STENEN BEELDEN - STONE SCULPTURES

Elke steen en elke steensoort en heeft zijn eigen unieke karakter. Voor mij is het belangrijk om sfeer en harmonie in het beeld te creëren. Het werken met hol en bol is hierbij essentieel. Mede afhankelijk van het onderwerp ontstaan hieruit alle vormen, lijnen, beweging, contrasten, structuren en licht & schaduw.

Een beeld van hardere steen of juist een fijnere steen zoals Italiaans statuario marmer is een duurzaam en exclusief beeld, wat uw leven lang meegaat. De hieronder getoonde authentieke stenen beelden zijn alle unica's, er is niet een tweede van en de meeste hier getoonde stenen beelden zijn te koop. 

Ik werk in verschillende steensoorten: van zacht (speksteen - Braziliaanse groene met strepen + stippels + bruine, Mexicaanse groene, Chinese groene + roze + zwart-witte)(zie ook pagina speksteen workshop), tot en met heel hard (graniet) en van alles er tussen in zoals witte + champagne albast, Seleniet, Franse kalksteen, onyx. Momenteel is marmer mijn favoriet met Italiaanse ordinario + statuario marmer, Griekse sterk gelaagde rode Parnon marmer, het Portugese oranje Aurora hardsteen marmer, Braziliaans blauw granietmarmer Azul de Macauba + blauw hardsteen marmer uit Namibië.  Ik werkte in diverse serpentijnsteen soorten + in de hardste daarvan Springstone. En in hardsteen soorten zoals Belgische hardsteen, Volvic, Dolomiet, Diabaas en graniet. 

Grotendeels werk ik met de hand, ik gebruik weinig machines bij het maken van een stenen beeld, dit maakt ze authentiek, natuurlijk en origineel. Hierdoor krijgen ze een mooie uitstraling. In de zachtere stenen is het vormgeven heel makkelijk en kan ik gedetailleerder werken. Hoe harder de steen is, hoe minder gedetailleerd de vormen worden. Hardere steensoorten zijn geschikt om buiten te staan bijv. als tuinbeeld of in een vijver. 

Inspiratie vind ik vaak in vormen in de natuur + de elementen, in planten, in dieren en in het prachtige materiaal zelf. Met mijn stenen beelden wil ik graag het mooie van de stenen laten zien. Het vormgeven en de expressie worden bepaald door het materiaal en door het onderwerp, door dit naar voren te brengen gaan ze spreken. De dieren beelden en magisch-realistische beeldjes zijn vaak spiritueel of mythologisch geïnspireerd. De dieren staan voor een bepaalde kracht of waarde. De organische beelden zijn direct door de natuur geïnspireerd en door de elementen. 

Wilt u een stenen beeld kopen om bijv. cadeau te geven, meer foto's, info of overleg dan kunt u mij bereiken via mijn CONTACT PAGINA

 

18+19 mei deelname in overzichtsexpo ateliers Apeldoorn,
van 11 – 17u geopend.

25+26 mei deelname aan atelierroute Apeldoorn stichting
van 11 - 17u geopend.

Met info over workshops speksteen + boetseren. Eigen datum inplannen met een groep is ook mogelijk. Tijdens de open middagen staan er bronzen +stenen beelden en keramisch werk in de tuin +  in het atelier. Er zijn veel bloeiers in de tuin, die is gemaakt voor kleine diertjes, insecten, bijen en vlinders. Alvast rondkijken kan op deze website.

U kunt altijd informatie opvragen over de workshops en de beelden en kijken op de betreffende pagina's.  

Barbs Beeldentuin-Atelier neemt ook deel aan de OPEN ATELIERROUTE van NOORD OOST VELUWE STICHTING   op 5 & 6 oktober 2024  van 11 – 18 uur.

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie kunt u bezoeken op afspraak en tijdens open atelier en beeldentuin dagen. Gesloten van 22/7 - 30/8/24. 
De Fluitersweg is een kleine zijstraat van de Oude Zwolseweg, die deel is van de Cannenburgh route.

 

Each stone and each stone type has its own special character, atmosphere and appearance. Often it's the harder the stone is, the less detailed shapes it gets. Harder types of stone are suitable for outdoor use, for example as a garden statue or in a pond.
A sculpture of harder stone or a finer stone such as Italian statuario marble is an exclusive durable sculpture, which will last a lifetime. The authentic stone sculptures shown below are all unique, there is not a second of these and most of the stone sculptures shown here are for sale.

My unique sculptures are made of different types of stone from soft (soapstone - Brazilian green with stripes + dots + brown, Mexican green, Chinese green + pink + black and white) (see also page soapstone workshop), to very hard (granite ) and everything in between such as white + champagne alabaster, Selenite, French limestone, onyx. I worked in various marble types such as Italian ordinario + statuario marble, Greek heavily layered red Parnon marble, orange Portuguese Aurora bluestone marble, a blue Namibian bluestone marble and Brazilian granite marble Azul de Macauba. I also worked in various types of serpentine stone + springstone. And in the harder types such as Belgian bluestone, Volvic, Dolomite, Diabase and granite.

Working on the stone is a lengthy and labour-intensive process. Mostly I work by hand, I use few machines when making a stone sculpture, this makes them more original, more natural and more lively. In the softer stones, shaping is very easy and I can give it more detail.

I find inspiration in nature:  its elements, in plants & flowers, in animals and in the material itself. With my ageless stone sculptures I would like to show the beauty of the stones and the shapes in nature. The shaping and the expression are determined by the material and by the subject.

For me it is important to create harmony in the sculpture. Working with concave and convex is essential here. Depending on the subject, all shapes, lines, movement, contrasts, structures and light & shadow are created from this.

 

Are you interested in buying a stone sculpture f.e. to give as an exclusive gift, more photos, information or consultation or are you interested in giving an ORDER for a stone statue, a stone portrait or bust, a whole stone figure, a beloved animal in stone or a stone relief, you can reach me via my CONTACT PAGINA

 

 

18+19 May participation in overview exhibition from www.ateliersapeldoorn.nl  open
from 11 am - 17 pm.

25+26 May participation in Open atelier route of Ateliers Apeldoorn,
open from 11 am - 17 pm, ateliers Apeldoorn

With information about soapstone + sculpting workshops. Scheduling your own date with a group is also possible. During the open afternoons there will be bronze + stone statues and ceramic work in the garden + in the studio. There are many bloomers in the garden, which is made for small animals, insects, bees and butterflies. You can take a look around on this website.
You can always request information about the workshops and the sculptures and look at the relevant pages.

Barbs Sculpturegarden-Studio participates in the OPEN ATELIER ROUTE of NOORD OOST VELUWE FOUNDATION on 5 & 6 Octobre 2024
from 11 a.m. to 6 p.m. 

Barb's Sculpturegarden-Studio-Gallery can be visited on appointment and during open days from the sculpturegarden-studio.
Closed from 22/7 - 30/8/24.  The Fluitersweg is a small side street of the Oude Zwolseweg, which is part of the Cannenburgh route
.

Op deze pagina staat een INDELING naar materiaal soort van heel harde steen naar heel zacht. Bij de beelden en bij de overgang naar een andere steensoort staat informatie en uitleg over de steensoorten. Onderaan de pagina staat geologische en oudheidkundige informatie over het ontstaan van de steensoorten.

 

On this page there is a classification by material type from very hard stone to very soft. Information and explanations about the stone types are provided with the statues and with the transition to another stone type. At the bottom of the page is geological and archaeological information about the origin of the stone types.

 

GRANIETEN zijn: Volvic, Diabaas, basalt, porfier, obsidiaan, dioriet, gabbro of zwart graniet, gneis, syeniet.
Graniet is een vulkanische hardsteen. De naam graniet komt van granus, wat korrel betekent, hoewel het stollingsgesteente niet tot de korrelige gesteentes behoort. Stollingsgesteente info = onderaan deze pagina. Als het magma in het binnenste van de aarde afkoelt, ontstaat o.a. graniet, dat verschillende mineralen bevat. Het gelijkmatigst is het witte of roze veldspaat, dat als bindmiddel van het harde kwarts en van mica dient, maar ook van andere mineralen die kleur aan de steen geven. De steen is constant grofkorrelig en daarom goed te polijsten tot hoogglans. Bij het bewerken van graniet wordt meestal diamantgereedschap gebruikt (widia). Bij bewerkingen in de prehistorie werd waarschijnlijk kwarts gereedschap gebruikt. Vindplaatsen van graniet zijn in Frankrijk, Italië, Sardinië, Spanje en Portugal, India, rode graniet uit Zweden, blauwe Larvikite - Noorwegen, Finland en Argentinië, zwart uit Uruguay, Zuid-Afrika en Brazilië. Zwerfstenen in Nederland bestaan meestal uit graniet uit Scandinavië.

GRANITES are: Volvic, Diabase, Basalt, Porphyry, Obsidian, Diorite, Gabbro or Black Granite, Gneiss, Syenite.
Granite is a volcanic stone. The name granite comes from granus, which means grain, although the igneous rock is not among the granular rocks. Igneous rock info = bottom of this page. When the magma in the interior of the earth cools, granite is formed, which contains various minerals. The most uniform is the white or pink feldspar, which serves as a binding agent for hard quartz and mica, as well as other minerals that give color to the stone. The stone is constantly coarse-grained and therefore easy to polish to a high gloss. When working on granite, diamond tools are usually used (widia). Quartz tools were probably used in prehistoric operations. Granite sites are in France, Italy, Sardinia, Spain and Portugal, India, red granite from Sweden, Finland and Argentina, black from Uruguay, South Africa and Brazil. Erratic stones in the Netherlands usually consist of granite from Scandinavia.

Stenen beeld/Stone sculpture: Abstract Contrasten/Abstract Contrasts
Materiaal/material: zwart Indiaas graniet/black Indian granite
Maten/sizes:
- Hoogte/height: 49 cm
- Breedte/width: 26 cm
- Diepte/depth: 17 cm
- Gewicht/weight: 25 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Gemaakt in/Created in: Azzano, Italy & Wenum, Netherlands, 2018
Opmerkingen: Graniet is een dieptegesteente en een stollingsgesteente, zie info onderaan de pagina. Dit beeld is in haut-reliëf gemaakt als hangend muurbeeld. Erin wilde ik contrasten realiseren in de vormen en in de structuren. Zo is er een deel met lijnen, uitlopend in een punt ontstaan. Ik heb een deel gepolijst en een deel heb ik onbewerkt gelaten. Boorgaten die er onderaan te zien zijn vond ik mooi erin te laten voor de expressie van het beeld, als een soort poortjes. De achterzijde is hol gemaakt om hem minder zwaar te maken.
Comments: Granite is a deep rock and an igneous rock, see info at the bottom of the page. The sculpture is created as a high-relief wall sculpture. In it I wanted to realize contrasts in the shapes and in the structures. For example, a part with lines, which ends in a point, has been created. I polished a part and left a part unfinished. I thought it was nice to leave the drill holes that can be seen at the bottom for the expression of the image, as a kind of gates. The back is made hollow to make it less heavy.

