Leveringsvoorwaarden

Delivery Conditions

Leveringsvoorwaarden voor kunstwerken

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, d.d. 10 oktober 2012 onder nummer 120-2012 - waarin tevens is opgenomen een Uittreksel van de Auteurswet 1912, inzake beeldende kunst.

Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK). Copyright Stichting BOK - 2012

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor alle denkbare vormen van beeldende kunst.

 1. Algemene Bepalingen

1.1 De opdrachtgever is degene, die enige vorm van kunst koopt, dan wel opdracht geeft tot vervaardiging of een overeenkomst aangaat met een of meerdere kunstenaar(s), met het doel om kunstwerken in eigendom te verkrijgen, te verhandelen, in bruikleen te geven of openbaar te maken, wordt in deze leveringsvoorwaarden aangeduid als de koper/opdrachtgever.

1.2 De kunstenaar is degene, die beroepsmatig enige vorm van kunst uitvoert en levert.

1.3 Deze leveringsvoorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de kunstenaar gesloten overeenkomsten.

 1. Prijsopgave

2.1 Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden, verhogingen van de materiaalprijzen en/of lonen van derden bij het werk. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.2 Prijsopgaven van de kunstenaar zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.

2.3 Bij prijsopgaven is het auteursrecht niet inbegrepen.

 1. Aankoop- en/of Opdrachtbevestiging

3.1 Aankopen/opdrachten dienen wederzijds schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd met vermelding van de overeengekomen prijs, de inhoud van de aankoop/opdracht en de leveringstermijn. 

3.2 Indien de opdrachtgever deze bevestiging nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de kunstenaar een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de kunstenaar eerst nadat deze schriftelijk of per e-mail door de kunstenaar zijn bevestigd.

3.3 Indien na een opdracht tot prijsberekening en prijsopgave voor een nog uit te voeren kunstwerk, de opdracht tot uitvoering en levering langer dan een maand uitblijft, is de kunstenaar gerechtigd de kosten van het onderzoek, schetsen en prijsberekening aan de koper/opdrachtgever in rekening te brengen, 30 dagen na dato van de schriftelijke prijsopgave.

3.4 Indien de aankoop/opdrachtbevestiging slechts eenzijdig door de kunstenaar wordt gedaan en daartegen binnen 8 dagen door de koper/opdrachtgever geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging de partijen bindend en rechtsgeldig zijn.

3.5 Koper/opdrachtgever en kunstenaar verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Uitvoering

4.1 De kunstenaar dient de koper/opdrachtgever vooraf bekend te maken met de door hem te stellen leveringsvoorwaarden.

4.2 De kunstenaar zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever aanvaardbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de kunstenaar de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.3 Een door de kunstenaar opgegeven termijn voor het volbrengen van het kunstwerk heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de kunstenaar in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk of per e-mail in gebreke te stellen.

 1. Schetsen en ontwerpen

5.1 Indien de koper/opdrachtgever een variant op het eerste ontwerp, oftewel een of meerdere nieuwe ontwerpen verlangt, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht.

5.2 Alle ontwerpen en schetsen blijven het intellectuele eigendom van de kunstenaar, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie. Ontwerpen blijven ook zijn materieel eigendom, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De kunstenaar levert zijn ontwerpen en schetsen uitsluitend om een indruk te geven van een nog te leveren c.q. uit te voeren kunstwerk, voorzien van een schriftelijke begroting van de uitvoeringskosten.

 1. Uitvoering door derden

6.1 De kunstenaar heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, de opdracht gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De kunstenaar zal hiertoe uitsluitend overgaan na overleg met opdrachtgever.

6.2 Indien de technische uitvoering van een bepaald kunstwerk gedeeltelijk of geheel door derden moet worden gerealiseerd, is de kunstenaar die de opdracht ontving tot levering van het gehele werk, verplicht toezicht te houden op de goede uitvoering. De kunstenaar is verantwoordelijk voor het artistieke resultaat van het gehele kunstwerk. Derden, die door de kunstenaar met de uitvoering van gedeelten of het geheel van een kunstwerk zijn belast, zijn tegenover hem verantwoordelijk voor het technische resultaat. De kunstenaar bepaalt de keuze van de uitvoerder(s), tenzij vooraf anders is overeengekomen.

