ontwikkeling:

Het is belangrijk om het verstilde moment te pakken in het beeld. Ik poog het beeld levenskracht te geven. Gaandeweg verdiep ik de inhoud, mede door te
leren werken in verschillende materialen en technieken en door mijn visie te ontwikkelen qua vormgeving.
In de loop van de tijd maakte ik bijv. vrouwelijk naakt in schilderij, in tekening, als beeldje in klei, was, brons en steen in een verschillende vormgeving.
Later bij het maken van organische vormen ontstond een zelfde soort proces.
Nog onlangs heb ik geleerd te werken met engobes en glazuur, zodat ik gekleurd keramisch werk kan maken.
Kijk voor de verschillende ontwikkelingen bij mijn pagina's BRONZEN BEELDEN, STENEN BEELDEN en KERAMISCHE BEELDEN 

Ik werk vaak klein, want dit blijft makkelijker zelf te vervoeren en te exposeren. Soms heb ik toch grotere bronzen beelden gemaakt, dit was fysiek wel een uitdaging, omdat ik in 1984 een zware rugoperatie heb ondergaan. Een aantal jaren hierna ging het plezier van het maken een grote rol in mijn leven spelen. 

 

 

Op Social media:

www.linkedin.com/barbarapijnappel

www.facebook.com/barbara.pijnappel en Barb’s Beeldentuin www.facebook.com/barbsbeeldentuin

www.instagram/com/barbarapijnappel 

https://nl.pinterest.com/artbarb7218/

Op online galeries/kunstsites/databases met mijn werk, workshops + open tuindagen:

www.apeldoornuitdekunst.nl 

www.b9.nl , B9 – Kunst  & Cultuur, Beeldhouwers, Gelderland, Barb's Beeldentuin-Atelier

www.rkd.nl

www.kunstgalerie-info.nl

www.kunstwerkkopen.nl

www.thegallery.nl 

www.opentuinagenda.nl

uit.inapeldoorn.nl/agenda/

https://www.uitzinnig.nl 

www.uitjes.nl

www.uitzinnig.nl ,

www.apeldoornuitdekunst.nl ,

www.cursussen-en-workshops.nl,

www.evenementkalender.nl,

www.kunstenkunstenaar.nl,

www.tuinsites.nl,

www.uitidee.nl,

www.vrijetijdkrant.nl,  

 

Activiteiten & Exposities:

Sinds 1993 zijn er zo’n 200 exposities geweest in Nederland, Duitsland en België in galeries, musea bedrijven, instellingen en bij gastronomische top restaurants. Exposities in Michelin sterren restaurants worden aangegeven met een * in onderstaande CV lijst.

Veel werk bevindt zich in privé bezit en collecties in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en de V.S.

Sinds de zomer van 2005 heb ik bij mijn atelier een kleine beeldentuin. Op deze site is een selectie te zien van de bronzen beelden en van de stenen beelden en er is een aparte pagina over de beeldentuin. Heeft u belangstelling om meer te zien, dan kunt u een afspraak maken of terecht op een open middag.

Het hele jaar zijn er maandelijks workshops speksteen en boetseren met open inschrijving en op afspraak zijn er groepsworkshops op een af te spreken datum. Informatie hierover staat op deze site.

 

Publiek domein:

1. Een bronzen beeld voor de bewoners en door hun bij elkaar gespaard werd in 1993 geplaatst in het vernieuwde Huize St. Elizabeth te Zutphen. Het beeld verbeeldde de overgang van het oude verzorgingshuis naar het nieuwe verzorgingstehuis d.m.v. 2 figuren die elkaar een sleutel geven. Het was in de hoek van de hal geplaatst.

2. Een bronzen zittende olifant op St. Vogeleiland, Deventer, 1997.

 

Sinds 2017 ben ik aangesloten bij de Beroeps Organisatie Kunstenaars - www.boknet.nl

en sinds 2022 ben ik aangesloten bij de Stichting Open Ateliers Noord Oost Veluwe.

 

Opdrachten beelden:

Opdracht fam. De Wilde, Apeldoorn: 2 stenen herdenkingsbeelden voor graven, 2022

Opdracht de heer Turken, Apeldoorn: bronzen zittende vrouwenfiguur met asla, 2014

Opdracht fam. Stapper, Apeldoorn: bronzen beeld Verbondenheid, 2007

Opdracht Vereniging van Meesterkoks België: bronzen beeldje mes, vork en lepel, 2003

Opdracht Galerie en beeldentuin Groeneveld, Almelo: bronzen kleine zittende olifant, 1996

Opdrachten de heer Wijs, Zutphen: 7 bronzen religieuze figuren + kleine dieren, 1995-1996

Opdracht fam. Vink, Apeldoorn: 2 bronzen turners, 1996

Opdracht fam. Schoemaker, Apeldoorn: bronzen zittende naakte vrouwenfiguur,1994

Opdracht St. Elisabeth verzorgingstehuis, Zutphen: 2 grotere bronzen figuren met sleutel, 1992. Gemaakt op verzoek van de bewoners en het personeel. Het beeld is een unica. De situatie verbeeld de overgang van het oude verzorgingshuis naar het nieuwe verzorgingstehuis. Het was in de hoek van de hal geplaatst.