VOLVIC

Volvic is een basalt, een vulkaangesteente uit de Auvergne, de kleur is egaal grijs. Het heeft veel weg van syeniet, deze behoort bij de granieten. Syeniet is een dieptegesteente waar weinig kwarts in zitten. Volvic is makkelijker te bewerken als granieten met silicaten e.d.  en heeft in verschillende richtingen stromende lagen.

VOLVIC
Volvic is a basalt, a volcanic rock from the Auvergne, the color is uniform gray. It is very similar to syenite, it belongs to the granite. Syenite is a deep rock with little quartz in it. Volvic is easier to work with than granite with silicates and has layers flowing in different directions.

Stenen beeld/Stone sculpture: Vulkaanvlinder - Abstract/
Volcano Butterfly - Abstract

Materiaal/material: Volvic op witte Euville Franse kalksteen op betonnen sokkel/Volvic on white Euville French limestone on a concrete base
Maten/sizes: sokkel (donkergrijze onderste steen): h.45 x 15 x 15 cm/socle (dark gray bottom stone): h.45 x 15 x 15 cm
- Hoogte/height: 87 cm
- Breedte/width: 41 cm
- Diepte/depth: 17 cm
- Gewicht/weight: 15 + 24 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/Created in: Wenum Wiesel, 2017- 2018
Opmerkingen: deze mooie grijze Volvic steen komt uit de Auvergne, een jong vulkanen gebied. De Euville kalksteen komt uit midden Frankrijk. Het beeld is gemaakt en taille directe, rechtstreeks in de steen, naar aanleiding van de vormen van de stenen. Maten van de stenen:
Euville (witte steen): h. 9 x l. 41 x br. 17 cm
Volvic (de lichtgrijze steen): h. 33 x d. 14 x br 26 cm
Comments: this beautiful gray Volvic stone comes from the Auvergne, a young volcano area. The Euville limestone comes from central France.
Sizes of the stones:
Euville (white stone): h. 9 x l. 41 x w. 17 cm
Volvic (the light gray stone): h. 33 x d. 14 x width 26 cm

Stenen beeld/Stone sculpture: Abstract Noorderlicht/Abstract Northernlight
Materiaal/material: Diabaas op betonnen sokkel (15 x 15 x 60cm)/Diabase on concrete socle
Maten/sizes:
- Hoogte/height: 43 cm
- Breedte/width: 24 cm
- Lengte/length: 12 cm
- Gewicht/weight: 16 + sokkel/socle 24 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/created in: Wenum Wiesel, 2018-2019
Opmerking: In dit abstracte beeld zitten dunne licht groenige lagen, de steen zelf lijkt op afstand zwart, maar is heel donkergroen. Hierdoor deed het me denken aan het Noorderlicht. Het beeld is gemaakt en taille directe, rechtstreeks in de steen, naar aanleiding van de vormen.
Comments: This abstract sculpture contains thin light greenish layers, the stone itself appears black from a distance, but is very dark green. This reminded me of the Northern Lights. The statue is made 'en taille directe', directly into the stone, following the shapes.

 

DIABAAS:
Diabaas is een soort graniet, vulkanisch ontstaan als uitvloeiingsgesteente, zwart met groen van kleur. Het is een ganggesteente, grofkorreliger als basalt. Het is dus een stollingsgesteente, meer info onderaan de pagina. Diabaas wordt gewonnen in o.a. Thüringen en het Lahn-Dill gebied in Duitsland. De inspiratie voor deze steen waren de vormen van Aurora borealis of het Noorderlicht.

 

 

DIABASE:
Diabase is a type of granite, formed volcanically as an effluent rock, black and green in color. It is a gangue, coarser-grained than basalt. So it is an igneous rock, more information at the bottom of the page. Diabaas is mined in Thuringia and the Lahn-Dill area in Germany. The inspiration for this stone was the shapes of Aurora borealis or the Northern Lights.

 

HARDSTENEN zijn:
Belgische Hardsteen, Muschelkalksteen en Dolomiet zijn stenen die onder de Hardstenen vallen.

 

HARD STONES are: Belgian Bluestone, Muschellimestone and Dolomite are stones that fall under the Bluestones.

BELGISCHE HARDSTEEN:
Belgische hardsteen is zo'n 300 miljoen jaar geleden in het Carboon tijdperk ontstaan. Het is een kalksteen met een min of meer uitgesproken donker blauwgrijze kleur, die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van zeer veel fossielen van schelpen, slakken, koralen en zeelelies. Dit zijn diertjes die op de bodem van ondiepe zeeën leven. Bij het afsterven bleef hun kalkskelet op de bodem achter en samen met de calciet afzetting die het geheel aan elkaar smeedde, vormde zich in de loop van jaren de blauwe hardsteenlaag. De steen heeft veel kristallen. Het wordt op diverse plaatsen in België gewonnen, het komt met name voor in de Ardennen. Bij bewerking stinkt deze steen naar mest. Omdat het gesteente zo hard en dicht is wordt het in de volksmond ook petit granit genoemd. Graniet is echter een stollingsgesteente en de 'blauwe' hardsteen een afzettingsgesteente - zie meer info onderaan de pagina.
Andere namen voor deze steensoort: Blauwe steen, Blauwsteen, Naamse hardsteen, Arduin, Blauwe Arduin, Escosijnse steen, crinoïdekalksteen, kolenkalk, stinkkalk, petit granit.

BELGIAN BLUESTONE:
Belgian bluestone was created about 300 million years ago in the Carboniferous period. It is a limestone with a more or less pronounced dark blue-gray color, which is characterized by the presence of many fossils of shells, snails, corals and sea lilies. These are animals that live at the bottom of shallow seas. When they died, their limestone skeleton was left behind on the bottom and, together with the calcite deposit that forged the whole together, the bluestone layer was formed over the years. The stone has many crystals. It is extracted in various places in Belgium, it mainly occurs in the Ardennes. When processed, this stone stinks of manure. Because the rock is so hard and dense, it is also popularly called petit granite. However, granite is an igneous rock and the 'blue' bluestone is a sedimentary rock - see more information at the bottom of the page. Other names for this type of stone: Bluestone, Namur bluestone, Bluestone, Blue stone, Escosinian stone, crinoid limestone, coal lime, stink lime, petit granit.

Stenen beeld/stone sculpture: Abstract met oog/Abstract with eye
Materiaal/material: Belgische Hardsteen Noir de Mazy op sokkel/Belgian Bluestone Noir de Mazy on socle
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 70 cm
- Breedte/width: 18 cm
- Lengte/length: 24 cm
- Gewicht/weight: 28 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/created in: Wenum Wiesel, 2017-2018
Opmerkingen: afm. betonnen sokkel 55 x 15 x 15 cm, gewicht 24 kg.
In het gepolijste deel, wat donkerder werd, zie je de lagen en kristallen in de steen. Contrast komt door de 2 structuren van gepolijst en van de beitel sporen. Door de hardheid van deze steen moesten de vormen heel eenvoudig blijven. Mede hierdoor heeft dit beeld een abstractere vorm gekregen. De symboliek in dit beeld verbeeldt een oog of spleet of doorgang naar een andere werkelijkheid, spiritueel geïnspireerd.  Vormgeving en inspiratie werkten door elkaar heen in het beeld. Het beeld is gemaakt en taille directe, rechtstreeks in de steen, naar aanleiding van de vorm van de steen.
Comments: dim. concrete base 55 x 15 x 15 cm, weight 24 kg.
In the polished part, which became darker, you can see the layers and crystals in the stone. Contrast comes from the two structures of polished and chisel marks. Due to the hardness of this stone, the shapes had to remain very simple. Partly because of this, this image has taken on a more abstract form. The symbolism in this image depicts an eye or slit or passage to another reality, spiritually inspired. Design and inspiration worked together in the image. The statue is made 'en taille directe', directly into the stone, following the shape of the stone.

 

MIDDELHARDE STENEN zijn: marmer, travertijn, springstone, kalksteen en onyx.

MEDIUM STONES are: marble, travertine, springstone, limestone and onyx.

MARMER:
Het woord "marmer" komt van het Griekse woord "marmaros" dat "glanzende steen" betekent. Het is een omzettingsgesteente - uitleg onderaan de pagina. Marmer wordt op diverse plaatsen in de wereld gewonnen o.a. in Italië (wit, grijs, antraciet, rood, groen), Griekenland (wit, ivoorkleurig, rood), Spanje (wit, grijs, grijswit) Portugal (roze), Turkije (rood), Pakistan en Frankrijk (groen), Brazilië (blauw), Namibië turquoise en kan allerlei verschillende kleuren en hardheden hebben, van middelhard gesteente t/m graniet. Naast kleurverschillen zijn er ook verschillen in adering van fijn tot grof. Het fijnste Italiaanse marmer heet statuario. Een Italiaanse marmer met een grovere korrel heet ordinario. 

MARBLE:
The word "marble" comes from the Greek word "marmaros" which means "shining stone". It is a transformation rock - explanation at the bottom of the page. Marble is mined in various places around the world, including Italy (white, gray, anthracite, red, green), Greece (white, ivory, red), Spain (white, gray, gray-white), Portugal (pink), Turkey (red) , Pakistan and France (green), Brazil (blue), Namibia turquoise and can have all kinds of different colors and hardnesses, from medium-hard rock to granite. In addition to color differences, there are also differences in veining from fine to coarse. The finest Italian marble is called statuario. An Italian marble with a coarser grain is called ordinario.