 1. Levering

7.1 De kunstenaar dient het door hem op te leveren kunstwerk op de overeengekomen tijd uit te leveren zoals vermeld in zijn opdrachtbevestiging. Indien daar door overmacht of onvoorziene omstandigheden van moet worden afgeweken, moet dit tijdig en gemotiveerd door de kunstenaar aan de koper/opdrachtgever schriftelijk of per e-mail bekend te worden gemaakt.
Overmacht en Onvoorziene omstandigheden:
In het geval van overmacht is sprake als opdrachtnemer de contractueel vastgelegde afspraken geheel of gedeeltelijk - buiten haar schuld - niet kan nakomen.
Van onvoorziene omstandigheden is sprake als een situatie zich voordoet waar beide partijen geen rekening mee hebben kunnen houden tijdens het sluiten van het contract, waardoor van de opdrachtnemer niet meer verwacht kan worden dat hij de opdracht nog (geheel) kan uitvoeren.
Bijvoorbeeld bij een pandemie of overheidsmaatregelen die daar uit voort komen zoals een lockdown, schade aan werkmateriaal als gevolg van brand, extreme weersomstandigheden, oorlog, ziekte en overlijden van naasten.

7.2 De koper/opdrachtgever is verplicht het door hem opgedragen kunstwerk zo snel mogelijk na het gereedkomen in ontvangst te nemen en te beoordelen voor akkoord. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper/opdrachtgever alles te doen om het op tijd leveren mogelijk te maken. Indien daaraan niet kan worden voldaan, dient hij dat de kunstenaar tijdig en gemotiveerd mede te delen.

7.3 De met de kunstenaar overeengekomen leveringstermijn is door de koper/opdrachtgever nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail met de kunstenaar is overeengekomen.

7.4 Het is de kunstenaar toegestaan bewaar-, opslag en verzekeringskosten in rekening te brengen over de periode vanaf het einde van de vooraf overeengekomen leveringstermijn tot aan het moment waarop de daadwerkelijke levering door de koper/opdrachtgever mogelijk is gemaakt.

7.5 Een billijke exploitatie vergoeding wordt overeengekomen en uitgekeerd aan de opdrachtnemer/verkoper, indien een opdrachtgever een of meerdere werken exploiteert. De opdrachtgever is hiertoe verplicht, ingevolge de Auteurswet artikel 25.

 1. Betalingen

8.1. De kunstenaar is gerechtigd betalingen in meerdere termijnen te vorderen.

8.2. De koper/opdrachtgever dient zijn betalingen te doen binnen 14 dagen na de datum van de rekening, die in overeenstemming is met de opdrachtovereenkomst die hem door de kunstenaar is toegezonden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper/opdrachtgever een wettelijk vastgestelde rente verschuldigd tot aan het moment waarop het volledige bedrag is voldaan. Indien de betalingstermijn wordt overschreden mag de kunstenaar zijn werkzaamheden opschorten, tot het moment waarop de koper/opdrachtgever alsnog het verschuldigde bedrag, verhoogd met de rente, heeft voldaan. Betalingen worden geacht te zijn voldaan, wanneer de kunstenaar het volledige bedrag heeft ontvangen.

8.4. Extra kosten die ontstaan als gevolg van de invordering van het door koper/opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever.

 1. Bijkomende kosten

9.1 Ten behoeve van een aangekocht dan wel in opdracht vervaardigd en geleverd kunstwerk zijn, voorzover van toepassing, de onderzoeks- en voorbereidingswerkzaamheden, hulpmaterialen, productiemiddelen, tussenproducten, verpakking, transport(en), transportrisico’s, reis- en verblijfkosten, verzekeringen en BTW voor rekening van de koper/opdrachtgever.

9.2 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door de kunstenaar niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan de kunstenaar worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, opdrachtnemer haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

9.3 Alle hulpmiddelen/ materialen, productiemiddelen en tussenproducten behoren bij de atelierinventaris van de kunstenaar en blijven diens eigendom, ook wanneer zij aan de koper/opdrachtgever op rekening zijn gesteld. De kunstenaar is niet verplicht tot bewaring daarvan, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen, dat deze bewaard moeten worden, is de kunstenaar gerechtigd daarvoor bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen.

9.4 Indien de aankoop/opdracht tot levering inhoudt, dat een proefstuk in het gekozen materiaal, een model ofwel een maquette van het ontwerp door de kunstenaar geleverd moet worden, komen deze bijkomende werkzaamheden als extra kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever.

10. Klachten

10.1 Klachten dienen schriftelijk gemotiveerd binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde kunstwerk aan de kunstenaar gezonden te worden.

10.2 Na de termijn van veertien dagen na afronding van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. Daarna zal een eventuele klacht niet meer als zodanig door de kunstenaar in behandeling worden genomen. Indien in een bijzonder geval die termijn voor de koper/opdrachtgever verlenging behoeft zal de kunstenaar naar redelijkheid een langere termijn van nog eens veertien dagen toestaan.

10.3 De koper/opdrachtgever dient zijn klacht te baseren op de in de opdrachtbevestiging vermelde gegevens. De koper/opdrachtgever zal een kunstwerk niet mogen afkeuren zonder de kunstenaar uit te nodigen zijn kunstwerk mondeling toe te lichten.

