Barbs Beeldentuin - Barbs Sculpturegarden©

BARB's BEELDENTUIN

De bronzen en stenen beelden in Barb's Beeldentuin dichtbij Apeldoorn bij de Veluwe in Nederland bestaat uit figuratieve, abstracte, organische en soms surrealistische bronzenbeelden, stenen beelden keramische beelden, schilderijen en tekeningen.
Ik heb verschillend werk gemaakt in de loop van de tijd o.a. dieren, naakten, portretten, organisch werk en met thema's uit de natuur o.a. blad en bloem, abstracten, sprookjes thema's. In het verleden maakte ik in opdracht een aantal religieuze beelden.
De stenen en bronzen beelden staan in de tuin tijdens open middagen. Meer info over open tuin dagen onderaan de pagina.

Achterin de tuin is de plek waar de zomerse workshops speksteen worden gehouden en waar mijn beeldhouwplek onder de overkapping is.  In de tuin is een vijver met planten en kikkers en andere waterdiertjes. Er is een klein heuveltje met stenen en rotsplanten, maar er staan ook beschermde planten o.a. de witte, gele en paarse dovenetel. In de beplanting is veel rekening gehouden met vogels, egels, bijen en vlinders en andere beestjes om voedsel in de tuin te kunnen vinden. Er hangen houten en keramische insecten hotels, vogelhuisjes en broedpotten.

Barb' Beeldentuin streeft ernaar bij te dragen aan de in stand houding van de bio diversiteit waar mogelijk. 

TUINFOTO's
Op deze pagina zijn foto's te zien van de door mij gecreëerde biologische tuin.

 

VOORJAAR

BARB's SCULPTUREGARDEN

The bronze and stone sculptures in Barb's Sculpture Garden near Apeldoorn near the Veluwe in the Netherlands consist of figurative, abstract, organic and sometimes surreal bronze sculptures, stone sculptures, ceramic sculptures, paintings and drawings.
I have made various works over time, including animals, nudes, portraits, organic work and with themes from nature, including leaves and flowers, abstracts, fairytale themes. In the past I made a number of religious sculptures on assignment.
The stone and bronze sculptures are in the garden during open afternoons. More information about open garden days at the bottom of the page.

At the back of the garden is where the summer soapstone workshops are held and where my sculpting spot is under the canopy. In the garden there is a pond with plants and frogs and other aquatic animals. There is a small hill with stones and rock plants, but there are also protected plants, including the white, yellow and purple dead-nettle. The planting takes great account of birds, hedgehogs, bees, butterflies and other creatures to find food in the garden. There are wooden and ceramic insect hotels,  bird houses and breeding pots.
Barb's Sculpture Garden strives to contribute to the maintenance of biodiversity where possible.


GARDEN PHOTOS
This page shows photos of the organic garden I created.

SPRING

De tuin verandert doorlopend. Er zijn veel verschillende bloemen en planten voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten en diertjes. Omdat de tuin geschikt moet zijn voor allerlei kleine diertjes laat ik het ten dele een beetje 'verwilderen' en beheer het biologisch. Er zijn al verschillende zeldzame diertjes geweest, waaronder de gestreepte Goudspanner, een zeldzame mooie rups van de Helmkruidvlinder, die op de rode lijst van de beschermde soorten voorkomt.  Veel 'normale' diertjes komen er. Koolmezen, heggenmus en merels waren o.a. aan het broeden in de nestkastjes en in de heggen.

De bonte Brandnetelmot liet zich zien, salamanders, veldmuisjes, mol, een grote goudkleurige Akkerrombout (libel), een wezel en woelmuis, konijntjes, eekhoorn, roodborstje. Allerlei verschillende vlinders vinden voedsel in de tuin zoals de Citroenvlinder, Koolwitje groot en klein, Boomblauwtje, Oranjetipje, Kleine Vuurvlinder, Dagpauwoog, Kleine Vos, Gehakkelde Aurelia, Zandoogjes, Atalanta, Muntvlindertje en diverse nachtvlinders en motten. Allerlei bijen en hommels vinden er voedsel in de bloemen van het vroege voorjaar tot ver in de herfst. In een winter zat onverwachts een sperwer (een kleine jachtvogel) op de heg. Egels, konijntjes en eekhoorns vonden hun weg naar de tuin.

ZOMER

The garden is constantly changing. There are many different flowers and plants for birds, butterflies, bees and other insects and animals. Because the garden must be suitable for all kinds of small animals, I partly let it 'wild' a bit and manage it organically. There have already been several rare animals, including the striped Golden Spanner, a rare beautiful caterpillar of the Helmet Butterfly, which is on the red list of protected species. Many 'normal' animals come there. Great tits, dunnocks and blackbirds, among others, were breeding in the nest boxes and in the hedges.