 

Opdrachten schilderijen/tekeningen en gerelateerd:

workshop voor Talens, Doorn, 1997

demonstraties voor Talens op RAI-Art Expo, Amsterdam, 1996

demonstratie schilderen Talens in Het Hobbyparadijs, Heerhugowaard, 1996

opdracht maken kleurkaarten, Talens, Apeldoorn, 1995

workshop voor Talens  voor Ministerie VROM, Leiden, 1994

opdracht maken kleurkaarten, Talens,  Apeldoorn, 1994

Since 1987 I started making sculptures, drawing and painting. Largely self-taught, I was eager to learn. The teachers below were the most important to me:

Kleywerk,  Apeldoorn, ceramic glazes, 2020 + 2021

Raphael Beil via Campo Altissimo,  Italy, Machine Sculpture in Granite, 2018

Caroline Teesing at Campo Altissimo Italy + UCK, Utrecht, marble sculptures, 2002 – 2005 + 2015

Gerrit van Meurs Bleu et Vert , Auvergne, painting, 2009

Gerard van Rooij via Bleu et Vert, Auvergne, stone sculptures, 1995, 1997 + 2011

Peter Schuijren  Limburg, stone sculpture, 1994

Joop te Riele , Apeldoorn, free modeling in clay + after model in wax, 1988-1991

Don Nederhand Apeldoorn, painting and drawing, 1987-1993

 

Materials:

For 2 dimensional work: pencil, Siberian chalk, charcoal, pastel, acrylic, oil paint, watercolor.

For 3 dimensional work: clay + ceramics + glazes, wax, bronze and various types of stone such as French limestone, serpentine, alabaster, selenite, soapstone, dolomite, Belgian bluestone, Springstone, div. marble species, Siberian leopardstone, blue granite marble Azul de Macauba from Brazil, onyx, Diabase and granite.

Due to my curiosity about the different materials, my experience continues to expand.

 

Themes:

- in bronze were between 1987 - 2007: animals, nudes, dancers, religious figures (assignments), fairytale figures, surrealistic figures.  

- since 1997-present the stone sculptures are: abstracts, organic - leaf & flower shapes, natural elements such as drops, waves, clouds, shell shapes.   

- In clay + ceramics: nudes, animals, fairytale characters, organic sculptures of the elements of nature and flowers.

 

Development:

It is important to grab and experience the still moment. I often tried to give the sculpture spirit, as it were. Gradually I deepen the content, partly by working in other materials and techniques. This often contains a gradient, for example that I first drew a certain subject, then painted it, then I created in clay as a sculpture and then again as a sculpture in wax and then cast in bronze or made in stone. For the various developments of this, look at my website pages for BRONZE SCULPTURES, STONE SCULPTURES and CERAMIC SCULPTURES. In between there are the paintings and drawings.

I often work small, because this remains easier to transport and exhibit. Sometimes I made larger bronze sculptures, but this was a physical challenge, because I had a major back surgery in 1984. Some years after this the joy of creating started playing a big role in my life.

 

On social media:

www.linkedin.com/barbarapijnappel

www.facebook.com/barbara.pijnappel  and Barb’s Sculpturegarden www.facebook.com/artbarb01

www.instagram/com/barbarapijnappel 

https://nl.pinterest.com/artbarb7218/

www.apeldoornuitdekunst.nl 

On online galleries/artsites/databases with my work, workshops + open days:

www.b9.nl , B9 – Art  & Culture, Sculptors, Gelderland, Barb's Beeldentuin-Atelier

www.rkd.nl

www.kunstgalerie-info.nl

www.kunstwerkkopen.nl

www.thegallery.nl 

online exhibition with portfolio kunstinzicht.nl/portfolio/werk/barbarapijnappel/

online exhibition artleader.com/kunstenaar/barbara-pijnappel

online exhibition on https://barbarapijnappel.exto.nl/

online exhibition on pnoexpo.nl/barbarapijnappel

and on websites with my open garden, workshops soapstone carving & modelling such as www.uitjes.nl , www.uitzinnig.nl , www.apeldoornuitdekunst.nl , www.cursussen-en-workshops.nl,

www.evenementkalender.nl, www.kunstenkunstenaar.nl, www.tuinsites.nl, www.uitidee.nl, www.vrijetijdkrant.nluit.inapeldoorn.nl/agenda

 

Activities & Exhibitions:

Since 1993 there have been more than 200 solo & group exhibitions in the Netherlands, Germany and Belgium in galleries, museums, companies, institutions and gastronomic top restaurants. Exhibitions in Michelin star restaurants are indicated with a * in the CV list below.

Much of the work is in private possession and in collections in the Netherlands, Belgium, Germany, France, Spain and the US.

Since the summer of 2005 I have created a small sculpture garden next to my studio. On my website you can see a selection of the bronze & stone & ceramic sculptures and there is a separate page about the sculpture garden.

Throughout the year there are monthly soapstone and modeling workshops with open registration and by appointment there are group workshops on a date to be agreed.

 

Public domain:

  1. A bronze statue for the residents and saved by them was placed in 1993 in the renovated Huize St. Elizabeth in Zutphen. The sculpture depicted the transition from the old nursing home to the new nursing home by means of 2 figures giving each other a key. It was placed in the corner of the hall.
  2. A bronze seated elephant on  St. Vogeleiland, Deventer.