Stenen beeld/Stone sculpture: Blauwe Hemel in de Berg/Blue Sky in the Mountain
Materiaal/material: Azul de Macaubas - Braziliaans granietmarmer op betonnen sokkels/Brazilian granitmarble Azul de Macaubas on concrete socle
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 58 cm
- Breedte/width: 30,5 cm
- Lengte/length: 12,5 cm
- Gewicht/weight: 50 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Opmerking: Er zijn cirkels in het beeld gekomen, in het gepolijste deel en in de vormen erachter, op de foto is dit wat lastiger te zien. De door de cirkels ontstane bollingen en hollingen geven het beeld spanning, wat nog versterkt wordt door de eigen wolkachtige tekening van de steen, die in het gepolijste deel zichtbaar is. Als deze steen nat is, wordt de blauwe kleur nog intenser. De foto's zijn gemaakt op verschillende locaties. Inspiratie voor de Blauwe Berg ontstond door de heuvels van de Auvergne, deze heb ik ook gemaakt en ingekleurd in linodruk en in een schilderij en in keramiek
Comments: Circles have appeared in the sculpture, in the polished part and in the shapes behind it, this is a bit more difficult to see in the photo. The convexities and concavities created by the circles give the image tension, which is further enhanced by the stone's own cloud-like drawing, which is visible in the polished part. When this stone is wet, the blue color becomes even more intense. The photos were taken at different locations. Inspiration for the Blue Mountain came from the hills of the Auvergne, which I also made and colored in lino print and in a painting and in
 ceramics

Stenen beelden: de BLOEMBLAADJES- thema liefde

Hierboven zijn alle Bloemblaadjes in  verschillende marmers + een roze albast + een kleine oranje seleniet te zien. De Bloemblaadjes wil ik graag gezamenlijk exposeren en verkopen en zijn momenteel niet apart te koop.  Ik ben er nog aan bezig. Ze zijn geïnspireerd door de kamille bloemblaadjes, vergeet-me-nietje bloemblaadje en rozen bloemblaadjes in mijn tuin. Tezamen horen ze bij elkaar met als thema de liefde. Vroeger als je iemand heel erg leuk vond gingen de meisjes bij kleine madeliefjes 1 voor 1 een blaadje uittrekken, waarbij we bij elk blaadje zeiden: hij houdt van me, hij houdt niet van me. Het laatste blaadje gaf dan het antwoord. Er is een aparte sitepagina voor de (klik het linkje aan) Bloemblaadjes

Stone sculptures: the PETALS - love theme
Here above you can see all the Petals in several marbles + a pink alabaster + a small orange selenite. I would like to exhibit and sell the Petals together and they are currently not for sale separately. I'm still working on it. They are inspired by the chamomile petals, forget-me-not petals and rose petals in my garden. They belong together with the theme of love. In the past, when I was a little girl,if you really liked someone, the girls would pull out a petal from little daisies one by one, saying for each petal: he loves me, he loves me not. The last leaf then gave the answer. There's a special sitepage for the (click the link) Flowerpetals.

Stenen beeld/Stone sculpture: Engelen Veer
Materiaal/material: Italiaans Paonazzo marmer/Italian Paonazzo marble
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 47 cm
- Breedte/width: 40 cm
- Lengte/length: 50 cm
- Gewicht/weight: 31 kg
Prijs/Price: op aannvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/Created in: Azzano, Italy + Utrecht/Apeldoorn, Netherlands, 2004-2014
Opmerkingen: De marmeren Veer is gemaakt van Italiaans Paonazzo marmer uit Toscane. Deze steen is meer ivoorkleurig met grijze en roestbruine aders, door ijzeroxide. Hierdoor ontstaat in delen van de steen een lichte oranje gloed in de buurt van deze aders. Het is een statuario marmer door de fijne korrels in de steen. 
Aan dit marmer beeld heb ik gewerkt over een lange periode, soms stond het een periode stil en was er bezinning over de vormgeving. Uiteindelijk is het een liggende veer geworden, grotendeels gepolijst - echter ook met een gehakt deel om het beeld contrast te geven. Het heeft sierlijke lijnen. In het bovenste vlak wisselen vlakke en omhoogkomende delen elkaar af. De Veer heb ik vaker getekend en een keer gemaakt in klei.
Comments: The marble Feather is made of Italian Paonazzo marble from Tuscany. This stone is more ivory in color with gray and rust brown veins, due to iron oxide. This creates a light orange glow in parts of the stone near these veins. It is a statuario marble due to the fine grains in the stone. I worked on this marble sculpture over a long period of time, sometimes it stood still for a period and there was reflection on the design. Ultimately it became a horizontal feather, largely polished - but also with a chopped part to give the sculpture contrast. It has graceful lines. In the upper plane, flat and rising parts alternate. I have drawn the Feather before and once made it in clay.

 

Ik werk vaak klein, want dit blijft makkelijker zelf te vervoeren en te exposeren. Soms heb ik beelden toch groter uitgevoerd, meestal in brons, dit was fysiek wel een uitdaging, omdat ik in 1984 een zware rugoperatie heb ondergaan. Tot dusver heb ik in steen vrijwel alleen kleiner werk gemaakt, het beeld van de marmeren Veer is tot dusver mijn grootste stenen beeld. Echter, dat wat je in het klein kan maken kan je ook in het groot maken.....

Voor een opdracht wil ik dat graag doen.

I often work small, because this remains easier to transport and exhibit by myself. Sometimes I have made larger sculptures, usually in bronze, but this was a physical challenge because I underwent serious back surgery in 1984. So far I have almost only made smaller works in stone, the sculpture of the marble Feather is my largest stone sculpture so far. However, what you can make on a small scale can also be made on a large scale...
I would like to do that for an assignment.

Stenen beeld/Stone sculpture: Wasem - Steam
Materiaal/material: Italiaans ordinario marmer/Italian ordinario marble
Maten/Sizes:
- Hoogte/heighth: 45 cm
- Diepte/depth: 13 cm
- Breedte/width: 41 cm
- Gewicht/weight: 28 kg
Prijs/price: Op aanvraag/on request. Contact
Gemaakt in/Created in: Wenum, 2017-2020
Opmerkingen: Haute reliëf, uitgehold aan de achterzijde. In deze marmer zitten hele grote kristallen. Om dit te laten zien heb ik uiteindelijk scherpe contrasten gemaakt tussen gepolijst en grof gehakt. Vooral in de zon zie je de kristallen. Wasem is de ademdamp die terug waait in je gezicht in de wind.
Comments: Haute relief, hollowed out at the back. This marble contains very large crystals. To show this, I ended up making sharp contrasts between polished and roughly chopped. Especially in the sun you see the crystals. Vapor is the vapor that blows back into your face in the wind.

Stenen beelden: Wolkjes - Roze Wolkje + Donker Wolkje

Materiaal/Material: Oranje Portugees Aurora marmer + Chinese zwart-witte speksteen/Orange Portugese Aurora marble + Chinese black & white soapstone
Maten/Sizes:
- Hoogte/Height: 18 cm + 7 cm
- Breedte/Width: 18 cm + 9 cm
- Lengte/Length: 33 cm + 13 cm
- Gewicht/Weight: 14 kg + 1 kg
Prijs/Price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/Created in: Apeldoorn+Utrecht, 2004+2007

Opmerkingen: Eerst was er het idee van het Roze Wolkje, deze heeft mooie bolle vormen gekregen, zoals bij een cumulus wolk en heeft een richting zijwaarts omhoog gekregen. Erna heb ik dit herhaald in het kleine donkere wolkje. Het geeft een leuk contrast in donker en licht, in hol en bol en in ruw en gepolijst. Op de foto kleine ruwe steentjes ervoor gelegd - als regendruppels. Het roze wolkje is alleen met de beitels bewerkt, puntbeitel en tandijzer, op de hoge lichten wat fijner bewerkt. Door de beitels ontstaat een hobbelige structuur zoals bij een cumulus. De speksteen is gepolijst en heeft daardoor een gladde structuur, wat een mooi contrast geeft met het ruwere van de roze wolk. Ik heb Wolkjes in verschillende materialen gemaakt, zie ook bij Keramiek.

Comments: First there was the idea of ​​the Pink Cloud, it has got beautiful convex shapes, like a cumulus cloud and has been given a direction upwards sideways. Afterwards I repeated this in the little Dark Cloud. It provides a nice contrast in dark and light, in concave and convex and in rough and polished. In the photo, small rough stones placed in front of it - like raindrops. The pink cloud is only worked with the chisels, pointed chisel and tooth iron, on the highlights a bit more finely processed. The chisels create a bumpy structure like a cumulus. The soapstone is polished and therefore has a smooth structure, which provides a nice contrast with the rougher pink cloud. I made Clouds in several materials, also look at Ceramics

Stenen beelden: Wolkjes - Groene Wolkjes + Donker Wolkje
Stone sculptures: Clouds - Green Clouds + Dark Cloud

Donkere Wolk/Dark Cloud
Materiaal/material: zwart met wit Bardiglio marmer/black and white Bardiglio marble.
Afmetingen/Sizes:
- Hoogte/height: 26,5 cm
- Breedte/width: 18 cm
- Lengte/length: 30 cm
- Gewicht/weight: 14 kg
Gemaakt in/Created in: Wenum, 2020 - 2021

2 Groene Wolkjes/2 Green Clouds
Materiaal/Material: Leopard serpentijn, licht- en donkergroen/Leopard serpentine, light- and darkgreen
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 16 cm
- Breedte/width: 15 cm
- Lengte/length: 26 cm
- Gewicht/weight: 6 kg

- Hoogte/height: 16 cm
- Breedte/width: 15,5 cm
- Lengte/length: 23 cm
- Gewicht/weight: 7,5 kg
Gemaakt in/Created in: Wenum Wiesel, 2020-2021

Prijs: op aanvraag/on request.  Contact

Opmerkingen: Geïnspireerd door het element Lucht. En het Weer en het Klimaat. De 2 groene wolkjes hebben mooie bolle vormen gekregen, zoals bij een cumulus wolk en een voortstuwende kracht gekregen. In eerdere wolkjes heb ik dit ook gedaan: in het Roze wolkje in Portugese marmer, in het Kleine Donkere Wolkje in speksteen & bij het zwart witte Wolkje in Bardiglio marmer (kijk bij de Marmers). Ze hebben donkere en lichte delen en zijn hol en bol. Deze Wolkjes heb ik een glad gepolijste structuur gegeven. Ze horen bij elkaar. Ik heb Wolkjes in verschillende materialen gemaakt, zie ook bij Keramiek.
Comments: Inspired by the element of Air. And the Weather and Climate. The 2 green clouds have been given nice convex shapes, like a cumulus cloud and have been given a propulsive force. I have also done this in previous clouds: in the Pink cloud in Portuguese marble, in the Small Dark Cloud in soapstone & with the black and white Cloud in Bardiglio marble (look at the Marbles). They have dark and light parts and are concave and convex. I have given these Clouds a smooth polished structure. They belong together. I made Clouds in several materials, also look at Ceramics

Stenen beeld: Gebroken rode Druppel/Broken red Drop
Materiaal/Material: Griekse Rode Parnon marmer/Greec red Parnon marble
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 21 cm
- Breedte/width: 48 cm
- Lengte/length: 22 cm
- Gewicht/weight: 21,5 kg
Prijs/Price: op aanvraag/on request. Contact
Gemaakt in/Created in: Fort a/d Klop, Utrecht en Apeldoorn, 2004
Opmerking: De gebroken druppel heeft prachtige wisselende rode, zwarte en witte lagen in de steen en bolle vormen. Hij heeft door verschillende bewerkingen verschillende structuren gekregen, het binnenste is de ruwe steen, een deel is aan de buitenzijde gepolijst en bij het andere deel is een stukje gepolijst en grotendeels de bewerking met de puntbeitel intact gelaten. In de vormgeving was ik bezig met hol en bol. Het is een tijdloos beeld. Ik heb druppels in verschillende materialen gemaakt, zie ook de pagina's bronzen beelden & keramiek.
Comments: The broken drop has beautiful alternating red, black and white layers in the stone. It has been given different structures through various operations, the interior is the rough stone, a part has been polished on the outside and the other part has a piece polished and largely the machining with the pointed chisel has been left intact. In design I worked on concave and convex. It is a timeless sculpture. I made the Drops in several materials, look also at the pages bronze sculptures & ceramics.