10.4 Indien tot uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de factuur van de kunstenaar, door de koper/opdrachtgever geen schriftelijke aanmerking is gemaakt op het berekende bedrag, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard en goedgekeurd.

 1. Geschillen

11.1 Van een geschil tussen de koper/opdrachtgever en kunstenaar is sprake zodra een van beide partijen verklaart dat zulks het geval is.

11.2 Een geschil tussen de koper/opdrachtgever en de kunstenaar, diens erfgenamen of rechthebbenden, kan worden voorgelegd aan een arbitragecommissie van tenminste 3 ter zake kundigen, die het geschil kan beslechten door een voor beide partijen bindend advies. De arbitragecommissie kan een wisselende samenstelling hebben, maar bestaat altijd uit een kunstenaar, een galeriehouder en een jurist. De commissie zal binnen 30 dagen na behandeling haar advies uitbrengen.

11.3 In het geval dat arbitrage niet gewenst wordt of niet het gewenste resultaat oplevert, beslist de gewone burgerlijke rechter.

 1. Annulering

12.1 Ingeval een koop/opdrachtovereenkomst door de koper/opdrachtgever wordt geannuleerd, terwijl de kunstenaar reeds in een gevorderd stadium is gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/of verbintenissen met derden, zal de koper/opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand komen van het kunstwerk betrokken zijn aan de kunstenaar te voldoen.

12.2 Als de omstandigheden waaronder de koop/opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat de kunstenaar uit artistieke of materiële overwegingen geen mogelijkheden meer ziet de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is hij gerechtigd die overeenkomst op te zeggen, echter met behoud van zijn recht op een nieuwe opdrachtovereenkomst volgens die gewijzigde omstandigheden.

12.3 Als door overmacht de kunstenaar zijn verplichtingen volgens de koop/opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze uitgesteld tot de overmachtstoestand is beëindigd. Als de kunstenaar na drie maanden nog niet in staat is zijn verplichtingen na te komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is de koper/opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, waarbij hij is gehouden tot betaling van de tot dat moment door de kunstenaar verrichte werkzaamheden met de daarbij behorende kosten.

12.4 Ingeval van een situatie van uitstel van betaling of faillissement van de koper/opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en per aangetekende brief op te zeggen, onder bijvoeging van de factuur voor de tot dat moment ontstane kosten van en voor zijn verrichte werkzaamheden.

 1. Garanties en vrijwaringen

13.1 De kunstenaar garandeert dat het kunstwerk door hem is bedacht, ontworpen en gemaakt en dat hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

13.2 De kunstenaar is gerechtigd zijn werk te signeren en van een titel en/of code te voorzien.

13.3 De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar of door de kunstenaar bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

13.4 De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 De kunstenaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de kunstenaar is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.2 De aansprakelijkheid van de kunstenaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

14.3 De kunstenaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de kunstenaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de kunstenaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.4 De kunstenaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 1. Overige bepalingen

15.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de kunstenaar gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

15.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

15.3 Op de overeenkomst tussen de kunstenaar en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de kunstenaar en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de kunstenaar is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de kunstenaar.

15.4 Het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet 1912 is dit recht uitsluitend voorbehouden aan de kunstenaar, tenzij vooraf anders met de kunstenaar is overeengekomen.

16. Overmacht en onvoorziene omstandigheden. In het geval van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden, waarbij oplevering van een opdracht/het maken van een kunstwerk/het geven van afgesproken workshop(s) afgezegd of uitgesteld moet worden bijv. door ziekte, een pandemie of overheidsmaatregelen, zoals door een of meer lockdown(s), schade aan werkmateriaal als gevolg van brand, diefstal, extreme weersomstandigheden, ziekte en overlijden van naasten, extreme onverwachte prijsstijgingen van materialen/grondstoffen en/of tussenleveranciers, wordt, het liefst in overleg, alsnog geprobeerd later te leveren. Als dit niet mogelijk is, wordt in overleg, een deel van al betaalde gelden gerestitueerd, minus aftrek van gedane onkosten en minus betaling voor al gewerkte uren.

 

De opdrachtgever/koper van een kunstwerk van Barbara Pijnappel gaat met bovengenoemde leveringsvoorwaarden akkoord tenzij anders wordt overeengekomen.

Deze leveringsvoorwaarden staan op haar website www.barbsgallery.com  ter inzage en kunnen meegezonden worden bij overeenkomsten m.b.t. een kunstwerk.

Deze voorwaarden gelden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, mochten deze wijzigingen zich voordoen tijdens een opdracht, dan wordt dit schriftelijk of per email kenbaar gemaakt.

D.d. 11-3-2024.