The colorful Nettle Moth showed up, salamanders, field mice, a mole, a large gold-colored Akkerrombout (dragonfly), a weasel and vole, rabbits, squirrel, robin. All kinds of different butterflies find food in the garden, such as the Lemon Butterfly, Cabbage Butterfly large and small, Tree Blue, Orange Tip, Small Fire Butterfly, Peacock Eye, Small Fox, Hackled Aurelia, Sand Eyes, Red-breasted Butterfly, Mint Butterfly and various moths. All kinds of bees and bumblebees find food in the flowers from early spring until late autumn. One winter a sparrowhawk (a small hunting bird) unexpectedly sat on the hedge. Hedgehogs, bunnies and squirrels found their way into the garden.

SUMMER

Er zijn veel verschillende planten en kruiden waaronder beschermde soorten. Aanwezig in de tuin zijn bosaardbei, driekleurig bosviooltje, daslook, witte-+ gele- + paarse dovenetels, sleutelbloemen, astilbe, het lelietjes van dalen veldje onder de beukenboom, klimop, hondsroos, smeerwortel, heide soorten, vingerhoedskruid, vrouwenmantel, lathyrus, purperklokje, veldbloemen, ereprijs en vergeetmenietjes, dotterbloemen,hortensia's, asters, chrysanten, koeienoog, guldenroede, anemonen, rozen, akelei, hondsdraf, wild viooltje, zeepkruid, adderwortel, engelwortel, rabarber, varens, dropplant, muurbloem, klimmende winde, hortensia's, hosta's en nog veel meer. Eetbare kruiden zoals bieslook, peterselie, oregano, rozemarijn, lavendel, salie, Oost-Indische kers, tijm.
Fruitboompjes + -struiken zoals bramen, rozenbottels, appelboompjes, perenboompjes, pruimenboompjes, kersenboompjes, bosbes + zwarte + witte bes, aardbeien, druiven, abrikozenboompje ,japanse bes, krentenboompje, sleedoorn, meidoorn.

Vaak kweek ik in het voorjaar diverse zomerbloemen die alsnog geplant worden, waaronder goudsbloemen en zonnebloemen.

In de herfst laat ik veel blad liggen, zodat compost vanzelf gemaakt wordt.

There are many different plants and herbs, including protected species. Present in the garden are wild strawberry, tricolor wild violet, wild garlic, white + yellow + purple dead nettles, primroses, astilbe, the lily of the valley field under the beech tree, ivy, dog rose, comfrey, heather species, foxglove, lady's mantle, lathyrus, purple bellflower. , field flowers, speedwell and forget-me-nots, marigolds, hydrangeas, asters, chrysanthemums, cow's eye, goldenrod, anemones, roses, columbine, ground ivy, wild violet, soapwort, viper root, angelica, rhubarb, ferns, licorice plant, wallflower, climbing bindweed, hydrangeas, hostas and much more. Edible herbs such as chives, parsley, oregano, rosemary, lavender, sage, nasturtium, thyme. Fruit trees + shrubs such as blackberries, rose hips, apple trees, pear trees, plum trees, cherry trees, blueberries + black + white currants, strawberries, grapes, apricot trees, Japanese currants, currant trees, blackthorn, hawthorn.

I often grow various summer flowers in the spring that are then planted, including marigolds and sunflowers. In the autumn I leave a lot of leaves, so that compost is made automatically.

De tuin is grotendeels omzoomd door een beukenhaag en een coniferenhaag. Gaandeweg zijn er vlierbloesem en jeneverbes gekomen. De tuin zoals het nu is werd door mij ingericht met een deel grasveld, een vijver en een rotsheuveltje. Een nieuwe afscheiding met de buren is aan het groeien. Er zijn veel planten en heesters: gele brem, jasmijn, sering, vlinderstruik, hydrangea, prunus, rododendron, winterjasmijn, skimmia, klimop, passiebloem, hortensia, forsythia, diverse rozensoorten en nog veel meer.
Planten en bloemen groot en klein zoals diverse voorjaarsbollen w.o. sneeuwklokjes, krokussen, narcissen, tulpen, hyacinten.

HERFST

The garden is largely bordered by a beech hedge and a conifer hedge. Gradually elderflower and juniper have appeared. The garden as it is now was designed by me with a part lawn, a pond and a rock mound. A new separation with the neighbors is growing. There are many plants and shrubs: yellow broom, jasmine, lilac, butterfly bush, hydrangea, prunus, rhododendron, winter jasmine, skimmia, ivy, passion flower, hydrangea, forsythia, various types of roses and much more. Plants and flowers large and small, such as various spring bulbs including snowdrops, crocuses, daffodils, tulips and hyacinths.