ONYX:
Onyx is een compacte, middel harde, glasachtige steen, gelaagd in kleuren variërend van ivoor en honinggeel tot roze en lichtgroen. Het is een glasachtige steensoort, die ook wel onyxmarmer wordt genoemd. Het heeft de hardheid van marmer. Onyxen worden ook gebruikt om andere stenen mee te splijten.
Onyx wordt gevonden in Brazilië, Madagaskar, Mexico, Uruguay, de Verenigde Staten en Pakistan, India, Iran en Turkije.

ONYX:
Onyx is a compact, medium hard, glass-like stone, layered in colors ranging from ivory and honey yellow to pink and light green. It is a glassy type of stone, also called onyx marble. It has the hardness of marble. Onyxes are also used to split other stones.

Onyx is found in Brazil, Madagascar, Mexico, Uruguay, the United States and Pakistan, India, Iran and Turkey.

Stenen beeld/Stone sculpture: Abstracte Bloem/Abstract Flower
Materiaal/material: Onyx, Iran
Maten/Sizes:
- Hoogte/height:26 cm
- Diepte/depth: 19 cm
- Breedte/width: 24 cm
- Gewicht/weight: 9 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Gemaakt in/Created in: Wenum, 2019-2020
Opmerkingen: Dit beeld is intuïtief en taille directe gemaakt als vervolg op diverse blad & bloemvormen waarmee ik al een tijd bezig ben. Door de sterk afwisselende lagen en de grote variatie in kleur kreeg hij een abstractere vorm. Door alle lagen in deze steen heb ik dit beeld voornamelijk met de machine gemaakt, later met de hand gepolijst.
Comments: This sculpture was created intuitively and  'en taille directe' as a follow-up to various leaf & flower shapes that I have been working on for some time. The strongly alternating layers and the large variation in color gave it a more abstract shape. Due to all the layers in this stone, I mainly made this statue by machine, later polishing it by hand.

KALKSTEEN:

Kalksteen is een afzettingsgesteente - zie meer daarover onderaan de pagina. Het is zo'n 200 miljoen jaar geleden ontstaan in het Jura tijdperk ten tijde van de dinosauriërs en toen de continenten uit elkaar dreven. Kalksteen bevat vaak fossielen, zoals schelpen, ammonieten en veel micro-organismen. In kalksteen treden vaak karst verschijnselen op zoals grotten met druipstenen. In België komt in de Ardennen op veel plekken kalksteen voor.

De White Cliffs van Dover bestaan ook uit kalksteen. De steen varieert van wit tot grijs, soms okerkleurig (Turkse) tot bruin, roodachtige,, maar ook zwarte uit Calatorao in Spanje, meer vindplaatsen in Europa zijn in Frankrijk (Euville+Brauvilliers), Duitsland, Engeland, Italië. Hieronder zijn diverse beelden in Franse Euville Kalksteen. Ik begon met beeldhouwen voor het eerst in deze Franse kalksteen, wat een hele fijne steensoort is om het werken met beitel en hamer te leren. De Euville kalksteen is een echt witte kalksteen met grote kristallen erin, soms kun je een fossiel aantreffen, maar soms ook een holte, het is verrassing wat er tevoorschijn komt.

LIMESTONE:
Limestone is a sedimentary rock - see more about that at the bottom of the page. It originated about 200 million years ago in the Jurassic period at the time of the dinosaurs and when the continents drifted apart. Limestone often contains fossils, such as shells, ammonites and many microorganisms. Karst phenomena such as caves with dripstones often occur in limestone. In Belgium, limestone is found in many places in the Ardennes.

The White Cliffs of Dover are also made of limestone. The stone varies from white to gray, sometimes ocher (Turkish) to brown, reddish, but also black from Calatorao in Spain, more sites in Europe are in France, Germany, England, Italy. Below are several statues in French Euville Limestone. I first started sculpting in this French limestone, which is a very nice type of stone to learn how to work with a chisel and hammer. The Euville limestone is a really white limestone with large crystals in it, sometimes you can find a fossil, but sometimes also a cavity, it is a surprise what emerges.

Stenen beeld/Stone sculpture: Golven/Waves
Materiaal/material: Franse Euville Kalksteen/French Euville Limestone
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 14 cm
- Breedte/width: 26 cm
- Lengte/length: 32 cm
- Gewicht/weight: 9 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Gemaakt in/created in: Utrecht + Apeldoorn, 2004
Opmerking: Het beeld Golven is geïnspireerd door de zee en het element water. Het beeld heb ik gemaakt omdat ik de vorm en beweging van de golven fascinerend vind en hoe het water uitvloeit op het strand. Het lijkt zo zacht, maar er zit een enorme kracht achter. Zie ook de pagina Keramiek.
Comments: The Waves sculpture is inspired by the sea and the element of water. I made the sculpture because I find the shape and movement of the waves fascinating and how the water flows onto the beach. It seems so soft, but there is enormous power behind it. See also the Ceramics page.

Stenen beeld/Stone sculpture: Boegbeeld hangend aan de muur/Figurehead hanging at the wall
Materiaal/Material: Franse Euville Kalksteen/French Euville Limestone
Maten/Sizes:
- Diepte/depth: 18 cm
- Breedte/width: 24 cm
- Lengte/length: 75 cm
Gemaakt in/created in: Le Phaux, Auvergne, France, 1997
Opmerkingen: Hangend beeld, haute reliëf. Niet te koop, zij raakt aangetast door het weer. Op verzoek kan ik iets vergelijkbaars maken!
Meer naakten en torso's staan op pagina bronzen beelden.
Comments: Hanging sculpture/haute reliëf, not for sale, too much weather influences.I can make something similar upon request!
More nudes and torsos can be found on the page bronze sculptures.

Stenen beeld/Stone sculpture: Beer - Bear
Materiaal/Material: Franse Euville Kalksteen/French Euville Limestone
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 21 cm
- Breedte/width: 21 cm
- Lengte/length: 30 cm
- Gewicht/weight: 9 kg
Prijs/Price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/created in: Le Phaux, Auvergne, France, 1995
Opmerking: Liggend beeld van een beertje. Eerder heb ik vaker de beer geschilderd in verschillende technieken en een keer in brons gemaakt, zie pagina bronzen beelden.
Comments: Reclining sculpture of a bear. I have previously painted the bear in different techniques and once made it in bronze, see the page with
 bronze sculptures.

Stenen beeld/Stone sculptures: Uilskuiken - Owlchicken
Materiaal/Material: Franse Kalksteen/French limestone(Euville)
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 30 cm
- Breedte/width: 20 cm
- Lengte/length: 20 cm
- Gewicht/weight: 13 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/created in: Le Phaux, Auvergne, France, 1997
Opmerkingen: Staand beeld. In de loop van de tijd heb ik diverse beelden van uilen gemaakt. Zie ook op pagina Opdracht.
Comments: Standing statue. Over time I have made several sculptures of owls. See also the
 Assignment page.

Stenen beeld: Geknielde stenen vrouw/

Stone sculpture: Kneeling stone female
Materiaal/Material : Franse Kalksteen/French limestone(Euville)
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 30 cm
- Breedte/width: 20 cm
- Lengte/length: 20 cm
- Gewicht/weight: 19 kg
Gemaakt in/created in: St. Geertruid - Apeldoorn, 1994
Opmerkingen: Mijn eerste stenen beeld, niet te koop. Meer naakten heb ik gemaakt in klei en brons
Comments: My 1st stone sculpture, not for sale. I made more nudes, see pages clay and  bronze sculptures

De SERPENTIJN STENEN zijn heel gevarieerde stenen, in kleuren en in hardheid om te bewerken. Het is een omzettingsgesteente - uitleg onderaan de pagina. Hierbij is Springstone het hardst (hoe zwarter hoe harder), het is gelijk aan de hardheid van marmer. Het heet Springstone omdat er scherven vanaf springen bij het bewerken. Het mineraal serpentijn is, net als het gesteente serpentiniet, genoemd naar het Latijnse woord serpens, dat "slang" betekent. De vorm waarin de mineralen gegroeid zijn in het gesteente doet denken aan de vorm van een slang. Het werd vroeger wel gebruikt als geneesmiddel tegen slangenbeten. De andere naam voor serpentiniet, clinochrysotiel, is afgeleid van de Griekse woorden clinos, chrysos en tilos (respectievelijk "krom, scheef", "goud" en "vezel"). Het wordt zo genoemd door de goudkleurige vezelige structuur, die het mineraal kan aannemen.

Benamingen van diverse serpentijnen : donkerpaars groene serpentijn = Steatiet (zachte steen), Bruingroen = Fruitserpentijn, Groene serpentijn, Zwartbruine = zebra serpentijn, Green Opal = licht en donkergroen met geeloranje aders, Spotted Opal (= lichtbruin, zandkleur), Cobalt serpentijn (= paarsbruin), Springstone (= zwart), Lepidoliet: zeer harde kristallijne paarsblauwe serpentijn, Leopard serpentijn = vrij harde geelgroene serpentijn met vlekken.
Vindplaatsen zijn o.a. in Zimbabwe, China, Italië, Griekenland, Afghanistan, Australië, Duitsland, India, Noorwegen, Siberië. 
In de loop van de tijd heb ik diverse beelden gemaakt in verschillende serpentijnen.

The SERPENTINE STONES are very varied stones, in colors and hardness for working. It is a transformation rock - explanation at the bottom of the page. Springstone is the hardest (the blacker the harder), it is equal to the hardness of marble. It is called Springstone because shards pop off when worked. The mineral serpentine, like the rock serpentinite, is named after the Latin word serpens, which means "snake". The shape in which the minerals have grown in the rock is reminiscent of the shape of a snake. It was previously used as a medicine for snakebites. The other name for serpentinite, clinochrysotile, is derived from the Greek words clinos, chrysos and tilos ("crooked", "crooked", "gold" and "fiber", respectively). It is so called because of the golden-colored fibrous structure that the mineral can adopt. Names of various serpentines: dark purple green serpentine = Steatite (soft stone), Brown-green = Fruit serpentine, Green serpentine, Black-brown = zebra serpentine, Green Opal = light and dark green with yellow-orange veins, Spotted Opal (= light brown, sand color), Cobalt serpentine (= purple-brown), Springstone (= black), Lepidolite: very hard crystalline purple-blue serpentine, Leopard serpentine = fairly hard yellow-green serpentine with spots. Locations include Zimbabwe, China, Italy, Greece, Afghanistan, Australia, Germany, India, Norway, Siberia. In time I have made several sculptures in different serpentines.