 

Uittreksel van de AUTEURSWET 1912 inzake BEELDENDE KUNST

Voor zover van deze leveringsvoorwaarden niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen en beperkingen van de Auteurswet 1912 – waarin opgenomen alle wijzigingen m.b.t. de beeldende kunsten - op het werk van de kunstenaar en diens rechtsverhouding tot de koper/opdrachtgever van toepassing.

Artikel 1

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. (B.W. 625)

Artikel 2

Het auteursrecht wordt beschouwd als een roerende zaak. (B.W. 567). Het gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor gehele- of gedeeltelijke overdracht. Gehele- of gedeeltelijke overdracht van het auteursrecht kan niet anders geschieden dan door middel van een authentieke- of onderhandse acte. Zij omvat alleen die bevoegdheden, waarvan de overdracht in de acte is vermeld of uit aard en strekking der gesloten overeenkomst noodzakelijk voortvloeit. Het auteursrecht, hetgeen toekomt aan de maker van het werk zomede- na het overlijden van de maker - het auteursrecht op niet openbaar gemaakte werken, dat toekomt aan degene, die het als erfgenaam of rechthebbende van de maker verkregen heeft, is niet vatbaar voor beslag. (B.W./Rv. 447)

Artikel 4 Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor de maker gehouden, hij die op het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk een aanduiding, degene, die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan bekend is gemaakt door hem, die openbaar maakt.

Artikel 6 Indien een werk tot stand gebracht door een ander, onder leiding en toezicht van die andere, wordt deze als maker van dat werk aangeduid.

Artikel 7

Indien de arbeid in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt als de maker van die werken aangemerkt diegene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd, tenzij door partijen anders is overeengekomen.

Artikel 19 Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd de verveelvoudiging daarvan door, of ten behoeve van, de geportretteerde of, na diens overlijden, zijn nabestaanden. Bevat eenzelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan staat die verveelvoudiging aan ieder hunner ten aanzien van andere portretten dan zijn eigen, slechts vrij met toestemming van die andere personen, of gedurende tien jaren na hun overlijden, van hun nabestaanden. Ten aanzien van een fotografisch portret wordt mede niet als inbreuk op het auteursrecht beschouwd, het openbaar maken daarvan in een nieuwsblad of tijdschrift door of met toestemming van een der personen, in het eerste lid genoemd, mits daarbij de naam van de maker, voor zover deze op of bij het portret is aangeduid, vermeld wordt. Dit artikel is slechts van toepassing ten aanzien van portretten, welke vervaardigd zijn ingevolge een opdracht, door of vanwege de geportretteerde personen, of ten hunnen behoeve aan de maker gegeven.

Artikel 20 Tenzij anders is overeengekomen is degene, wien het auteursrecht op het portret toekomt, niet bevoegd dit openbaar te maken zonder toestemming van de geportretteerde, of gedurende tien jaren na diens overlijden, van diens nabestaanden. Bevat eenzelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan is ten aanzien van de gehele afbeelding de toestemming vereist van alle geportretteerden of, gedurende tien jaar na hun overlijden, van hun nabestaanden.

Artikel 21 Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, de maker is door of vanwege de geportretteerde - of diens behoeve - gegeven, dan is de openbaarmaking daarvan door degene, die het auteursrecht daarop toekomt niet geoorloofd, of na zijn overlijden, van een van zijn nabestaanden

zich tegen de openbaarmaking verzet.

Artikel 24 Tenzij anders is overeengekomen blijft de maker van enig schilderwerk, niettegenstaande de overdracht van zijn auteursrecht, bevoegd gelijke schilderwerken te vervaardigen.

Artikel 25 De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten:

 1. a) Het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam als de zijn, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt.
 2. b) Het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid.
 3. c) Het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welk nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.

De onder a, b en c genoemde rechten komen, na het overlijden van de maker tot aan het vervallen van het auteursrecht toe, aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene, e.v.

Artikel 27 Niettegenstaande de gehele- of gedeeltelijke overdracht van zijn auteursrecht; blijft de maker bevoegd een rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding in te stellen tegen degene, die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt.De bevoegdheid komt, na het overlijden van de maker, toe aan zijn erfgenamen of rechthebbenden, tot aan het vervallen van het auteursrecht.

Artikel 28 Het auteursrecht geeft de bevoegdheid voorwerpen, in strijd met dat recht openbaar gemaakt, zomede niet geoorloofde verveelvoudigingen in beslag te nemen op de wijze en met inachtneming van de bepalingen, voorgeschreven voor het beslag tot terugvordering van roerende goederen, en tenzij dezelve als zijn eigendom op te vorderen, hetzij de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te eisen. Gelijke bevoegdheid tot inbeslagneming en opvordering bestaat ten aanzien van het beslag der toegangsgelden, betaald voor het bijwonen van een voordracht, een op- of uitvoering of een tentoonstelling of voorstelling, waardoor inbreuk op het auteursrecht wordt gedaan. (Rv. 721)