 

AUTUMN

18+19 mei deelname in overzichtsexpo ateliers Apeldoorn,
van 11 – 17u geopend.

25+26 mei deelname aan atelierroute Apeldoorn stichting
van 11 - 17u geopend.

Met info over workshops speksteen + boetseren. Eigen datum inplannen met een groep is ook mogelijk. Tijdens de open middagen staan er bronzen +stenen beelden en keramisch werk in de tuin +  in het atelier. Er zijn veel bloeiers in de tuin, die is gemaakt voor kleine diertjes, insecten, bijen en vlinders. Alvast rondkijken kan op deze website.

U kunt altijd informatie opvragen over de workshops en de beelden en kijken op de betreffende pagina's.  

Barbs Beeldentuin-Atelier neemt ook deel aan de OPEN ATELIERROUTE van NOORD OOST VELUWE STICHTING   op 5 & 6 oktober 2024  van 11 – 18 uur.

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie kunt u bezoeken op afspraak en tijdens open atelier en beeldentuin dagen. Gesloten van 22/7 - 30/8/24. 
De Fluitersweg is een kleine zijstraat van de Oude Zwolseweg, die deel is van de Cannenburgh route.

 

U kunt altijd informatie opvragen over de workshops en de beelden en kijken op de betreffende pagina's. Contact

 

WINTER

18+19 May participation in overview exhibition from www.ateliersapeldoorn.nl  open from 11 am - 17 pm.

25+26 May participation in Open atelier route of Ateliers Apeldoorn,
open from 11 am - 17 pm, ateliers Apeldoorn

With information about soapstone + sculpting workshops. Scheduling your own date with a group is also possible. During the open afternoons there will be bronze + stone statues and ceramic work in the garden + in the studio. There are many bloomers in the garden, which is made for small animals, insects, bees and butterflies. You can take a look around on this website.
You can always request information about the workshops and the sculptures and look at the relevant pages.

Barbs Sculpturegarden-Studio participates in the OPEN ATELIER ROUTE of NOORD OOST VELUWE FOUNDATION on 5 & 6 Octobre 2024
from 11 a.m. to 6 p.m. 

Barb's Sculpturegarden-Studio-Gallery can be visited on appointment and during open days from the sculpturegarden-studio.
Closed from 22/7 - 30/8/24.
The Fluitersweg is a small side street of the Oude Zwolseweg, which is part of the Cannenburgh route
.

 

You can always request information about the workshops and the sculptures and look at the relevant pages. Contact 

 

WINTER

Aankopen/opdrachten volgens Leveringsvoorwaarden voor Kunstwerken en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K.

Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012. Klik de link voor inzage https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

 

Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel. Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©.

Purchases/Assignments are according to the Delivery conditions for Works of Art and the Exctract Authorslaw 1912 B.K. Edition: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012. Click the link to take a look https://www.barbsgallery.com/deliveryconditions.

 

This website was created by Barbara Pijnappel. My products and services, texts & images are subject to copyright, retention of title and lien ©.