Professional association:

Since 2017 membership of the Professional Organization of Artists - www.boknet.nl

Since 2022 participating at Open Studio days Noord Oost Veluwe Foundation

 

Barb's Sculpture Garden-Atelier-Galerie can be visited on open days and by appointment. Not during the summer holidays.
The Fluitersweg is a small side street of the Oude Zwolseweg, which is part of the Cannenburgh route.

 

Assignments for sculptures:

Assignment fam. De Wilde, 2 grave memorials, 2022

Assignment Mr. Turken, Apeldoorn: bronze seated female figure with ash tray, 2014

Assignment fam. Stapper, Apeldoorn: bronze figures in a circle dance: Connectedness, 2007

Assignment Association of Master Chefs Belgium: bronze statuette knife, fork and spoon, 2003

Assignment Gallery and sculpture garden Groeneveld, Almelo: bronze small seated elephant, 1996

Assignments Mr. Wijs, Zutphen: 7 bronze religious figures + small animals, 1995-1996

Assignment Fam. Vink, Apeldoorn: 2 bronze gymnasts, 1996

Assignment fam. Schoemaker, Apeldoorn: bronze seated nude female figure, 1994

Assignment St. Elisabeth nursing home, Zutphen: 2 larger bronze figures with key, 1992. Made at the request of the residents and staff. The sculpture is unique. The situation represents the transition from the old care home to the new care home. It was placed in the corner of the hall.

 

Assignments paintings/drawings and related:

workshop for Talens , Doorn, 1997

demonstrations for Talens at RAI-Art Expo, Amsterdam, 1996 d

demonstration painting Talens  in Het Hobbyparadijs, Heerhugowaard, 1996

assignment to make color cards, Talens, Apeldoorn, 1995

workshop for Talens for Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, Leiden, 1994

assignment to make color cards, Talens, Apeldoorn, 1994

 

Activities and Exhibitions since early 1993. Here under is the whole list:

 

Ik heb Activiteiten en Exposities gedaan vanaf begin 1993. Hieronder is een overzicht:

2024

hele jaar          workshops speksteen en boetseren met open inschrijving en groepsworkshop op afspraak, Wenum
hele jaar          Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel
hele jaar          online expositie www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/barbarapijnappel/index.html

hele jaar          online expositie galerie www.artleader.com/kunstenaar/barbara-pijnappel
hele jaar          online expositie op www.exto.nl/barbarapijnappel

hele jaar          online expositie op www.pnoexpo.nl/barbarapijnappel

hele jaar          portfolio in museum CODA, Apeldoorn

16/1,                 radio-interview in programma Matinee, RTV Apeldoorn

16 – 25/2          deelname in groepsexpositie Feeling Blue in het KEK-huis, Epe

18+19 mei        deelname in de overzichtsexpo in de Galerie van Ateliers Apeldoorn

25+26 mei        deelname Barb’s Beeldentuin-Atelier aan route Open Ateliers Apeldoorn, Wenum  

21/9                  aftrap Open Ateliers Noord Oost Veluwe in Kasteel De Cannenburgh, Vaassen
21/9 - 29/9       deelname in preview expo van Open Atelierroute St. Noord Oost Veluwe 

5 + 6 okt.           deelname Barb’s Beeldentuin-Atelier in Open Atelierroute St. Noord Oost Veluwe, Wenum

23/11-22/12     deelname in groepsexpositie Kunstwarenhuis in het KEK-huis, Epe

 

2023

hele jaar workshops speksteen en boetseren met open inschrijving en groepsworkshop op afspraak bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel
hele jaar online expositie galerie op www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/barbarapijnappel/index.html

hele jaar online expositie galerie www.artleader.com/kunstenaar/barbara-pijnappel
hele jaar online expositie op www.exto.nl/barbarapijnappel 

hele jaar online expositie op www.pnoexpo.nl/barbarapijnappel

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

12/12/22 - 26 mrt. deelname in 055: Apeldoorn Art in museum CODA , Apeldoorn

13/1 - 31/3 cursus boetseren met klei & was in cultureel centrum Gigant, Apeldoorn

25/1, 14/2, 23/5, 16/8, 5/10 -  radio interviews in programma Matinee, RTV Apeldoorn

11 - 19/3 deelname expositie thema Samen, Samenwerken, Verbinden KEK-huis , Epe

1/6 – 20/7  expositie in Hartgalerij foyer + Kloostertuin Brinkhuis tijdens juni Kunstmaand en Art Laren, Laren

16/9  - 4/10  deelname in preview expo van Open Atelierroute St. Noord Oost Veluwe in het KEK-huis, Epe

7 + 8/10  deelname Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie in Open Atelierroute St. Noord Oost Veluwe, Wenum

25/11-23/12 deelname in groepsexpo Kunstwarenhuis in het KEK-huis, Epe

 

2022

hele jaar workshops speksteen en boetseren met open inschrijving en groepsworkshop op afspraak bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

winter + voorjaar + herfst, cursus boetseren met klei & was in cultureel centrum Gigant, Apeldoorn

hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel
hele jaar online expositie galerie op www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/barbarapijnappel/index.html

hele jaar online expositie galerie www.artleader.com/kunstenaar/barbara-pijnappel
hele jaar online expositie op www.exto.nl/barbarapijnappel 

hele jaar online expositie op www.pnoexpo.nl/barbarapijnappel

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

jan.- dec.  solo expositie beelden in 2** restaurant 't Nonnetje, Harderwijk
17/1, 15/2, 12/4, 21/9, 7/11, 27/12 - radio interviews in programma Matinee, RTV Apeldoorn

mrt - mei opdracht 2 stenen gedenktekens voor graven voor fam. de Wilde, Apeldoorn