Stenen beeld/Stone sculpture: Bloem met bladeren - Flower with leaves
Materiaal/Material: Springstone bloemknop en fruitserpentijn + spotted opal bladeren op sokkel/ Springstone + fruitserpentine + spotted opal on socle
Maten/Sizes: sokkel afm. h 45 cm, br. 15 x 14,5 cm
- Hoogte/heigth: 38 cm
- Breedte/width: 34 cm
- Diepte/depth: 31 cm
- Gewicht/weight: 13 + 24 kg
Prijs/Price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/made in : Wenum, 2016-2018
Opmerkingen: De bloemknop is  geïnspireerd door de rozen in mijn tuin. De knop is een Springstone en de bladeren zijn verschillende serpentijnstenen. De bloemknop is figuratief, gepolijst en aan de onderzijde hebben de blaadjes beitelsporen om contrast te geven met de bloembladeren. De bladeren onder de bloemknop zijn bijna abstract/organisch en ten dele bewerkt en ten dele gepolijst, een ander deel is ruwe steen gelaten voor het contrast en om de mooie kleuren van de stenen te laten zien. Deze bladeren zijn en taille direct ontstaan. Aan de bloemknop ben ik erg lang bezig geweest, Springstone is erg hard, het heeft de hardheid van marmer en ik bewerkte het alleen met de hand. Het is een tijdloos beeld wat gaandeweg ontstaan is.
Comments: This flower bud is inspired by the roses in my garden . The bud is a Springstone and the leaves are different serpentine stones. The flower bud is figurative, polished and at the bottom the leaves have chisel marks to contrast with the petals. The leaves under the flower bud are almost abstract/organic and partly processed and partly polished, another part has been left raw stone for contrast and to show the beautiful colors of the stones. These leaves are made 'en taille directe'. I spent a very long time on the flower bud, springstone is very hard, it has the hardness of marble and I only worked it by hand.
It is a timeless sculpture that has gradually emerged.

Stenen beeld/Stone sculpture: Donkere Bladeren/Dark Leaves
Materiaal/Material: Springstone (de hardste serpentijnsteen soort/the hardest serpentine)
Maten/Sizes:
- hoogte/heigth: 12 cm
- breedte/width: 17 cm
- lengte/length: 20 cm
- gewicht/weight: 5 kg
Gemaakt in/Created in: Wenum Wiesel, 2015.
Opmerkingen: Springstone is de hardste serpentijnsteen soort. Het heet springstone omdat bij het hakken in de steen schilfers vanaf springen.
Deze steen heeft de hardheid van marmer. Inspiratiebron voor dit beeld waren brandnetel bladeren in mijn tuin.
Het beeld is niet volledig glad gepolijst, de beitelsporen tonen als het ware de brandharen. Het is een liggend beeldje,
het kan ook staan - dan verandert het beeld naar een paar wat elkaar vasthoudt. De vorm is gaandeweg ontstaan.
Comments: Springstone is the hardest serpentine stone. It is called springstone because when chopping in the stone, flakes jump off.
This stone has the hardness of marble. The source of inspiration for this sculpture were nettle leaves in my garden.
The sculpture is not completely smoothly polished, the chisel marks show the stinging hairs, as it were. It is a reclining statue,
it can also stand - then the sculpture changes to a pair holding each other. The shape has gradually emerged.

Stenen beeld/Stone sculpture: Lied van de Steen/Stonesong
Materiaal/Material: Groene serpentijn stenen op beton sokkels/ Green serpentine stone on concrete socles
Maten/Sizes: sokkel/socle afm. 30 x 15 x15
- hoogte/heigth: 70 cm
- breedte/width: 42 cm
- lengte/depth: 21 cm
- gewicht/weight: 15 + 9 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/created in: Wenum Wiesel, 2013-2014
Opmerkingen: Dubbelbeeld. De stenen zijn bewerkt met de puntbeitel, gedeeltelijk gepolijst + gedeeltelijk ruwe steen gelaten om het mooie van deze stenen te laten zien d.m.v. aanbrengen van contrast in de bewerking.
Ik vond het mooi de basisvorm van de steen heel te laten.
Het idee is dat de wind tussen de stenen door kan stromen en door de openingen in de steen en zingt zo het lied. 
Deze beelden zijn gemaakt en taille directe, dit is rechtstreeks in de steen.
Dit beeld maakte ik speciaal voor een thema expositie in de ACEC galerie in Apeldoorn.
Comments: Double sculptures. The stones are worked with the pointed chisel, partly polished + partly rough stone left to show the beauty of these stones by means of adding contrast to the processing.
I thought it was nice to leave the basic shape of the stone intact.
The idea is that the wind can stream through the stones and through the openings in the stone singing the song.
These sculptures are made 'en taille directe', this is directly in the stone.
I made this sculpture for a special theme exhibition in the ACEC gallery in Apeldoorn.

Stenen beeld/Stone sculpture: Lied van de Steen no. 2 - Stonesong no. 2
Materiaal/Material: Fruitserpentijnsteen (groen/grijs/bruin gevlekt) op betonnen sokkel/Fruitserpentine (spotted green/grey/brown) on concrete socle
Maten/Sizes: sokkel/socle afm. 30 x 15 x15 cm
Maten/Sizes: beeld/sculpture
- Hoogte/heigth: 60 cm
- Breedte/width: 14 cm
- Diepte/depth: 21 cm
- Gewicht/weight: 15 kg + 5 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/made in: Wenum Wiesel, 2013-2018
Opmerkingen: Deze steen is bewerkt met de puntbeitel + tandbeitel, delen gepolijst + delen ruwe steen gelaten om het mooie van deze steen te laten zien d.m.v. het aanbrengen van contrast in bewerking. Bij deze steen vond ik het mooi om met de vorm van de steen mee te gaan en is gemaakt en taille directe. Dit beeld maakte ik speciaal voor een thema expositie in de ACEC galerie in Apeldoorn.
Comments: This stone is worked with the pointed chisel + tooth chisel, parts polished + parts left raw stone to show the beauty of this stone by means of applying contrast in processing. With this stone I thought it was nice to go with the shapes of the stone and it's made  'en taille directe'. I made this sculpture for a special theme exhibition in the ACEC gallery in Apeldoorn.

Stenen beeld/Stone sculpture: Dolfijndroom/Delphindream
Materiaal/Material: Serpentijnsteen Lepidoliet (paars-grijs-zilver/Serpentinestone Lepidolite (purple-gray-silver), Zimbabwe
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 16 cm
- Breedte/width: 23 cm
- Lengte/length: 35 cm
Gewicht/weight: 10 kg
Prijs/Price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/created in: Wenum, 2013
Opmerking: Hangend muurbeeld-haute reliëf. Zie meer dolfijnen en walvissen op pagina bronzen beelden.
Comments:Hanging wallsculpture-high relief. Look for more delphins and whales on the page bronze sculptures.

Stenen beeld/Stone sculpture: Beukenbladeren/Beach Leaves
Materiaal/Material: Groene/grijze/bruine Fruit serpentijnsteen - Green/grey/brown Fruit Serpentinestone
Maten/Sizes:
- length: 36 cm
- width: 30 cm
- depth: 18 cm
- weight: 21 kg
Price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/Created in : Wenum Wiesel, 2016 - 2017
Opmerkingen: Deze steen heeft veel verschillende kleuren in zich - groen, bruin, wit, rood, wat hem heel bijzonder maakt.
Zowel aan de boven- als aan de onderkant heb ik bladvormen en nerflijnen uitgewerkt. De nerflijnen zijn erin gemaakt en niet erop,
zodat het een soort gootjes worden waaruit het regenwater eraf kan lopen.
Inspiratiebron waren de jonge beukenbladeren uit de lange beukenhaag in mijn tuin.  Ik vond het leuk om het beeld niet volledig glad te polijsten, en beitelsporen zichtbaar te laten. De bladvormen en de lijnen die de nerven verbeelden maken het een levendig beeld. Het is een tijdloos beeld. Meer bladeren en bloemblaadjes zijn op de pagina Bloemblaadjes.
Comments: This stone has many different colors in it - green, brown, white, red, which makes it very special. I worked out leaf shapes and grain lines on both the top and bottom. The grain lines are made in it and not on it,
so that they become a kind of gutters from which the rainwater can run off.
The source of inspiration were the young beech leaves from the long beech hedge in my  garden. I liked not polishing the sculpture completely smooth, and leaving chisel marks visible. It's a lively and timeless sculpture.
More leaves and petals are on the Petals page.

Stenen beeld/Stone sculptures: Bizon op voet/ Buffalo on a foot
Materiaal: Serpentijnsteen Spotted Opal op Portugees Aurora marmer
Material: Serpentinestone Spotted Opal on Portugese Aurora marble
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 19,5 cm
- Breedte/width: 13 cm
- Lengte/length: 20 cm
- Gewicht/weight: 3,5 kg
Prijs/Price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/created in: Eerbeek, 1999
Opmerkingen: Dit beeld heb ik organisch gemaakt naar de vorm van de steen. De bizon zat er al in en ik heb het eruit gehaald. In de Indiaanse mythologie is de bizon een brenger van overvloed. De Bizon is gemaakt van een bruine serpentijn steen genaamd Spotted Opal. De bizon zelf is gepolijst en de voet is van roze Portugees marmer.
Comments: I made this sculpture organically to the shape of the stone. The bizon was already in there and I took it out. In Indian mythology, the bison is a bringer of abundance. The bison is made of a brown serpentine stone called Spotted Opal. The bison itself is polished and the base is made of pink Portuguese marble.

Stenen beeld/Stone sculpture: Neushoorn - Rhinoceros
Materiaal/Material: Green Opal Serpentijnsteen/Green Opal Serpentinestone, Zimbabwe
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 16,5 cm
- Breedte/width: 8 cm
- Lengte/length: 20 cm
- Gewicht/weight: 7,5 kg
Prijs/Price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/created in: Eerbeek, 1999
Opmerking: Dit beeld is organisch gemaakt naar de vorm van de steen. In de vormen zag ik een neushoorn. Aan de ene zijde is de steen lichter van kleur, aan de andere zijde donkerder. In de steen zitten bruinrode ijzererts aders. Afrikaanse inspiratie door de samenwerking met de beeldhouwers uit Zimbabwe.
Comments: Note: This sculpture was created organically to the shape of the stone. In the shapes I saw a rhino. The stone is lighter in color on one side, darker on the other side. The stone contains brown-red iron ore veins. African inspiration through collaboration with sculptors from Zimbabwe.

Stenen beeld/Stone sculpture: Slak/Snail
Materiaal/Material: Siberische Luipaardsteen/Siberian leopardstone
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 27 cm
- Breedte/width: 24 cm
- Lengte/length: 23cm
- Gewicht/weight: 13 kg
Prijs/Price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/Created in: 2000
Opmerkingen: In deze gevlekte steen zat al een slak, ik heb hem tevoorschijn gehaald. De kracht van de slak is dat hij rustig in zijn eigen tempo z'n gangetje gaat. Inspiratie uit mijn tuin.
Comments: There was already a snail in this spotted stone, I took it out. The power of the snail is that it quietly goes about its business at its own pace. Inspiration from my garden.