Indien afgifte wordt gevorderd van de zaken in het eerste lid bedoeld, zal de rechter kunnen gelasten, dat die afgifte niet zal geschieden dan tegen een bepaalde, door de eiser te betalen vergoeding. Ten aanzien van zaken waarbij inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt, kan de rechter op vordering van de gerechtigde gelasten, dat de gedaagde zodanige maatregelen zal treffen, dat de inbreuk op het auteursrecht wordt opgeheven, met veroordeling van gedaagde tot een bepaalde som gelds als schadevergoeding, in geval binnen een bepaalde tijd niet aan ‘s rechters bevel is voldaan. (B.W./Rv.art. 1401) Alles onverminderd de strafvervolging wegens inbreuk op het auteursrecht en de burgerlijke rechtsverordening ter bekoming van schadevergoeding.

Artikel 31 Hij die opzettelijk inbreuk maakt op een anders auteursrecht, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijf en twintigduizend gulden. (Zie ook Art. 36a en 36b.)

Artikel 37 Hoofdstuk III, De duur van het auteursrecht. Het auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker. De duur van een gemeenschappelijk auteursrecht op eenzelfde werk, aan twee of meer personen als gezamenlijke makers daarvan toekomende, wordt berekend van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de langstlevende hunner.

 

U kunt altijd informatie opvragen Contact

 

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie kunt u bezoeken op afspraak en tijdens open dagen. Gesloten tijdens de zomervakanties. 
De Fluitersweg is een kleine zijstraat van de Oude Zwolseweg, die deel is van de Cannenburgh route.

 

Aankopen/opdrachten volgens Leveringsvoorwaarden voor Kunstwerken en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K. Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012. Klik de link voor inzage https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

 

Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel. Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©.

Bijgewerkt d.d. 18-6-2024

Filed with the registry of the District Court in Leeuwarden, on October 10, 2012 under number 120-2012 - which also includes an extract from the Copyright Act 1912, relating to visual arts. Publisher: Foundation for the Professional Organization of Artists (BOK). Copyright BOK Foundation - 2012

These delivery conditions apply to all conceivable forms of visual art.

1. General provisions

1.1 The client is the person who purchases any form of art, or who orders its manufacture or enters into an agreement with one or more artist(s), with the aim of acquiring ownership, trading, lending or borrowing of works of art. to be made public, is referred to in these terms of delivery as the buyer/client.

1.2 The artist is the person who professionally performs and supplies any form of art.

1.3 These terms and conditions of delivery apply, with the exclusion of purchase or other conditions of the client, to the establishment, content and fulfillment of all agreements concluded between the client and the artist.

2. Quote

2.1 Quotations are without obligation and are valid for 14 days. Quotations may undergo changes due to an unforeseen change in the work, increases in material prices and/or wages of third parties at the work. Mentioned rates and offers do not automatically apply to future assignments.

2.2 The artist's quotations are based on the information provided by the client. The client guarantees that he has provided all essential information for the design, execution and completion of the assignment in a timely and truthful manner.

2.3 The copyright is not included in quotations.

3. Purchase and/or Order Confirmation

3.1 Purchases/orders must be mutually confirmed in writing or by e-mail, stating the agreed price, the content of the purchase/order and the delivery term. 3.2 If the client fails to provide this confirmation, but nevertheless agrees that the artist will start executing the assignment, the content of the quotation will be deemed to have been agreed. Further oral agreements and stipulations are only binding on the artist after they have been confirmed by the artist in writing or by e-mail.

3.3 If, after an order for a price calculation and quotation for a work of art to be executed, the order for execution and delivery is not forthcoming for more than one month, the artist is entitled to charge the costs of the research, sketches and price calculation to the buyer/client. within 30 days of the date of the written quotation.

3.4 If the purchase/order confirmation is only made unilaterally by the artist and the buyer/client does not object to it within 8 days, the contents of this confirmation will be binding on the parties and legally binding.

3.5 The buyer/client and the artist undertake to maintain the confidentiality of all confidential information that they have obtained from each other or from another source in the context of the agreement. Information is considered confidential if this has been reported by the other party or if this results from the nature of the information.

4. Performance

4.1 The artist must inform the buyer/client in advance of the delivery conditions to be set by him.

4.2 The artist will make every effort to carry out the assignment carefully and to strive for a result acceptable to the client. Insofar as necessary, the artist will keep the client informed of the progress of the work.

4.3 A term specified by the artist for completing the work of art is indicative, unless the nature or content of the agreement shows otherwise. In the event that the specified term is exceeded, the client must declare the artist in default in writing or by e-mail.

5. Sketching and designing

5.1 If the buyer/client requires a variant of the first design, i.e. one or more new designs, these additional activities will be charged to him separately.