3 mrt.-21 apr.  solo expositie bronzen + stenen beelden in 1* restaurant De Gieser Wildeman, Noordeloos

10 + 11 sept.  deelname evenement + expositie Amstelveen En Plein Air, georganiseerd door kunstenaarsvereniging AmstellandKunst i.s.m.
het Cobra museum en gemeente Amstelveen

23-25 sept., deelname in preview expositie van Open Atelierroute St. Noord Oost Veluwe in het KEK-huis, Epe

1+2okt.  deelname Barb’s Beeldentuin-Atelier in Open Atelierroute St. Noord Oost Veluwe, Wenum

14 -21 nov. deelname in docentenexpositie in cultureel centrum Gigant, Apeldoorn
25 nov. - 24 dec. deelname in Kunstwarenhuis in het KEK-huis, Epe
12 dec. - 26/3/23 deelname in 055: Apeldoorn Art in de Noordzaal in museum CODA , Apeldoorn
vanaf 12 dec. kunt u voor de Publieksprijs stemmen op de site van CODA voor het kunstwerk wat u het mooist vindt.

2021

hele jaar workshops speksteen en boetseren met open inschrijving en groepsworkshop op  afspraak bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel
hele jaar online expositie galerie op www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/barbarapijnappel/index.html

hele jaar online expositie galerie www.artleader.com/kunstenaar/barbara-pijnappel
hele jaar online expositie op www.exto.nl/barbarapijnappel

hele jaar online expositie op www.pnoexpo.nl/barbarapijnappel

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

jan./dec. solo expositie beelden in 2** restaurant 't Nonnetje, Harderwijk**
13/12/20-9/4/21 deelname groepsexpositie 055:Apeldoorn Art in museum CODA , Apeldoorn

5/3/21-28/4/21 deelname groepsexpositie Galerie Huis ter Heide, Huis ter Heide

14/5, 9/6, 9/9, 14/9 radio interviews in programma Matinee, RTV Apeldoorn

 

2020

hele jaar workshops speksteen en boetseren, Barb’s Beeldentuin-Atelier, Wenum
hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel

hele jaar online expositie galerie met portfolio  www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/barbarapijnappel/index.html

hele jaar  online expositie galerie www.artleader.com/kunstenaar/barbara-pijnappel
hele jaar online expositie op www.exto.nl/barbarapijnappel

hele jaar online expositie op www.pnoexpo.nl/barbarapijnappel , met portfolio

hele jaar online expositie op www.i-museum.nl/barbarapijnappel  

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

hele jaar workshops speksteen en boetseren met open inschrijving en groepsworkshop op  afspraak bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel
hele jaar online expositie galerie op www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/barbarapijnappel/index.html

hele jaar online expositie galerie www.artleader.com/kunstenaar/barbara-pijnappel
hele jaar online expositie op www.exto.nl/barbarapijnappel

hele jaar online expositie op www.kunstinbeeld.com i.o.

hele jaar online expositie op www.pnoexpo.nl/barbarapijnappel

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

jan./dec. solo expositie beelden in 2** restaurant 't Nonnetje, Harderwijk**
13/12/20-9/5 deelname groepsexpositie 055:Apeldoorn Art in museum CODA , Apeldoorn

5/3/21-28/4/21 deelname groepsexpositie Galerie Huis ter Heide, Huis ter Heide

14/5, 9/6, 9/9 radio interviews in programma Matinee, RTV Apeldoorn

 

2020

hele jaar workshops speksteen en boetseren, Barb’s Beeldentuin-Atelier, Wenum
hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel

hele jaar online expositie galerie met portfolio www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/barbarapijnappel/index.html

hele jaar online expositie galerie www.artleader.com/kunstenaar/barbara-pijnappel
hele jaar online expositie op www.exto.nl/barbarapijnappel

hele jaar online expositie op www.pnoexpo.nl/barbarapijnappel , met portfolio

hele jaar online expositie op www.i-museum.nl/barbarapijnappel 

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

tot 5/1/20 deelname in PUUR Buitensculpturen, Tuinen van Appeltern, www.appeltern.nl

jan./dec.  solo expositie beelden in 2** restaurant 't Nonnetje, Harderwijk**
10/2+25/8+ 9/12 radio interviews in programma Matinee, RTV Apeldoorn

13/12-9/5/21 deelname groepsexpositie 055:Apeldoorn Art in museum CODA , Apeldoorn

 

2019

hele jaar workshops speksteen en boetseren, Barb’s Beeldentuin-Atelier, Wenum
hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel

hele jaar online expositie galerie met portfolio www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/barbarapijnappel/index.html

hele jaar op www.pnoexpo.nl/barbarapijnappel , met portfolio

hele jaar op www.exto.nl/barbarapijnappel  met portfolio

hele jaar op www.i-museum.nl/barbarapijnappel 

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

jan./dec. solo expositie beelden in 2** restaurant 't Nonnetje, Harderwijk**

18/1-5/4 cursus boetseren bij Barb’s Atelier, Wenum

mrt/apr expositie beelden in museum Thijnhof, Coevorden

7/4 deelname aan Kunstroute Centrum Apeldoorn in het www.ACEC-gebouw.nl

21/4 + 29/9 Open middagen in Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

mei/aug. deelname groepsexpositie in beeldentuin Stichting Land en Beeld, Asperen 