Stenen beeld/Stone sculpture: Hoorn met Blad/Horn with Leaf
Materiaal/Material: Hoorn van springstone door bronzen Blad/Horn from Springstone through bronze Leaf
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 33 cm
- Breedte/width: 36 cm
- Lengte/length: 46 cm
- Gewicht/weight: 7 kg
Prijs/Price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/made in: Apeldoorn, 2001
Opmerking: Unica. De hoorn is gemaakt van de hardste serpentijnsteen soort, dit is Springstone. Het blad is gemaakt in brons. Ten tijde van dit beeld had ik al meerdere malen een eenhoorn gemaakt in klei en brons, getekend in pastelkrijt en linoleumdruk print gemaakt. Ik heb een klein sprookje over een eenhoorn geschreven en erna is dit beeld ontstaan. Het is de hoorn van de eenhoorn, die een blaadje aan zijn hoorn heeft geprikt. Beide onderdelen hebben terugkerende lijnen met hol en bol.
Comments: The horn is made of the hardest type of serpentine stone, this is Springstone. The leaf is made in bronze. At the time of this sculpture I had already made a unicorn several times in clay and bronze, drawn in pastel chalk and made a linoleum print. I wrote a little fairy tale about a unicorn and afterward this image was created. It is the horn of the unicorn, which has a leaf stuck to its horn. Both parts have recurring lines with concave and convex.

Stenen beeldje/Stone figurine: Uiltje/Owl
Materiaal/Material: fruit serpentijnsteen op Seleniet/fruit serpentine stone on Selenite
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 9,5 cm
- Breedte/width: 7 cm
- Lengte/length: 5 cm
- Gewicht/weight: 130 gram
Prijs/Price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2012, voetstuk/foot 2021
Opmerking: mini beeldje. In de loop van de tijd heb ik vaker Uilen gemaakt in steen en daarvoor geschilderd. In Mexicaans-Indiaanse overleveringen is de Uil een boodschapper uit andere sferen, hierdoor geïnspireerd had ik het schilderij in gemengde techniek met de Uil en de Poema gemaakt.
Comments: mini sculpture. Over time I have made Owls in stone and painted them more often. In Mexican Indian traditions, the Owl is a messenger from other realms, inspired by this I made the painting in mixed media with the Owl and the Puma.

Stenen beeldje/Stone figurine: Liggend paardje op voet/Reclining horse on foot
Materiaal/Material: Serpentijnsteen op oranje Turks seleniet/Serpentine stone on orange Turkish Selinite
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 9 cm
- Breedte/width: 6,5 cm
- Lengte/diepte, length/depth: 11 cm
- Gewicht/weight: 0,5 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/made in: Wenum Wiesel, 2021
Opmerkingen: mini beeldje. Het Liggende paardje is gemaakt rond 2005, het voetstuk is gemaakt in 2021. Meer paarden beelden, tekeningen en schilderijen zijn op de pagina's keramiek en bronzen beelden.
Comments: mini sculpture/figurine. The reclining small horse is made around 2005, the foot is made in 2021. More horse sculptures, drawings and paintings are on the page of the bronze sculptures.

Onder de ZACHTE STEENSOORTEN vallen: speksteen, albast, zandsteen, Seleniet, sommige Serpentijnen.

The SOFT STONE TYPES include: soapstone, alabaster, sandstone, Selenite, some Serpentines.

ALBAST 

Gipsalbast is een compacte, zachte en wat doorschijnende steensoort, die bestaat uit niet helemaal uitgekristalliseerd gips en wordt in knollen aangetroffen. Het is een omzettingsgesteente - uitleg onderaan de pagina. De kleur is transparant wit tot rood-oranje, rose, blauwig en zwart. De vindplaatsen zijn onder andere Italië, Spanje bij Zaragoza en Egypte. Aan de buitenkant vertonen de albastknollen vaak onregelmatigheden. Kleiresten en delen aarde bevinden zich hier voor een deel in de steen. Deze verontreiniging is karakteristiek voor albast en verleent de steen mede hierdoor zijn charme.

ALABASTER
Plaster alabaster is a compact, soft and somewhat translucent type of stone, which consists of not completely crystallized gypsum and is found in nodules. It is a transformation rock - explanation at the bottom of the page. The color is transparent white to red-orange, rose, bluish and black. The sites include Italy, Spain near Zaragoza and Egypt. The alabaster tubers often show irregularities on the outside. Clay remains and parts of earth are partly in the stone here. This contamination is characteristic of alabaster and partly gives the stone its charm.

Stenen beeld/Stone sculpture: Rose rozen bloemblaadje/Pink rose petal
Materiaal/material: roze Spaanse albast (Zaragoza)/pink Spanish alabaster (Zaragoza)
Maten/Sizes: 
- hoogte/height: 16 cm
- breedte/width: 18 cm
- lengte/length: 25 cm
- gewicht/weight: 5 kg
Gemaakt in/Created at: Wenum 2023
Opmerkingen: een roze rozenbloem blaadje, geïnspireerd door een roze rozenblaadje, symbool voor genegenheid, vriendschap en liefde. Roze rozen staan ook voor een nieuw begin. Het beeld heeft een rondgaande lijn, aan de voorzijde golvend, met holle en bolle vormen. Meer Bloemblaadjes op die pagina.
Comments: A pink rose petal, inspired by a pink rose petal, symbolizing affection, friendship and love. Pink roses also represent new beginnings. The sculpture has a circular line, wavy at the front, with concave and convex shapes. More Petals at that page. 

Stenen beeldje/Stone figurine: Kleine Witte Bloem/Small white flower
Material/Materiaal: witte albast/white alabaster
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 6,5 cm
- Breedte/width: 10 cm
- Lengte/length: 11 cm
- Gewicht/weight: 1 kg
Prijs/price: niet te koop/not for sale
Gemaakt in/created in: Wenum Wiesel, 2019 - 2020
Opmerkingen: Kleine Witte Bloem is gemaakt in een serie van Blad & Bloem sculpturen. Het is een tijdloos beeldje met mooie lijnen, vormen en structuren. Inspiratie was in deze kleine albast steen zelf en de bloemen in mijn tuin.  Meer bloemen staan op de pagina Bloemblaadjes en de Keramiek pagina.
Comments: Small White Flower is made in a series of Leaf & Flower sculptures. It is a timeless sculpture with beautiful lines, shapes and structures. Inspiration was in this stone itself and the flowers in my garden.

More flowers are on the page Petals and the Ceramic page.

Stenen hangend relief muurbeeld/Stone hanging relief wall sculpture: Bloem/Flower
Materiaal/material: Champagne albast/champaign alabaster
Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 38 cm
- Breedte/width: 37 cm
- lengte/length: 15 cm
- Gewicht/weigth: 16 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/ created in: Wenum Wiesel, 2015-2017
Opmerking: Hangend muurbeeld in haut-reliëf. In dit beeld wilde ik 4 verschillende structuren realiseren om contrasten te maken en diepte te creëren Er zitten van nature veel lagen en lijnen in deze champagne albast. De inspiratie voor het maken van deze vormen en motieven kwam vanuit de bladeren en bloemen uit mijn tuin , echter de steen zelf bleef de aanleiding. Aan de achterzijde is dit beeld uitgehold, om het minder zwaar te maken aan de muur.
Het beeld is gemaakt en taille directe, rechtstreeks in de steen, naar aanleiding van de vormen van de stenen.
Voor meer bloemen zie pagina's Bloemblaadjes en  Keramiek.
Comments: Hanging wall sculpture in high relief. In this sculpture I wanted to realize 4 different structures to create contrasts and depth. There are naturally many layers and lines in this champagne alabaster. The inspiration for making these shapes and motifs came from the leaves and flowers in my garden, but the stone itself remained the inspiration. This sculpture has been hollowed out at the back to make it less heavy on the wall.
It's made 'en taille directe' directly into the stone, following the shapes of the stones.
For more sculptures about flowers see pages Petals and Ceramics.

Stenen beeld/Stone sculptures: Schelp/Shell
Materiaal/material: Roze geaderde witte albast/pink veigned white alabaster
Maten/sizes:
- Hoogte/height: 12,5 cm
- Breedte/width: 19 cm
- Lengte/length: 21 cm
- Gewicht/weight: 4 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2015 - 2016
Opmerkingen: De vorm van deze roze geaderde albast is geïnspireerd op de vorm van een schelpje, dat ik van een bezoek aan zee had meegenomen. De vloeiende lijnen, terugkerende punten en de holle en bolle elementen maken het tot een abstracte vorm. De roze aders zorgen voor levendigheid in de steen. Afhankelijk van de lichtval is deze vorm op sommige stukken bijna doorzichtig. Het is een tijdloos beeld.
Comments: The shape of this pink veined alabaster is inspired by the shape of a shell that I brought home from a visit to the sea. The smooth lines, recurring points and the concave and convex elements make it an abstract shape. The pink veins provide vibrancy in the stone. Depending on the light, this shape is almost transparent in some areas. It is an ageless sculpture.

Stenen beeld/Stone sculpture: Vrijheidslied/Freedomsong
Materiaal/Material: Albast op sokkel van Belgisch Hardsteen en voet van Portugees Aurora marmer/Alabaster on socle of Belgian Hardstone and foot of Portugese Aurora marble.
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 64 cm
- Breedte/width: 19 cm
- Diepte/depth: 15 cm
- Gewicht/weight: 13 kg
Prijs/Price : op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/created in: Wenum Wiesel, 2013-2014
Opmerkingen: De stenen zijn gehakt, gedeeltelijk gepolijst + gedeeltelijk ruwe steen gelaten om het mooie van deze stenen te
laten zien d.m.v. het aanbrengen van contrast in de bewerking. Ik vond het mooi de basisvorm van de steen heel te laten.
Voor mij symboliseert dit beeld een vliegende vogel en vrijheid. Vrijheid in de steen om te maken wat ik wil.
De voet van Aurora marmer is volledig gepolijst. Het beeld is gemaakt en taille directe, dit is rechtstreeks in de steen.
Comments: The stones are chopped, partly polished + partly left raw stone to preserve the beauty of these stones
show through the application of contrast in the processing. I liked to leave the basic shape of the stone intact.
To me, this sculpture symbolizes a flying bird and freedom. Freedom in the stone to make what I want.
The pink marble base is fully polished. The sculpture is made 'en taille directe', this is directly in the stone.

SELENIET:
Seleniet is een vorm van gipskristallen (albast). Seleniet wordt onder andere gevormd door oxidatie van kalkhoudende klei-afzettingen. In deze afzettingen komt pyriet voor. Door de oxidatie van pyriet zal de klei verzuren, waardoor de kalk zal oplossen. Hierdoor komt calcium vrij, die dan met de sulfaten reageren tot gips. Je kunt met je nagel krassen maken in Seleniet. De naam Seleniet is afkomstig van Selene, de Griekse godin van de maan.

