DEELNAMEVOORWAARDEN WORKSHOP's BARB’s BEELDENTUIN-ATELIER-GALERIE ©:

 

Opgeven en info over de workshops & cursussen:
a. De cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende deelname. Workshops kunnen worden gegeven aan iedereen vanaf plm. 8 jaar, bij cursussen kan deelname vanaf 13 jaar. Deelname aan 1 of meer workshop(s) & cursussen kan door per cursus en/of workshop op te geven.
b. Na opgave voor een cursus en/of workshop met open inschrijving treedt deze overeenkomst in werking na bevestiging per brief of email van Barb’s Beeldentuin-Atelier, met erbij uitgebreide info over de workshop en/of cursus + verwijzing naar de link met de Deelnamevoorwaarden. 
c. Na opgave voor een cursus krijgt u een bevestiging en een factuur.
d. Bij een groepsworkshop kan eerst een offerte gegeven worden.

 1. Na acceptatie van de offerte en/of de opdrachtverstrekking is de groepsworkshop definitief.
  f. Na de betaling van de factuur voor een cursus is uw aanmelding definitief.
  g. De lestijden en tijdsduur van de workshop en/of cursus kan variëren bijv. i.v.m. maatregelen omtrent het Corona virus. Gepoogd wordt om deze dan op een ander tijdstip alsnog door te laten gaan.
  h. Cursussen & Workshops met open inschrijving worden aangekondigd met bijbehorende info op deze website www.barbsgallery.com . Ook op de website van www.gigant.nl komt de cursus informatie.
  i. De cursussen & workshops worden gegeven door beeldhouwster Barbara Pijnappel. Daarbij inbegrepen is het gebruik van geschikt lesgereedschap. Zo niet, dan wordt dat van te voren aangegeven in de informatie over de cursus of workshop wat u zelf mee moet nemen.
 2. Betaling/Restitutie/Annulering:
  a. Deelname aan een WORKSHOP met OPEN INSCHRIJVING wordt contant bij de workshop betaald. Bij voortijdig vertrek van de cursist is geen restitutie mogelijk. Voor een cursus en/of groepsworkshop wordt vooraf per factuur betaald, tenzij anders is overeengekomen. Laat het s.v.p. weten als u toch niet kunt.
  b. Door opgave en/of betaling van het verschuldigde bedrag accepteert de deelnemer, of bij een persoon onder de 18 jaar de ouder/verzorger/voogd, de hier staande spelregels en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
  c. Betalingen voor CURSUS vinden plaats door het bedrag over te maken op de betalingsgegevens die worden doorgegeven op facturen en/of bevestiging e-mails van Barb’s Beeldentuin-Atelier. Alle bedragen zijn incl. BTW.
  Alleen cursisten van 21 jaar en ouder zijn Btw-plichtig. Volgens wettelijk voorschrift is er een bedenktijd van 10 dagen geldig, hierna gelden de annuleringsvoorwaarden in punt d.
  d. GROEPSWORKSHOPS: U heeft 10 dagen bedenktijd na acceptatie van de offerte en/of opdrachtverstrekking. Binnen deze 10 dagen kunt u kosteloos alleen schriftelijk annuleren via art-barb@planet.nl. Na deze 10 dagen wordt het volledige bedrag voor de groepsworkshop in rekening gebracht. In overleg kan het in delen betaald worden.
  Bij voortijdig afzeggen geldt dat uren voor administratieve werkzaamheden en organisatie voor 100% in rekening kunnen worden gebracht, waarbij geldt dat 1 uur € 35,- excl. btw kost. Ook gemaakte kosten worden voor 100% in rekening gebracht bijv. huur van een externe locatie.
  Tussentijds ophouden met de groepsworkshop geeft geen recht op restitutie. 
  Indien u de groepsworkshop voortijdig afzegt, wordt reeds betaald lesgeld niet of gedeeltelijk gerestitueerd, e.e.a. in overleg.
  e. CURSUS in Gigant: bij de cursus geldt geen restitutie.
  Vanaf het moment van bevestiging heeft u 10 dagen bedenktijd. Binnen deze 10 dagen kunt u kosteloos alleen schriftelijk annuleren via art-barb@planet.nl Na deze 10 dagen wordt het volledige bedrag voor de cursus in rekening gebracht. Tussentijds ophouden met de cursus geeft geen recht op restitutie.
  f. Voor de cursus in Gigant zijn er kortingsregelingen van: Stichting Leergeld/CJP-pas/65+/Stadspas/Inkomenskorting. Gelieve voorafgaande aan de cursus te voldoen aan de betreffende voorwaarden en de benodigde papieren ter inzage te overhandigen. E.e.a. kan in overleg.
 3. Afwezigheid / Ziekte:
  a. Indien een deelnemer verhinderd is, wilt u dan s.v.p. vóór aanvang van de les de docent daarvan per e-mail of telefoon op de hoogte stellen. In overleg en indien mogelijk kan een cursusdag of workshop op een andere datum gevolgd worden. Kunt u op een cursusochtend niet, dan is er nog 1 extra inhaalochtend.