22 + 23/6 deelname Open middagen www.landelijkatelierweekend.nl Barb’s Beeldentuin-Atelier, Wenum

18/7 - 20/8  Expositie deelname in www.ACEC-gebouw.nl , thema Apeldoorn en het Groen,

23/9, 18/11 radio interviews in programma Matinee, www.RTV-Apeldoorn.nl          

13/11-5/1/20 deelname in PUUR Buitensculpturen, Tuinen van Appeltern, www.appeltern.nl

 

2018

hele jaar workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum
hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel

hele jaar online expositie galerie met portfolio www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/barbarapijnappel/index.html

jan./dec.  solo expositie beelden in 2** restaurant 't Nonnetje, Harderwijk**

7/1 , 30/8, 20/10 radio-interviews in diverse programma's van  RTV Apeldoorn , Apeldoorn

12/1-6/4 cursus boetseren bij Barb’s Atelier, Wenum

mei–dec. deelname expositie in Beeldentuin Stichting Land & Beeld, Asperen

10/6, 2/9 + 11/11 Open middagen in Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

16 sept-9 dec. deelname in groepsexpo 055: Apeldoorn Art museum CODA,  Apeldoorn

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

 

2017

hele jaar workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum
hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel

hele jaar online expositie galerie met portfolio www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/barbarapijnappel/index.html

jan./dec. solo expositie beelden in 2** restaurant 't Nonnetje, Harderwijk**

13/1-7/4 cursus boetseren bij Barb’s Atelier, Wenum

13/4, 26/6, 14/8, 18/10, 14/12 radio-interviews RTV Apeldoorn, programma Matinee, Apeldoorn

11/6  deelname Molenmarkt bij Wenumse Molen, Wenum Wiesel

7/5, 20/8, 22/10 Open middagen in Barb's Beeldentuin-Atelier , Wenum

22/9-15/12 cursus boetseren bij Barb’s Atelier, Wenum

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

 

2016

hele jaar workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel

jan./apr.  cursus boetseren bij Barb’s Atelier, Wenum

jan./dec.  solo expositie beelden in 2** restaurant 't Nonnetje, Harderwijk**

jan./mrt.  solo expositie restaurant Avant Garde in PSV stadion, Eindhoven*  

mrt/okt. solo expositie restaurant Puur Zee in Hotel Villa de Klughte, Wijk aan Zee

21/1, 22/2, 17/5, 26/7, 14/8, 16/10 – radio interviews op RTV Apeldoorn

22/5, 14/8, 16/10 Open middagen in Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

sept/dec.  cursus boetseren bij Barb’s Atelier, Wenum

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

 

2015

hele jaar workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier en erbuiten, Wenum

hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel

jan./dec. solo expositie beelden in 2** restaurant 't Nonnetje, Harderwijk**

jan./mrt solo expositie restaurant Kaagjesland, Reeuwijk*

jan./apr.  cursussen boetseren bij Barb’s Atelier, Wenum

apr/sept.  solo expositie restaurant Avant Garde in PSV stadion, Eindhoven*

3x  Open middagen in Barb's Beeldentuin-Atelier ,

20 juni deelname Summerfair Asselsestraat, Apeldoorn

29 aug.  deelname Cursusmarkt Bibliotheek CODA-centrum, Apeldoorn

sept/dec. cursus boetseren Barb's Atelier, Wenum

11/11  radio interview, RTV Apeldoorn

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

 

2014

hele jaar workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier en erbuiten, Wenum

hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel

jan./sept. solo expositie restaurant Sense ,´s Hertogenbosch*

jan./apr.  cursus boetseren bij Barb’s Atelier, Wenum

apr./sept.  solo expositie restaurant 't Havenmantsje, Harlingen

21 juni met kraam op Summerfair Asselsestraat, Apeldoorn

22 juni  Open middag in Barb's Beeldentuin-Atelier ,

11 -26 juli deelname aan thema-expositie getiteld 'Apeldoorn zet de Toon', met als gast curator cultuur journalist van de Stentor David Levie,

in het Acec-gebouw in Apeldoorn opening door Apeldoorns oud-burgemeester Hans Esmeijers

30 aug. deelname Cursusmarkt Bibliotheek CODA-centrum, Apeldoorn

sept/dec. solo expositie beelden in 2** restaurant 't Nonnetje, Harderwijk**

sept/dec.  solo expositie restaurant Kaagjesland, Reeuwijk*

sept/dec  cursus boetseren bij Barb’s Atelier, Wenum
okt.  opdracht voor zittende vrouwenfiguur, W. Turken, Apeldoorn

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

 

2013                

hele jaar  workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel

jan.  inzending voor Beeld van Beatrix, NOS.nl

jan/apr.   solo expositie restaurant Hunting Lodge, Rozendaal

mei/nov.  solo expositie restaurant De Fuik, Aalst*

16 juni  Open middag in Barb's Beeldentuin-Atelier , Wenum

22 juni  deelname Summerfair Asselsestraat, Apeldoorn

5 juli presentatie Business Netwerk BNI-Vivaldi, Apeldoorn

31 aug. deelname Cursusmarkt Bibliotheek CODA-centrum, Apeldoorn

sept/mrt  solo expositie restaurant Sense, Den Bosch*

sept/dec. cursus boetseren bij Barb’s Atelier, Wenum

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

 