Beeldentuin Nederland, Beeldentuin Gelderland, Beeldentuin Veluwe, Beeldentuin Apeldoorn, Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie, open tuin, bronzen en stenen beelden, workshops speksteen en boetseren, bronzen beeld, stenen beeld, tuin open, tuin kijken, tuin en beelden, tuinbeeld, tuinbeelden, beelden kijken, schilderij, schilderijen kopen, tekening, tekeningen kopen, beeldend kunstenares, beeldhouwster Barbara Pijnappel, beeldhouwer, www.barbsgallery.com, beeld kopen, kopen beeld, bronzen beeld kopen, portret maken, beeld maken, bronzen beeld maken, tuinbeeld kopen, beeld in tuin kopen, beeld in opdracht kopen, stenen beeld kopen, schilderij te koop, tekening te koop, object kopen, ornament kopen, speksteen workshop, boetseer workshop, beeld boetseren, speksteen beeld, klei beeld, tekening, schilderij, moderne kunst, kunst kopen, opdracht bronzen beeld kopen, stenen beeld kopen, tuinbeeld kopen, naaktbeeld kopen, dierenbeeld kopen, fantasiebeeld kopen, grafbeeld kopen, beeld kopen, kunst kopen, beeld kopen, schilderij kopen, tekening kopen, beeld in tuin, beeld binnen, beeld buiten, speksteen workshop, workshop boetseren, groepsworkshop, workshop groep, klei beeldje, wassen beeldje, creatieve workshop, steen, steen bewerken, stenen, stenen beeld, design, vormgeving, vorm, vormen, structuur, structuren, lijn, lijnen, licht en donker, hol en bol, ruimtelijke vormgeving, leren steen bewerken, cultureel onderwijs, onderwijs handvaardigheid, onderwijs beeldhouwen, onderwijs boetseren, kunst onderwijs, kunst educatie, cultuur educatie, praktijkles, leren boetseren, leren steen bewerken, leren vormgeving zien, leren kunst, leren cultuur, dagje uit, evenement, verjaardag, jubileumcadeau, huwelijkscadeau, afscheidscadeau, cadeau, cadeaubon, feestje, inspiratie, creatieve workshop, inspiratie, kunst expositie, open atelier, open galerie, open huiskamergalerie, tuin, galerie, schilderijen, brons, bronzen beeld, opdracht, moderne kunst, figuratieve kunst, abstracte kunst, surrealistische kunst, organische kunst, creatie, beelden maker, familiereünie, reünie, expositie beelden, expositie beelden en schilderijen, verkoop beelden en schilderijen, maken beeld, maken schilderij, maken tekening, maken portret tekening, beelden steen en brons, stenen en bronzen beelden, portret beeld, portret in brons, portret in steen, beeld in brons, beeld in steen, beeld te koop, naakt in brons, naakten in brons, dier in brons, dieren in brons, beelden in brons, beelden in steen, opdracht beeld maken, geologie, geologie van stenen, organisch beeld, figuratief beeld, abstract beeld, surrealistisch beeld, fantasie, fantasiebeeld, figuratief, abstract, organisch, surrealistisch, speksteen workshop Apeldoorn, boetseer workshop Apeldoorn, creatieve workshop Apeldoorn, workshop speksteen Apeldoorn, workshop boetseren Apeldoorn, modelleren, klei, was, steen, workshop afdeling, bedrijfsuitje, personeelsdag, verjaardag, beeldentuin Midden Nederland, Vaassen, Epe, Heerde, Hattem, Zwolle, Hoenderloo, 't Harde, Ermelo, Putten, Barneveld, Ede, Wageningen, Veenendaal, Eerbeek, Dieren, Arnhem, beeldentuin Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, speksteen workshop Gelderland, speksteen workshop midden Nederland, die Niederlande, Los países bajos, bronze and stone sculptures, Bronzen und Steinen Skulpturen, esculturas, estatuas de bronce, sculpturegarden Netherlands, Skulpturengarten die Niederlande, jardin des sculptures Pays Bas, jardin de esculturas, giardino di sculture Paesi Bassi, sale bronze and stone statues, bronze and stone sculpture, figurine, open garden, gardensculpture, garden statue, garden statues, sale paintings and drawings, buy drawing, buy painting, visual artist, artist, sculptor Barbara Pijnappel, maker, www.barbsgallery.com, sale bronze and stone sculptures, assignment sculpture portrait, statue, make bronze statue, sale garden sculpture, buy statue in garden, assignment statue, buy stone statue, painting for sale, drawing for sale, sale object in stone and bronze, sale ornament, sale grave statues, sale grave sculpture, soapstone figurine, ceramic sculpture, drawing, painting, modern art, sale art, commission buy bronze statue, buy stone statue, buy garden statue, buy nude statue, buy animal statue, buy fantasy statue, buy statue, buy art, buy bronze and stone statue, buy painting, buy drawing, statue in garden, sculpture indoor, outdoor sculpture, ceramic figurine, ceramic sculpture, stone, stones, stone design, bronze design, shape, shapes, structure, structures, line, lines, light and dark, concave and convex, spatial design, birthday present, anniversary gift, parting gift, gift, wedding gift, art exhibition, open studio, open gallery, organic garden, abstract painting, organic painting, commission, modern art, figurative art, abstract art, surrealistic art, organic art, creation, sculpture maker, exhibition art, exhibition images and paintings, sale sculptures and paintings, stone and bronze statues, stone and bronze sculptures, portrait statue, portrait in bronze, portrait in stone, statue in bronze, statue in stone, statue for sale, nude in bronze, nudes in bronze, animal in bronze, animals in bronze, statues in bronze, statues in stone, geology of stones, organic statue, figurative statue, abstract sculpture, surreal sculpture, fantasy, fantasy sculpture, figurative, abstract, organic, sculpture garden gallery Apeldoorn, sculpture garden Central Netherlands, sculpture garden Apeldoorn, sculpture garden Veluwe, sculpture garden Gelderland, Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, the Netherlands, die Niederlande, Los países bajos, Bronzen und Steinen Skulpturen, esculturas, estatuas de bronce, Skulpturengarten die Niederlande, jardin des sculptures Pays Bas, jardin de esculturas, giardino di sculture Paesi Bassi