Bij de cursus geldt bij ziekte van de deelnemer: Overleg s.v.p. indien ziekte langer duurt, dan kijken we hoe het ingehaald kan worden.
b. Bij ziekte van de docent wordt de cursus en/of workshop ingehaald op een later tijdstip en datum, in overleg met de deelnemer(s).
c. Barb’s Beeldentuin-Atelier is niet aansprakelijk voor het niet opvolgen van aanwijzingen omtrent het overdragen van het corona virus. Zolang de maatregelen van het RIVM geldig zijn, wordt u gevraagd u daaraan te houden.

 1. Aansprakelijkheid:
  a. Barb’s Beeldentuin-Atelier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een cursus en/of workshop door de deelnemer(s), noch voor enigerlei andere onvoorziene zaken die een teleurstellend resultaat hebben opgeleverd, zoals het niet gemotiveerd zijn van een deelnemer. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent.
  b . Door deel te nemen aan een cursus en/of workshop is iedere deelnemer zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het niet doen oplopen van schade en/of letsel aan eigen persoon en/of eigendommen en het doen toekomen van schade en/of letsel aan andere personen of eigendommen van anderen. Een EHBO doos is voorradig.
  c . Barb’s Beeldentuin-Atelier behoudt zich het recht voor om onaangekondigd tussentijds wijzigingen door te voeren in de Deelnamevoorwaarden, die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.
  d . Op deze Deelnamevoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Onverminderd het bepaalde in dit artikel kunnen partijen gezamenlijk besluiten het geschil te laten beslechten door een geschillencommissie.
  e. Disclaimer: Ondanks het feit dat bij de totstandkoming van de spelregels zorgvuldigheid is betracht, kunnen er geen rechten aan worden ontleend in geval van onvolkomenheden.
 2. Deelnamevoorwaarden + Leveringsvoorwaarden:
  a . Aankopen/opdrachten gaan volgens de Leveringsvoorwaarden voor Kunstwerken en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K. . Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012.
  Klik de link voor inzage www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden
  b. Tevens gelden bij mijn workshops en cursussen deze deelnamevoorwaarden.
  c. Op mijn producten en diensten, teksten en afbeeldingen geldt eigendomsvoorbehoud en pandrecht.
  d. In correspondentie en informatie materiaal wordt steeds verwezen naar inzage in de Leveringsvoorwaarden en Deelnamevoorwaarden.
 3. Huisregels + Gedragsregels:
  a. Roken is niet toegestaan in Barb’s Atelier-Galerie, buiten kan wel.
  b. Bedreigingen, ongewenste intimiteiten en alle andere vormen van agressie worden niet getolereerd. Seksuele intimidatie door woord en gebaar is niet toegestaan binnen Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie. Dit geldt ook voor elke vorm van discriminatie op het vlak van ras, kleur, nationaliteit, leeftijd, sociale status, sexe, etc.
  c. Voor de cursussen in Gigant gelden de huisregels van Gigant, op verzoek kunnen deze toegezonden worden.
  d. Huisdieren meenemen bij een workshop of cursus kan niet. Bij Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie is een waakhond aanwezig.
 4. Recht van Barb's Beeldentuin-Atelier:
  a. In gevallen waarin de Deelnemersvoorwaarden niet voorzien, beslist Barbara Pijnappel.
  b. Barb's Beeldentuin behoudt zich het recht voor om alle beeld- en fotomateriaal, genomen tijdens de cursussen, workshops en evenementen, te gebruiken voor PR- en publicatiedoeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt u verzocht dit mondeling, schriftelijk of per e-mail te melden bij Barbara Pijnappel, zij zal u van te voren om toestemming vragen.
 5. Privacyverklaring en registratie:
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In verband met de opgave en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen (zoals administratie en facturatie) van de deelname aan een cursus, workshop of bij aankoop van een beeldje, worden uw n.a.w. gegevens geregistreerd + uw e-mailadres + telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
  In verband met de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst worden uw gegevens minimaal 10 jaar bewaard. Uw gegevens worden niet naar derden verspreid.
  Er zijn diverse beveiligingsmaatregelen doorgevoerd om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen als u vindt, dat er niet goed wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
 6. Nieuwsbrief:
  Incidenteel verspreid ik een email nieuwsbrief. Wilt u uit mijn nieuwsbrief email bestand gehaald worden, dan kunt u dat laten weten via mijn adresgegevens, zie onderaan dit document.
 7. Adresinformatie:
  Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie
  Fluitersweg 34
  7345 BK Wenum Wiesel
  Tel. ++.31.(0)6-15211212
  www.barbsgallery.com
  E: art-barb@planet.nl
  KvK nr 08130864
  BTW nr. NL001483919B53

 

Laatste keer aangepast op: 23-3-23

 

  Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel. Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©.