2012

hele jaar workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel

mrt/jul. solo expositie beelden in 2** restaurant 't Nonnetje, Harderwijk**

4 aug.  Atelierroute Open middag Barb's Beeldentuin-Atelier Beemte/Wenum route

1 sept.  Deelname aan Culturele Uitmarkt Kanaaloever, Apeldoorn

sept/dec.  cursus boetseren bij Barb’s Atelier, Wenum

okt/dec. expositie bij Avantor Materials, Deventer

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

 

2011

hele jaar workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel

febr/april  solo expositie restaurant De Burgemeester, Linschoten*

april/juli solo expositie restaurant One, Roermond*

25 + 26 juni Deelname aan Atelierroute Vaassen, met beelden + workshop speksteen bewerken, bij Lot Kreeftenberg, Vaassen

14 mei Open middag in Barb's Beeldentuin-Atelier , Wenum

aug./sept. groepsexpositie Stadhuis van Hattem, Hattem

december solo expositie Bibliotheek in CODA Ugchelen, Apeldoorn

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

 

2010

hele jaar workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak, Wenum Wiesel

jan.  solo expositie restaurant Niven, Rijswijk*

jan./apr.  solo expositie restaurant De Nederlanden/Hotel Sandton, Vreeland*

17 juni  radio-interview Radio Apeldoorn,

4 aug.  Open middag Barb's Beeldentuin-Atelier Beemte/Wenum Atelierroute

hele jaar portfolio in museum CODA, Apeldoorn

 

2009

hele jaar  workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier en erbuiten, Wenum

hele jaar Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie open op afspraak en met open middagen,

exposerende kunstenaars Don Nederhand + Ranko Skenderija, Wenum

jan./mrt solo expositie restaurant Le Marron, Malden*

jan./mrt.  solo expositie restaurant De Vlindertuin, Zuidlaren*
mei/aug. solo expositie restaurant De Posthoorn, Monnickendam*

mei/aug. solo expositie restaurant Het Jagershuis, Ouderkerk a/d Amstel

sept./jan.  solo expositie restaurant Niven, Rijswijk*

19 okt. radio-interview Radio Apeldoorn

17 nov.  workshop creatief denken/De aard van het beest, museum CODA, Apeldoorn

hele jaar portfolio in museum CODA,, Apeldoorn

 

2008                

hele jaar workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

jan. restaurant Avant Garde/Philips Stadion, Eindhoven*

jan./aug. restaurant restaurant 't Nonnetje, Harderwijk*

mrt./sept. restaurant De Heeren van Harinxma Bilderberg Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag

mrt/juni restaurant L’ Atelier, Gulpen

14/4 radio-interview Radio Gelderland

26/4, 23/8 radio-interviews Radio Apeldoorn,

mei/sept. Beeldentuin open op afspraak en deelname op zondagmiddagen aan Tuinenfietsroute Triënnale, Apeldoorn

4 aug. Atelierroute Open middag Barb's Beeldentuin-Atelier, Beemte/Wenum route

sept./dec restaurant Le Marron, Malden*

sept./dec. restaurant Amarone, Rotterdam*

sept./dec. restaurant De Vlindertuin, Zuidlaren*

hele jaar portfolio in museum CODA,, Apeldoorn

 

2007

hele jaar workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

jan/mrt.  restaurant Brienen a/d Maas, Well*

apr./aug. restaurant Cheval Blanc, Heemstede*

mei/aug. Beeldentuin open op afspraak, Wenum

mei/sept.  restaurant De Kromme Watergang, Hoofdplaat*

mei  radio-interview Radio Apeldoorn,

juni/sept.  restaurant Landgoed Wolfslaar, Breda*

aug.  Artikel over workshops in Seasons

aug./nov.  restaurant Kasteel Heemstede, Houten*

sept./dec.  restaurant Paul Fagel, Naarden

aug./dec.  restaurant Avant Garde/Philips Stadion*, Eindhoven*

 

2006

hele jaar  workshops speksteen en boetseren bij Barb's Beeldentuin-Atelier, Wenum

febr./apr.  Alliance restaurant De Roggebot, Ermelo*

jan./apr.  restaurant Imko Binnerts in Grand Hotel Winston, Rijswijk*

apr./sept. Open in de weekenden beeldentuin-atelier-galerie, Wenum-Wiesel

mei radio-interview Radio Apeldoorn,

mei/aug. restaurant De Gieser Wildeman, Noordeloos*

mei/aug. restaurant de Karpendonkse Hoeve, Eindhoven*

mei/aug. restaurant L’Oasis de la Digue, Hoorn (RdC)

juni/aug. restaurant ’t Veerhuis, Wolphaartsdijk*

5 aug. Atelierroute Open middag Barb's Beeldentuin-Atelier bij Beemte/Wenum route

sept./dec. Paul Fagel Arsenaal restaurant, Naarden

sept/dec. restaurant Brienen a/d Maas, Well*

 