 

Stenen beeldje/Stone figurine: Vlinder/Butterfly
Materiaal/Material: Turks Seleniet op Indiase speksteen/Turkish Selinite on Indian soapstone
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 9 cm
- Breedte/width: 8 cm
- Lengte/diepte, length/depth: 9 cm
- Gewicht/weight: 0,5 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/made in: Wenum Wiesel, 2018
Opmerkingen: mini beeldje in oranje Seleniet, een soort albast. Geïnspireerd door de vlinders in de tuin.
Comments: figurine/mini sculpture in orange Selenite, a kind of alabaster.
Inspired by the butterflies in the garden.

Stenen beeldje/Stone figurine: Vlammetje/Small Flame
Materiaal/material: Turks Seleniet op stukje Chinese speksteen/Turkish Selenite on foot of Chinese soapstone
Maten/sizes:
- Hoogte/height: 8,5 cm
- Breedte/width: 3 cm
- Lengte/length: 8,5cm
- Gewicht/weight: 0,5 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/created in: Wenum Wiesel, 2015
Opmerkingen: Unica, mini-beeldje. In de loop van de tijd maak ik alle natuur elementen in een beeld. Deze is geïnspireerd door het element Vuur, intuïtief gemaakt en taille directe. Vuur heb ik ook in andere materialen en technieken gemaakt, zie pagina Keramiek
Comments: unica, figurine. In time I create all the nature elements in a sculpture.  This one is inspired by the element of Fire, created intuitive 'en taille directe'. Also in other materials and techniques look at the page Ceramic

SPEKSTEEN:
Belangrijke vindplaatsen van de zachte speksteen zijn Zimbabwe, Brazilië, China, Mexico, India en ondertussen ook Kenia. De hardheid van de steen varieert per regio waar het gedolven wordt. Het is een compacte, zeer zachte, vettige steensoort, maar kent ook wat hardere soorten bijv. de Indiase en Keniase speksteen. Er zijn veel kleuren door de inwerking van mineralen, bijv. wit, roze, oker, zwart en grijs gestreept, groen, beige, paars. Speksteen is een omzettingsgesteente en wordt vaak gedolven in de buurt van albast, marmer en serpentijn. Meer over omzettingsgesteente staat onderaan deze pagina.
De Keniase speksteen is met hamer en beitel te bewerken, alle anderen kunnen alleen met vijlen gevormd worden, met hamer en beitel zou je deze kapot slaan.Veel van mijn spekstenen beeldjes heb ik gemaakt om als voorbeelden in mijn speksteen workshops te gebruiken. Ze zijn te zien op die pagina. Het zijn vaak kleine beeldjes en soms mini beeldjes. Op die pagina staat ook veel info over de speksteen zelf.

SOAPSTONE:
Important locations for the soft soapstone are Zimbabwe, Brazil, China, Mexico, India and now also Kenya. The hardness of the stone varies depending on the region where it is mined. It is a compact, very soft, greasy type of stone, but also has some harder types, such as Indian and Kenyan soapstone. There are many colors due to the action of minerals, e.g. white, pink, ocher, black and gray striped, green, beige, purple. Soapstone is a transformation rock and is often mined near alabaster, marble and serpentine. More about conversion rocks is at the bottom of this page.
The Kenyan soapstone can be worked with a hammer and chisel, all others can only be shaped with files, you would smash it with a hammer and chisel. I have made many of my soapstone figurines to use as examples in my soapstone workshops. They can be seen on that page. They are often small sculptures and sometimes figurines. That page also contains a lot of information about the soapstone itself.

Stenen beeldje/Stone figurine: Golfje/Small Wave
Materiaal/Material: Groene mexicaanse speksteen / Green Mexican soapstone
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 3,5 cm
- Breedte/width: 4 cm
- Lengte, diepte/length, depth: 5 cm
- Gewicht/weight: 0,5 kg
Prijs/price: niet te koop/not for sale.
Gemaakt in/created in: Wenum Wiesel, 2017
Opmerkingen: mini-beeldje, geïnspireerd door het element Water en de klimaatverandering. Niet te koop, is een voorbeeld in de speksteen workshops. Voor meer Golven zie deze pagina en pagina Keramiek.
Comments: Figurine/mini sculpture, inspired by the element of Water and climate change. Not for sale, is an example in the soapstone workshops. For more Waves see this page and page Ceramics.

Stenen beeldjes/Stone figurines: Druppels/Drops
Materiaal/material: Chinese speksteen/Chinese soapstone
Maten/sizes:
- hoogte/height: 8 cm
- breedte/width: 8 cm
- lengte/length: 11 cm
- gewicht/weight: 1 kg
Prijs/price: niet te koop/not for sale.
Gemaakt in/created: Wenum Wiesel, 2007 + 2017
Opmerking: De Druppels zijn gemaakt van een groene en een roze Chinese speksteen. De inspiratie komt voort uit het natuur element Water. Zie ook bij pagina bronzen beelden en Keramiek for hetzelfde thema.
Comments: The Drops are made from a green and a pink Chinese soapstone. Inspiration for the making came from the nature element Water.
Look also at the page bronze sculptures and Ceramic for the same theme.

Stenen beeldje/Stone small sculpture: Bloem/Flower
Materiaal/Material: donkergroene Indiase speksteen/dark green Indian soapstone
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 9 cm
- Breedte/width : 13 cm
- Diepte/depth: 8 cm
- Gewicht/weight: 1 kg
Prijs/Price: niet te koop/not for sale.
Gemaakt in/made in: Wenum, 2015
Opmerkingen: het beeldje wordt als voorbeeld in de workshops speksteen gebruikt. Inspiratie ontstond door de bloemen in mijn tuin. Voor meer bloemen kijk ook bij de pagina's Bloemblaadjes en Keramiek.
Comments: The sculpture is an example in my workshops soapstone. Inspiration came from the flowers in my garden. For more Flowers look also at het page Petals and Ceramic.

Stenen beeldje/Figurine: Beukennootje met worteltje/Beechnut with root
Materiaal/Material: Braziliaanse bruine speksteen/Brazilian brown soapstone
Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 8 cm
- Breedte/width: 7 cm
- Lengte, diepte/length, depth: 10 cm
- Gewicht/weight: 0,5 kg
Prijs/price: niet te koop/not for sale.
Gemaakt in/created in: Wenum Wiesel, 2019
Opmerkingen: unica. Geïnspireerd door de beukennootjes in mijn tuin. Het beeldje is een voorbeeld in mijn speksteen workshops.
In de tekening ernaast kun je de groeistadia zien. 
Comments: unique. Inspired by the beechnuts in my garden. The figurine is an example in my soapstone workshops. In the drawing next to it you can see the growth stages.

Stenen beeldjes/Stone figurines: Twee bomen in de wind/Two trees in the wind
Materiaal/material: Indiase spekstenen op houten ronde voet/Indian soapstone on wooden round foot.
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 13 cm
- Lengte/length: 18 cm
- Breedte/width: 18 cm
- Gewicht/weigth: 2 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in: Wenum, 2020
Opmerking: Inspiratie door het element Hout en door de heen en weer waaiende bomen in de wind. De beeldjes zijn gemaakt en taille directe, rechtstreeks in de steen, naar aanleiding van de vormen van de stenen.
Comments: Inspiration by the element of Wood and by the trees blowing back and forth in the wind. The figurines are made 'en taille directe' into the stone, directly in the stone, following the shapes of the stones.

Stenen beeldje/Stone sculpture: Zomer Heuvels/Summer Hills
Materiaal/material: Braziliaanse bruine speksteen op roze portugees Aurora marmer/ Brasilian brown soapstone on pink Portugese Aurora marble
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 14 cm
- Breedte/width : 7,5 cm
- Lengte/length: 18 cm
- Gewicht/weight: 2 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.
Gemaakt in/made in: Wenum, 2013
Opmerkingen: Dit beeldje is geïnspireerd door de bruine heuvels die ik in Portugal in de zomer zag en door het element Aarde. Er zit een terugkerende beweging in, zoals de zomer daar steeds weer terug komt. In een bepaalde stand zie je in het beeldje de terugkerende punten, dan lijkt het wel een drakenrug. Het voetje moest een Portugese marmersteen zijn. Meer heuvels op de keramiekpagina.
Comments: This sculpture is inspired by the brown hills that I saw in Portugal in the summer and by the element of Earth. There is a recurring movement in it, like the summer returns there again and again. In a certain position you can see the recurring points in the sculpture, then it looks like a Dragon's Back. The base had to be a Portuguese marble stone. More hills on the page of Ceramic.

 

Nog even wat geologische en oudheidkundige informatie over de STENEN:

Steen is miljoenen jaren geleden ontstaan, in een heel langzaam proces, door druk van de aarde, druk van beneden af of van bovenaf en is te onderscheiden in drie hoofdgroepen van soorten steen.

Stollingsgesteenten
Deze steen ontstond, doordat gloeiend heet magma uit de diepte van de aarde omhoog kwam. Als het onder het oppervlak van de aarde bleef en langzaam afkoelde ontstond o.a. graniet en dioriet. Graniet komt het meeste voor en wordt her en der op de aarde gevonden bijv. in Scandinavië, Zuid-Afrika, Brazilië, Noord-Amerika, Groot-Brittannië, Sardinië en het rode graniet van Bretagne. Door de menging met verschillende mineralen en zuurstof komt het in allerlei kleuren voor. Deze steen is glanzend te polijsten.

Dieptegesteente is stollingsgesteente, dat diep onder het aardoppervlak is gestold. De exacte diepte kan variëren, belangrijk is dat het magma zodanig langzaam afkoelt, dat de steen uit grote kristallen gevormd wordt. Het verschil met ganggesteente en uitvloeiingsgesteente is de diepte waarop kristallisatie plaatsvindt. Voorbeelden zijn gabbro en graniet.

Uitvloeiingsgesteente is een stollingsgesteente dat op het aardoppervlak is gevormd, een voorbeeld is obsidiaan.

Soms vloeide de lava via gangen en pijpen in de aardkorst naar buiten en koelde daar snel af. Dit gesteente heet ganggesteente en plaatgesteente, voorbeelden daarvan zijn o.a. basalt, porfier, obsidiaan en diabaas. Basalt wordt bijv. gevonden in Schotland.

Stollingsgesteenten behoren tot de hardste steensoorten op aarde. Echter al in de Oudheid en Prehistorie werden granieten bewerkt met kwartsgereedschap.