5.2 All designs and sketches remain the intellectual property of the artist, with the exclusive right to publication and exploitation. Designs also remain his material property, unless expressly agreed otherwise. The artist supplies his designs and sketches solely to give an impression of a work of art yet to be delivered or to be performed, accompanied by a written estimate of the implementation costs.

6. Execution by third parties

6.1 The artist has the right, insofar as this is required for the proper execution of the agreement, to have the assignment partially carried out by third parties. The artist will only do this after consultation with the client.

6.2 If the technical execution of a certain work of art has to be partly or wholly realized by third parties, the artist who received the order to deliver the entire work is obliged to supervise the proper execution. The artist is responsible for the artistic result of the entire work of art. Third parties charged by the artist with the execution of parts or all of a work of art are responsible to him for the technical result. The artist determines the choice of the performer(s), unless otherwise agreed in advance.

7. Delivery
7.1 The artist must deliver the artwork to be delivered by him at the agreed time as stated in his order confirmation. If this has to be deviated from due to force majeure or unforeseen circumstances, this must be communicated to the buyer/client in a timely and substantiated manner by the artist in writing or by e-mail.
Force Majeure and Unforeseen Circumstances:
In the event of force majeure, the contractor cannot fulfill the contractual agreements in whole or in part - through no fault of its own.
Unforeseen circumstances occur when a situation arises that both parties were unable to take into account when concluding the contract, as a result of which the contractor can no longer be expected to (completely) carry out the assignment.
For example, in the event of a pandemic or government measures resulting from it, such as a lockdown, damage to work equipment as a result of fire, extreme weather conditions, war, illness and death of loved ones.

7.2 The buyer/client is obliged to receive the work of art commissioned by him as soon as possible after completion and to assess it for approval. Unless otherwise agreed, the buyer/client must do everything possible to make delivery on time possible. If this cannot be met, he must inform the artist in a timely manner and with reasons.

7.3 The delivery term agreed with the artist can never be regarded as a strict deadline by the buyer/client, unless the contrary has been expressly agreed with the artist in writing or by e-mail.

7.4 The artist is allowed to charge storage, storage and insurance costs over the period from the end of the delivery term agreed in advance until the actual delivery has been made possible by the buyer/client.

7.5 A fair exploitation fee is agreed and paid to the contractor/seller if a client operates one or more works. The client is obliged to do this in accordance with Article 25 of the Copyright Act.

8. Payments

8.1. The artist is entitled to claim payments in several installments.

8.2. The buyer/client must make his payments within 14 days after the date of the invoice, which is in accordance with the assignment agreement sent to him by the artist. Objections to the amount of the invoices do not suspend the payment obligation.

8.3. If the payment term is exceeded, the buyer/customer owes a legally determined interest until the full amount has been paid. If the payment term is exceeded, the artist may suspend his work until the buyer/client has paid the amount due, plus interest. Payments are deemed to have been made when the artist has received the full amount.

8.4. Additional costs that arise as a result of the collection of the amount owed by the buyer/client and not paid on time are for the account of the buyer/client.

9. Additional costs

9.1 For the benefit of a purchased or assignment/ commissioned work of art and making and delivery, the research and preparation activities, auxiliary materials, means of production, intermediate products, packaging, transport(s), transport risks, travel and accommodation expenses, insurance and VAT are for account of the buyer/client

9.2 Changes in the assignment by the client that could not be foreseen by the artist and cause additional work, will be paid by the client to the artist in accordance with the rate agreed in the agreement. There is also additional work if, as a result of the provision of incorrect or incomplete information by the client, the artist has to re-organize its planned activities. The artist will charge the costs for additional work to the client on the basis of subsequent calculation.

9.3 All aids/materials, means of production and intermediate products belong to the studio inventory of the artist and remain the property of the artist, even if they have been charged to the buyer/client. The artist is not obliged to keep it, unless otherwise agreed in advance. If it has been agreed that these must be kept, the artist is entitled to charge storage, storage and insurance costs.

9.4 If the purchase/delivery order means that a test piece in the chosen material, a model or a model of the design must be delivered by the artist, these additional activities will be charged to the buyer/client as additional costs.

10. Complaints

10.1 Complaints must be sent to the artist with reasons in writing within fourteen days of receipt of the delivered work of art.

10.2 After the term of fourteen days after completion of the assignment, the client is deemed to have fully accepted the result of the assignment. After that, any complaint will no longer be treated as such by the artist. If, in a special case, that term requires an extension for the buyer/client, the artist will reasonably allow a longer term of another fourteen days.

10.3 The buyer/client must base his complaint on the information stated in the order confirmation. The buyer/client may not reject a work of art without inviting the artist to explain his work of art orally.

10.4 If, up to 5 working days after receipt of the invoice from the artist, the buyer/client has not made a written comment on the calculated amount, he is deemed to have accepted and approved the invoice.

