DEELNAMEVOORWAARDEN WORKSHOP's BARB’s BEELDENTUIN-ATELIER ©:

 

Bij Barb’s Beeldentuin-Atelier gelden de huidige maatregelen tegen het corona virus. Voor de actuele maatregelen check de site van https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

 1. Opgeven en info over de workshops:
  a. workshops worden gegeven aan iedereen vanaf plm. 8 jaar. Deelname aan 1 of meer workshop(s) kan door per keer op te geven.
  b. Een cursist verbindt zich – na wederzijdse acceptatie - aan het volgen van de gekozen workshop. De overeenkomst treedt in werking na bevestiging per brief of email van Barb's Beeldentuin-Atelier met erbij uitgebreide info over de workshop + verwijzing naar de link met de Deelnamevoorwaarden.
  c. Na de betaling van de factuur is uw aanmelding definitief. Weet u van te voren dat u toch niet wilt deelnemen geef het dan s.v.p. door, dan is er ruimte voor een ander om deel te nemen.
  d. De lestijden en tijdsduur van de workshop kan variëren bij groepsworkshops, workshops met open inschrijving worden aangekondigd met info op de website www.barbsgallery.com
  e. De workshops worden gegeven door beeldhouwster Barbara Pijnappel. Daarbij inbegrepen is het gebruik van geschikt lesgereedschap.
 2. Betaling/Restitutie/Annulering:
  a
  . Deelname aan een workshop met open inschrijving wordt contant bij de workshop betaald , voor een groepsworkshop wordt vooraf per bank betaald, tenzij anders is overeengekomen.

  b. Door opgave en/of betaling van het verschuldigde bedrag accepteert de deelnemer, of bij een persoon onder de 18 jaar de ouder/verzorger/voogd, de hier staande spelregels en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
  c. Betalingen voor workshops vinden plaats door het bedrag over te maken op de betalingsgegevens die worden doorgegeven op facturen of bevestiging e-mails van Barb’s Beeldentuin-Atelier. Alle bedragen zijn incl. BTW.
  Alleen cursisten van 21 jaar en ouder zijn Btw-plichtig. Volgens wettelijk voorschrift is er een bedenktijd van 7 dagen geldig, hierna gelden de annuleringsvoorwaarden in punt d.
  d. Indien een deelnemer voortijdig afzegt voor de workshop, wordt reeds betaald lesgeld niet of gedeeltelijk gerestitueerd volgens onderstaande staffel:
 • Annulering voorafgaand aan de 7 dagen voor aanvang – 100% restitutie, minus € 15,- administratiekosten
 • Annulering 7 tot 2 dagen voor aanvang van de workshop – 50% restitutie
 • Annulering tot 2 dagen voor de workshop – geen restitutie
 • Voortijdig vertrek tijdens de workshop – geen restitutie

 1. Afwezigheid / Ziekte:
  a
  . Indien een deelnemer verhinderd is, wilt u dan s.v.p. vóór aanvang van de les de docent daarvan per mail of telefoon op de hoogte stellen. In overleg en indien mogelijk kan een workshop op een andere datum gevolgd worden.

  b. Bij ziekte van de docent wordt de workshop ingehaald op een later tijdstip en datum, in overleg met de deelnemer(s).
  c. Barb’s Beeldentuin-Atelier is niet aansprakelijk voor het niet opvolgen van aanwijzingen omtrent het overdragen van het corona virus. Zolang de maatregelen van het RIVM geldig zijn, wordt u gevraagd een mondkapje te dragen en 1 ½ meter afstand te bewaren. Barb’s Beeldentuin-Atelier zorgt voor voldoende hygiëne- en desinfectie maatregelen.

 2. Aansprakelijkheid:
  a. Barb’s Beeldentuin-Atelier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een workshop door de deelnemer(s), noch voor enigerlei andere onvoorziene zaken die een teleurstellend resultaat hebben opgeleverd zoals het niet gemotiveerd zijn van een deelnemer. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent. In voorkomende gevallen zal de docent dit tijdig ter sprake brengen en trachten op te lossen.

  b . Door deel te nemen aan een workshop is iedere deelnemer zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het niet doen oplopen van schade en/of letsel aan eigen persoon en/of eigendommen en het doen toekomen van schade en/of letsel aan andere personen of eigendommen. Een EHBO doos is wel voorradig.
  c . Barb’s Beeldentuin-Atelier behoudt zich het recht voor om onaangekondigd tussentijds wijzigingen door te voeren in de Deelnamevoorwaarden, die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.
  d . Op deze Deelnamevoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Onverminderd het bepaalde in dit artikel kunnen partijen gezamenlijk besluiten het geschil te laten beslechten door een geschillencommissie.
  e. Disclaimer: Ondanks het feit dat bij de totstandkoming van de spelregels zorgvuldigheid is betracht, kunnen er geen rechten aan worden ontleend in geval van onvolkomenheden.

 3. Leveringsvoorwaarden:
  a
  . Voor overige zaken m.b.t. opdrachten en aankopen wordt verwezen naar: Leveringsvoorwaarden en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K. Kunst/Workshops Leveringsvoorwaarden Uitgave Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars. Ged. Arr. Rechtbank-Amsterdam, 1983, klik het linkje aan voor inzage www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.nl

  b. Op mijn producten en diensten geldt eigendomsvoorbehoud en pandrecht.

 4. Recht van Barb's Beeldentuin-Atelier:
  a. In gevallen waarin de Deelnemersvoorwaarden niet voorzien, beslist Barbara Pijnappel.

  b. Barb's Beeldentuin behoudt zich het recht voor om alle beeld- en fotomateriaal, genomen tijdens de workshops en evenementen, te gebruiken voor PR- en publicatiedoeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt u verzocht dit mondeling, schriftelijk of per e-mail te melden bij Barbara Pijnappel, zij zal u van te voren om toestemming vragen.

 5. Privacyverklaring. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In verband met de opgave en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen (zoals administratie en facturatie) van de deelname aan workshop of aankoop van een beeldje, worden uw n.a.w. gegevens geregistreerd + uw e-mailadres + telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

In verband met de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst worden uw gegevens minimaal 10 jaar bewaard. In het geval van aankoop van een beeld en een eventueel in de toekomst te houden overzichtstentoonstelling worden adresgegevens langer bewaard. Uw gegevens worden niet naar derden verspreid.

 

Wilt u uit mijn nieuwsbrief email bestand gehaald worden, dan kunt u dat laten weten via mijn adresgegevens, zie onderaan dit document. Incidenteel verspreid ik een email nieuwsbrief.
Er zijn diverse beveiligingsmaatregelen doorgevoerd om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen als u vindt, dat er niet goed wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

 

Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel. Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©.