2005

jan./juni alliance Restaurant Het Koetshuis Bennekom*

jan/mrt  restaurant Molen De Jonge Dikkert, Amstelveen

½ apr/½ okt. deelname expositie Beeldentuin St. Land en Beeld, Asperen

apr./sept. restaurant restaurant 't Nonnetje, Harderwijk*

apr./juni restaurant De Lindenhof, Nuenen*

mei Deelname aan Artfair in Modeltuinen, St. Hoogeland, Beekbergen

juni Opening Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie, Wenum-Wiesel

juli/dec. restaurant In D’en Dillegaard, Nuth*

juli/okt.  restaurant De Kromme Watergang, Hoofdplaat*

6 nov./eind dec. Galerie Walls, Amsterdam

 

2004

jan./mrt.  restaurant De Leest, Vaassen*

jan./mrt. restaurant Avant Garde/Philips Stadion, Eindhoven*

½jan./½apr. restaurant Mangerie De Kersentuin/Bilderberg hotel, Amsterdam

jan./mrt restaurant Het Lisser Spijshuis, Lisse

jan/apr restaurant Landgoed Wolfslaar, Breda

apr./juni restaurant De Keuken van Waarde, Wassenaar

apr/jun restaurant De Boterbloem, Heerlen*

½apr./sept. restaurant Kasteel Heemstede, Houten*

mei/juli   restaurant Concordia, Remscheid, Duitsland*

jul./sept. alliance restaurant Wollerich , St. Oedenrode*

jul./sept.  Arsenaal restaurant, Naarden-Vesting

aug./okt.  restaurant La Bécasse, Aken, Duitsland*

okt/jan.  alliance restaurant De Hoefslag, Bosch en Duin*

okt./dec. restaurant Mario Uva, Neck*

okt./dec.  restaurant Molen De Jonge Dikkert, Amstelveen

nov.  Galerie Marziart, Hamburg, Duitsland

nov./dec.  gemeentehuis Maas & Waal, Beneden-Leeuwen

 

 

2003

jan./juni restaurant De Leest, Vaassen*

jan./mrt. restaurant D’Hoogh, Mechelen, België*

jan./mrt. restaurant Koriander, Drachten*

apr./aug. restaurant Vossius, Amsterdam*,

apr./juni restaurant Zin, Oud-Loosdrecht

apr./½ juli restaurant Barbizon, Jezus-Eik/Brussel, België*

½juni/dec. restaurant Marc Smeets/hotel Corona, Den Haag

½juli/½okt. restaurant Rustwat, Laren         

juli/sept. alliance restaurant Nolet/Het Reymerswale, Yerseke*

juli Assistentie Cuba Festival voor Cultureel Centrum Gigant, Apeldoorn

½juli/½okt. alliance restaurant Hermitage/Het Wapen van Rijsoord, Rijsoord*

okt/dec. restaurant Biggo/Kasteel van Rhoon, Rhoon

okt./dec.  alliance restaurant Imko’s, IJmuiden*

½okt/ dec. restaurant Avant Garde, Eindhoven *

sept/ dec.  restaurant Najade, Oud-Loosdrecht

 

2002

jan./mrt. alliance Restaurant De Karpendonkse Hoeve, Eindhoven*

jan./mrt. alliance Restaurant Oud Sluis, Sluis**

maart  Kunstenaars Ateliers Zutphen, lid sponsorcomitee, Zutphen

apr./sept. restaurant Van Groeninge, Hilvarenbeek/Eindhoven*

apr./juni restaurant Picasso, Westouter, Belgie*

mei./okt.  Galerie en beeldentuin Artihove, Bergschenhoek (zomergroepsexpo)

juni/½ jul.  restaurant Koriander, Drachten*

juni Assistentie Cuba Festival voor Cultureel Centrum Gigant, Apeldoorn

sept. restaurant Melridge Castellane, Rotterdam

aug./sept. Boven-IJ ziekenhuis, Amsterdam

juli/sept. alliance Restaurant Imko’s, IJmuiden*

okt../dec. restaurant Avant-garde, Eindhoven*

okt./dec. alliance Restaurant De Roggebot, Kampen*

okt./dec. restaurant Aloyse Kloos, Brussel-Hoeilaart, België*

 

2001

jan./febr. restaurant/Hotel Residence, Essen-Kettwig, Duitsland**

jan./febr. restaurant Onder de Boompjes, Overloon (Br.)*

mrt./apr. alliance Restaurant Helianthushof, Uden*

april/juni restaurant Ron Blaauw, Ouderkerk a/d Amstel

mei/juni  restaurant De Stenen Tafel, Borculo*

juli Assistentie Cuba Festival voor Cultureel Centrum Gigant, Apeldoorn

juli/aug. alliance Restaurant Het Koetshuis, Bennekom*

juli/sept. Maison Vandamme, Zeebrugge, België*

sept./mrt. 2002 restaurant De Stenen Tafel, Borculo*

okt./nov. restaurant ’t Laurierblad, Berlare, België*

sept./dec.  restaurant ’t Ganzenest, Rijswijk*

dec. 2001 Verblijf in kunstenaarsresidentie Fundacion Valparaiso, Mojacar, Andalusie, Spanje

 

2000

jan./mrt. restaurant De Snip, Waasmunster, België*

febr./apr. alliance restaurant Wollerich, St. Oedenrode*

apr./mei  alliance restaurant De Kromme Dissel, Heelsum*

mei/juni restaurant De Lindenhof, Giethoorn*

juni/juli alliance restaurant Hermitage, Rijsoord*

juli/aug.  Gerechtsgebouw, Zutphen. 