11. Disputes

11.1 There is a dispute between the buyer/client and the artist as soon as one of the parties declares that this is the case.

11.2 A dispute between the buyer/client and the artist, his heirs or rightful claimants can be submitted to an arbitration committee of at least 3 experts in the field, which can settle the dispute by means of a recommendation that is binding on both parties. The arbitration committee can have a varying composition, but always consists of an artist, a gallery owner and a lawyer. The committee will issue its advice within 30 days of treatment.

11.3 In the event that arbitration is not desired or does not yield the desired result, the ordinary civil court will decide.

12. Cancellation

12.1 In the event that a purchase/commissioning agreement is canceled by the buyer/client, while the artist has already reached an advanced stage with preparation, execution work and/or commitments with third parties, the buyer/client will be obliged to pay the entire sum of all costs that are involved with the artist in the creation of the work of art.

12.2 If the circumstances under which the purchase/commissioning agreement was concluded change to such an extent that the artist no longer sees any possibilities for artistic or material considerations to properly carry out the originally intended assignment, he is entitled to terminate that agreement, but with retention of his right to a new assignment agreement in accordance with those changed circumstances.

12.3 If due to force majeure the artist is unable to fulfill his obligations under the purchase/contract agreement, these will be postponed until the force majeure situation has ended. If after three months the artist is still unable to fulfill his obligations and the delivery of the work no longer allows any postponement, the buyer/client is entitled to terminate the agreement, whereby he is obliged to pay the amount up to that moment. work performed by the artist with the associated costs.

12.4 In the event of a postponement of payment or bankruptcy of the buyer/client, the artist is entitled to cancel the agreement immediately and by registered letter, enclosing the invoice for the costs incurred up to that time of and for his work performed. .

13. Warranties and Disclaimers

13.1 The artist guarantees that the work of art was conceived, designed and made by him/her and that he/she is considered a maker within the meaning of the Copyright Act and that he/she can dispose of the work as a copyright holder.

13.2 The artist is entitled to sign his work and to provide it with a title and/or code.

13.3 The client indemnifies the artist or persons engaged by the artist for the assignment against all third-party claims arising from the applications or the use of the result of the assignment.

13.4 The client indemnifies the artist against claims with regard to intellectual property rights on materials or data provided by the client, which are used in the execution of the assignment.

14. Liability

14.1 The artist is not liable for damage, of whatever nature, caused by the artist acting on incorrect and/or incomplete information provided by or on behalf of the client.

14.2 The artist's liability is in any case always limited to the amount paid out by his insurer, where appropriate.

14.3 The artist is only liable for direct damage. Direct damage is exclusively understood to mean the reasonable costs to determine the cause and extent of the damage, insofar as the determination relates to damage within the meaning of these terms and conditions, any reasonable costs incurred to compensate the artist's defective performance. the agreement, insofar as these can be attributed to the artist and reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the client demonstrates that these costs have led to limitation of direct damage as referred to in these general terms and conditions.

14.4 The artist is never liable for indirect damage, including consequential damage, lost profit, lost savings and damage due to business interruption.

15. Other provisions

15.1 The client is not permitted to transfer any right from an agreement concluded with the artist to third parties.

15.2 The parties are obliged to treat confidentially facts and circumstances that come to the attention of the other party in the context of the assignment. Third parties involved in the execution of the assignment will be bound by the same confidential treatment with regard to these facts and circumstances originating from the other party.

15.3 Dutch law applies to the agreement between the artist and the client. The court to take cognizance of disputes between the artist and the The client is the competent court in the district where the artist is established, or the competent court according to the law, at the discretion of the artist.

15.4 The material ownership of the work of art does not entitle the owner to multiplication or reproduction or any other form of exploitation. Pursuant to the Copyright Act 1912, this right is exclusively reserved to the artist, unless otherwise agreed in advance with the artist.

16. Force majeure and unforeseen circumstances.
In the event of force majeure and/or unforeseen circumstances, where delivery of an assignment/creation of a work of art/providing agreed workshop(s) must be canceled or postponed, e.g. due to illness, a pandemic or government measures, such as by one or more lockdown(s), damage to work materials as a result of fire, theft, extreme weather conditions, illness and death of loved ones, extreme unexpected price increases of materials/raw materials and/or intermediate suppliers, an attempt will be made to deliver later, preferably in consultation. If this is not possible, part of the monies already paid will be refunded in consultation, minus deduction of expenses incurred and minus payment for hours already worked.

 

The client/buyer of a work of art by Barbara Pijnappel agrees to the above delivery conditions unless otherwise agreed.

 

These delivery conditions are available for inspection on its website www.barbsgallery.com and can be sent with an invoice for a work of art.

These terms and conditions apply subject to interim changes, if these changes occur during an assignment, this will be announced in writing or by email.