Afzettingsgesteenten
Deze steen ontstond, doordat er uitwendige krachten op het aardoppervlak inwerkten. Van de bergen kwam via gletsjers en rivieren erosiemateriaal mee naar beneden en werd onder hoge druk samengedrukt met fossiele resten en schelpen door de zeeën die er eerst waren. Eronder vallen bijv. leisteen, zandsteen- en kalksteensoorten. In Duitsland wordt gele en rode zandsteen gevonden, kalksteen komt o.a. uit  Duitsland, Frankrijk, Spanje, Egypte en Azië en komt voor in diverse kleuren o.a. wit, geel, groen, roodachtig, grijs of zwart. Deze stenen zijn niet glanzend te polijsten, maar wel goed te bewerken met de puntbeitel en de hamer.

Omzettingsgesteenten
Deze steen ontstond door een omzetting of metamorfose na inwerking van hoge druk en verhitting, wat chemische processen teweegbracht. De eigenlijke structuur van de steen veranderde daardoor en er ontstond een nieuwe steensoort. Steen waarbij dit gebeurde worden meestal dichtbij vulkanische grond gevonden en zijn bijv. speksteen, albast, marmer, travertijn en serpentijn. Deze stenen kunnen ook sterk variëren in kleur en hun vindplaatsen zijn over de hele wereld o.a. in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Zimbabwe, VS, Noorwegen. Travertijn is daarbij een soort gatenkaas steen, omdat het vaak holtes heeft.

Door het miljoenen jaren in beslag nemende transformatieproces, kan een bepaalde steensoort in de loop van de tijd veranderen in een andere steensoort.

Some geological and archaeological information about the STONES:
Stone was created millions of years ago, in a very slow process, by pressure from the earth, pressure from below or from above and can be distinguished into three main groups of types of stone.

Igneous rocks
This stone was formed when red-hot magma rose from the depths of the earth. If it remained below the surface of the earth and cooled slowly, granite and diorite were formed, among other things. Granite is the most common and is found here and there on the earth, for example in Scandinavia, South Africa, Brazil, North America, Great Britain, Sardinia and the red granite of Brittany. Due to the mixture with different minerals and oxygen, it comes in all kinds of colors. This stone can be polished to a shine.

Deep rock is igneous rock that has solidified deep beneath the Earth's surface. The exact depth can vary, but it is important that the magma cools so slowly that the stone is formed from large crystals. The difference between gangue and effluent rock is the depth at which crystallization takes place. Examples are gabbro and granite.

Effluent rock is an igneous rock that formed on the Earth's surface, an example is obsidian. Sometimes the lava flowed out through passages and pipes in the earth's crust and cooled quickly. This rock is called gangue and plate rock, examples of which include basalt, porphyry, obsidian and diabase. Basalt is found, for example, in Scotland.
Igneous rocks are among the hardest types of rock on earth. However, granites were already worked with quartz tools in Antiquity and Prehistory.

Sedimentary rocks
This stone was created because external forces acted on the earth's surface. Erosive material came down from the mountains via glaciers and rivers and was compressed under high pressure with fossil remains and shells by the seas that were there before. This includes, for example, slate, sandstone and limestone types. Yellow and red sandstone is found in Germany, limestone comes from Germany, France, Spain, Egypt and Asia and occurs in various colors, including white, yellow, green, reddish, gray or black. These stones cannot be polished to a shiny finish, but they can be worked well with a pointed chisel and hammer.

Transformational rocks
This stone was created by a conversion or metamorphosis after the action of high pressure and heating, which caused chemical processes. This caused the actual structure of the stone to change and a new type of stone was created. Stones where this happened are usually found close to volcanic soil and include soapstone, alabaster, marble, travertine and serpentine. These stones can also vary greatly in color and are found all over the world, including Spain, Portugal, Italy, Greece, Zimbabwe, USA, Norway. Travertine is a kind of holey cheese stone, because it often has cavities.

Due to the transformation process that takes millions of years, a certain type of stone can change into another type of stone over time.

Bij de informatie in de door mij geschreven tekst op deze pagina heb ik eigen kennis en ervaring over de stenen samengevoegd met kennis van diverse sites en uit diverse boeken. Bronnen waarvan ik gebruik heb gemaakt staan hieronder:

In the information in the text I wrote on this page, I have combined my own knowledge and experience about the stones with knowledge from various sites and from various books. Sources I used are below:

U kunt altijd informatie opvragen over de workshops en de beelden en kijken op de betreffende pagina's.  Contact

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie kunt u bezoeken op afspraak. Gesloten in de zomer vakantie van 2024.

De Fluitersweg is een kleine zijstraat van de Oude Zwolseweg, die deel is van de Cannenburgh route.


Aankopen/opdrachten volgens Leveringsvoorwaarden voor Kunstwerken en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K.

Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012. Klik de link voor inzage https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

 

Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel. Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©.

You can always request information about the workshops and the sculptures and look at the relevant pages.  Contact.

Barb's Sculpture Garden-Atelier-Galerie can be visited by appointment. Closed in the summer holidays of 2024.

The Fluitersweg is a small side street of the Oude Zwolseweg, which is part of the Cannenburgh route.

Purchases/orders in accordance with the Terms and Conditions of Delivery for Works of Art and Extract of the Copyright Act 1912 B.K. Publisher: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), d. Leeuwarden District Court, 2012. Click the link to view https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.


This website was created by Barbara Pijnappel. My products and services, texts & images are subject to copyright, retention of title and lien ©.

stenen beeld zoeken, stenen beeld vinden, figuratief stenen beeld, stenen beeld, abstract stenen beeld, organisch stenen beeld, beeld in steen, steen beeld vinden, kunst zoeken, beeld te koop, kopen beeld, stenen beeld kopen, stenen object kopen, stenen figuur kopen, stenen naakt kopen, stenen dier kopen, stenen ornament kopen, stenen reliëf kopen, stenen portret kopen, natuursteen, figuratief beeld in steen, abstract beeld in steen, surrealistisch stenen beeld, organisch beeld in steen, opdracht stenen beeld, maken opdracht stenen beeld, stenen beeld maken, speksteen beeld, marmeren beeld, beeld in marmer, hardsteen beeld, beeld in hardsteen, serpentijnsteen beeld, beeld in serpentijn steen, granieten beeld, beeld in graniet, moderne kunst, figuratieve kunst, abstracte kunst in steen, abstract beeld in steen, organische kunst in steen, kunst expositie, expositie stenen beelden, origineel stenen beeld, sfeervol stenenbeeld, uniek stenen beeld, stenen tuinbeeld, stenen naaktbeeld, stenen dierenbeeld, stenen fantasiebeeld, kunst kopen, beeld in tuin, open tuin, open middag tuin, beeld binnen, beeld buiten, steen, steen bewerken, stenen, stenen beeld kopen, steensoorten, speksteen, seleniet, albast, serpentijn, Franse kalksteen Euville, springstone, statuario marmer, ordinario marmer, rode Parnon marmer, Portugese roze marmer, Braziliaanse blauwe graniet marmer Azul de Macauba, Belgische hardsteen, blauwe hardsteen, muschelkalkstein, dolomiet, Diabaas, graniet, design, vormgeving, vorm, vormen, structuur, structuren, lijn, lijnen, licht en donker, hol en bol, jubileumcadeau, afscheidscadeau, huwelijkscadeau, cadeau, inspirerend stenen beeld, creatief stenen beeld, inspirerend beeld, beeldentuin, atelier, ecologische tuin, galerie, opdracht stenen beeld, cadeaubon, kunst, beelden maker, tuinbeeld in steen, expositie beelden, beeldentuin verkoop stenen beelden, maken beeld, beelden steen, tuinbeelden in steen, stenen beeld in tuin, portret beeld, portret in steen, beeld in steen, beeld te koop, naakt in steen, naakten in steen, dier in steen, dieren in steen, beelden in steen, opdracht beeld maken in steen, geologie steen, natuurlijk beeld, stenen beelden galerie Apeldoorn, cadeau verjaardag, Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie, www.barbsgallery.com, galerie, kunstgalerie, galeriekunst, kunstverzamelaar, kunst kopen, kunstenaar, kunstenares, beeldhouwster Barbara Pijnappel, beeldhouwer, Vaassen, Epe, Heerde, Hattem, Zwolle, Hoenderloo, 't Harde, Ermelo, Putten, Barneveld, Ede, Wageningen, Veenendaal, Eerbeek, Dieren, Arnhem, beeldentuin-atelier-galerie Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, speksteen Gelderland, speksteen Midden-Nederland, die Niederlande, Los países bajos, bronze and stone sculptures, Bronzen und Steinen Skulpturen, esculturas, estatuas de bronce, beeldentuin Nederland, sculpturegarden Netherlands, Skulpturengarten die Niederlande, jardin des sculptures Pays Bas, jardin de esculturas, giardino di sculture Paesi Bassi, sale stone statue, sale stone sculpture, buy stone sculpture, buy stone statue, statue for sale, sale stone object, sale stone figure, sale stone nude, sale stone animal, sale stone ornament, sale stone relief, assignment stone portrait, assignment grave statue, assignment grave sculpture, natural stone, figurative stone sculpture, abstract stone sculpture, surreal stone sculpture, organic stone sculpture, assignment stone statue, Barb's Sculpture Garden-Studio-Gallery, www.barbsgallery.com, sculptor sculptress Barbara Pijnappel, artist, maker, artgallery, galleryart, artcollector, soapstone figurine, alabaster sculpture, serpentine sculpture, marble sculpture flowerpetal, freestone sculpture, granite statue, modern art, figurative art, abstract art, abstract sculpture, organic art, art exhibition, original timeless sculpture, atmospheric statue, unique statue, sale garden statue, sale nude statue, sale animal statue, sale fantasy statue, art sale, statue in garden, open garden, open afternoon garden, statue inside, statue outside, stones, stone sculpture, stone types, soapstone, selenite, alabaster, serpentine, French limestone Euville, springstone, statuario marble, ordinario marble, red Parnon marble, Portuguese pink marble, Brazilian blue granite marble Azul de Macauba, Belgian bluestone, bluestone, namibian marble, portugesemarble, auroramarble, muschelkalkstein, Dolomite, Diabase, granite, design, shape, shapes, structure, structures, line, lines, light and dark, concave and convex, gift, wedding gift, anniversary gift, farewell gift, birthday gift, inspiring image, creative image, sculpture garden, studio, organic sculpture garden, gallery, assignment art, artist, sculpture maker, garden sculpture, exhibition sculptures, sculpture garden sale sculptures, create sculpture, stone statues, garden statues, stone statue in garden, portrait statue, portrait in stone, statue in stone, statue for sale, nude in stone, nudes in stone, animal in stone, animals in stone, statues in stone, commissioned statue in stone, geology stone, statue natural, sculpturegarden-studio Apeldoorn, Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, Gelderland, Central Netherlands, Niederlande, Los países bajos, stone sculptures, Bronzen und Steinen Skulpturen, esculturas, estatuas de bronce, Barb’s sculpture garden Netherlands, Skulpturengarten die Niederlande, jardin des sculptures Pays Bas, jardin de esculturas, giardino di sfont Paesi Bassi