juli Assistentie Cuba Festival voor Cultureel Centrum Gigant, Apeldoorn

aug./sept. alliance restaurant Het Koetshuis Schuttersveld, Enschede*

sept./okt. restaurant Orangerie, Brühl, Duitsland*

sept/okt. restaurant La Table, Dortmund, Duitsland*

okt./dec. Hostellerie Munten, Weert

nov./dec. restaurant De Vergulde Wagen, Heemskerk*

nov./dec.  Galerie- en beeldentuin ‘Kunst in de Polder’, groepsexpo, Lisse

 

1999

jan./mrt.  alliance restaurant Rsb. Lai Sin, Driebergen*

april Cultuurwinkel, Openbare Bibliotheek, Apeldoorn

apr./mei alliance restaurant De Librije , Zwolle**

mei/sept. Galerie en beeldentuin De Watervogel, Nederhemert-N.

juli Assistentie Cuba Festival voor Cultureel Centrum Gigant, Apeldoorn

juli/aug.  alliance restaurant Nolet/Het Reymerswale, Yerseke*

sept./nov. alliance restaurant hotel Kasteel Wittem, Wittem

okt./nov. Galerie en beeldentuin Tem Veyne (WAF), groepsexpo, Eerbeek

dec./jan. ’00  alliance restaurant De Eiken, Oostmalle, België*

 

1998

febr./mrt artikel 2 pagina’s met foto’s in landelijk tijdschrift Alliance

mrt./apr. alliance restaurant De Bokkepruik, Hardenberg*

apr./juli Galerie De Loolaan, Apeldoorn

april  aankoop beeldjes door gemeente Apeldoorn

mei  alliance restaurant Manoir Inter Scaldes, Kruiningen**

juli/sept. alliance restaurant Oud Sluis, Sluis**

okt./dec. alliance restaurant De Hoefslag, Helmond

 

1997

febr./mrt.  woningbouwcorporatie De Goede Woning, Apeldoorn

maart  Galerie Westzijde, groepsexpo, Utrecht

mei/sept. Galerie en beeldentuin Groeneveld, groepsexpo met Karel Gomez en Iene Vonk op Vogeleiland, Deventer.

mei/juni  Bibliotheek, Twello

juni/aug. alliance restaurant Der Bloasbalg, Wahlwiller*

juli/sept. Galerie TNO, Delft

sept./okt. alliance restaurant Puccini/hotel De Arendshoeve, Bergambacht

nov./dec. alliance restaurant De Karpendonkse Hoeve, Eindhoven*

dec./febr. ’98 alliance restaurant Het Koetshuis Schuttersveld, Enschede*

 

1996

jan./mrt. alliance restaurant De Librije, Zwolle**

jan./febr. Lukas Ziekenhuis, Apeldoorn

mrt./apr. wijnkoperij Henri Bloem, Apeldoorn

apr./aug. alliance hotel restaurant Kasteel Wittem, Wittem

mei/aug. thema-expo met schilderijen en hangende beelden van papier in eetcafé ‘Het Nieuws van Apeldoorn’, Apeldoorn

september Galerie Bart Rietman, Deventer

sept./okt. alliance restaurant Hostellerie Van Gaalen, Heeze*

sept./cont. schilderijen expo Personeelsadviesbureau Van der Blink, Apeldoorn

sept./dec. thema-expo Verpleeghuis Casa Bonita, Apeldoorn

okt./nov.  Galerie GAK, Apeldoorn

dec./jun. ’97 Galerie en beeldentuin Groeneveld, Almelo

december meubeldesignbedrijf Ludiek, Apeldoorn

december Galerie En Suite, Apeldoorn

dec./jan. ’97 thema-expo Standaardboekhandel, winkelcentrum de Oranjerie, Apeldoorn

 

1995

maart/april Galerie Anousjka, Kockengen

april/aug. meubeldesignbedrijf Polman, Vorden

april/aug. alliance restaurant Puccini/hotel De Arendshoeve, Bergambacht

sept./nov. alliance restaurant De Hoefslag, Helmond

sept./dec. hotel restaurant Dennenheuvel, Epe

december Galerie TNO, Apeldoorn

 

1994

jan./febr. alliance restaurant De Wilgenplas, Maarssen*

maart kultuur- en kongrescentrum Mövenpick, Weingarten, Duitsland

april/mei hotel restaurant City Krone, Friedrichshafen, Duitsland

juni restaurant Max & Moritz, Bodensee, Duitsland

nov./febr. ’95 alliance hotel restaurant Kasteel Carelshaven, Delden

 

1993

maart art-café SamSam, Apeldoorn

mei restaurant Poppe, Apeldoorn

juni/juli instelling Hoogeland/Hullenoord, Beekbergen

augustus bedrijfsshowroom Kwakkel, Apeldoorn

sept./nov. restaurant Barbara, Zwolle

 

U kunt altijd informatie opvragen over de beelden, exposities, workshops & cursus en kijken op de betreffende pagina's - Contact

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie kunt u bezoeken op afspraak. Niet in de Zomervakantie.

De Fluitersweg is een kleine zijstraat van de Oude Zwolseweg, die deel is van de Cannenburgh route.


Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel.
Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©.

Aankopen/opdrachten volgens Leveringsvoorwaarden voor Kunstwerken en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K.

Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012.

Klik de link voor inzage https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

'