D.d. 11-3-2024.

 

Excerpt of the 1912 COPY LAW ON VISUAL ART

Insofar as these delivery conditions are not deviated from, the provisions and restrictions of the Copyright Act 1912 – which include all changes with regard to the visual arts – apply to the work of the artist and his legal relationship with the buyer/client.

      Article 1

      Copyright is the exclusive right of the creator of a literature, science or art, or of its successors in title, to make it public and reproduce it, subject to the restrictions imposed by law. (B.W. 625)

      Article 2

      Copyright is regarded as movable property. (B.W. 567). It is passed on by succession and is subject to full or partial transfer. Full or partial transfer of copyright cannot take place other than by means of an authentic or private deed. It includes only those powers, the transfer of which is stated in the deed or which necessarily ensues from the nature and purport of the agreement concluded. Copyright, which accrues to the maker of the work, as well as - after the death of the maker - the copyright to undisclosed works, which accrues to the person who has acquired it as heir or rightful claimant from the maker, is not subject to attachment. . (B.W./Rv. 447)

      Article 4

      Unless there is evidence to the contrary, the person who is designated as such on the work or, in the absence of such an indication, the person who has been made known as the maker of the work when the work is made public is considered to be the author of the work, or in the absence of such an indication. .

      Article 6

      If a work is created by another, under the direction and supervision of that other, that other person is referred to as the maker of that work.

      Article 7

      If the work performed in the service of another person consists in the production of certain works of literature, science or art, then the maker of those works is regarded as the person in whose service the works were produced, unless the parties have agreed otherwise. agreed.

      Article 19

      Reproduction by or for the benefit of the person portrayed or, after his death, his next of kin, shall not be regarded as an infringement of copyright in a portrait. If the same image contains the portrait of two or more persons, then each of them is free to reproduce portraits other than his own only with the permission of those other persons, or for ten years after their death, of their next of kin. With regard to a photographic portrait, publication thereof in a newspaper or magazine by or with the consent of one of the persons referred to in the first paragraph is also not regarded as an infringement of copyright, provided that the name of the maker, insofar as it is indicated on or near the portrait, is stated. This article only applies to portraits that have been made pursuant to an order, by or on behalf of the persons portrayed, or given to the maker on their behalf.

      Article 20

      Unless otherwise agreed, the person to whom the copyright to the portrait belongs is not authorized to make it public without the permission of the person portrayed, or for ten years after his death, of his next of kin. If the same image contains the portrait of two or more persons, the consent of all persons portrayed or, for ten years after their death, their next of kin must be obtained with regard to the entire image.

      Article 21

      If a portrait has been made without an order to that effect, the maker has been given by or on behalf of the person portrayed - or on his behalf - then its publication by the person who holds the copyright to it is not permitted, or after his death, of one of the his next of kin opposes the disclosure.

      Article 24

      Unless otherwise agreed, the maker of any painting, notwithstanding the transfer of his copyright, remains authorized to produce similar paintings.

       

      Article 25

      The creator of a work, even after transferring his copyright, has the following rights:

      a) The right to object to the publication of the work under another name as his, as well as to any change in the name of the work or in the designation of the maker, insofar as these appear on or in the work occur, or have been made public in connection therewith.

      b) The right to oppose any other change in the work, unless this change is of such a nature that the opposition would be contrary to reasonableness.

      c) The right to object to any deformation, mutilation or other deterioration of the work, which could harm the honor or the name of the maker or its value in this capacity.

      After the death of the maker until the copyright expires, the rights referred to under a, b and c belong to the person designated by the maker by last will and testament.

      Article 27

      Notwithstanding the transfer of its copyright in whole or in part; the maker remains authorized to institute legal proceedings for compensation against the person who has infringed copyright. After the death of the maker, the authority vests in his heirs or rightful claimants until the copyright expires.

      Article 28

      Copyright gives the authority to seize objects made public in violation of that right, as well as unauthorized reproductions in the manner and with due observance of the provisions prescribed for the attachment for the recovery of movable property, and unless these are to claim ownership or to demand its destruction or rendering unusable. Equal authority to seize and demand exists with regard to the attachment of entrance fees paid for attending a lecture, a performance or performance or an exhibition or performance, which infringes copyright. (Rev. 721) If the goods referred to in subsection 1 are required to be surrendered, the court may order that such surrender shall not take place other than for a specific fee to be paid by the plaintiff. With regard to cases in which copyright is infringed, the court may, upon application of the entitled party, order that the defendant take such measures that the copyright infringement is lifted, with the order of the defendant to pay a certain sum of money as compensation. , in case the court order is not complied with within a specified time. (B.W./Rv.art. 1401) All without prejudice to the criminal prosecution for infringement of copyright and the civil law ordinance to obtain compensation.

       

      Article 31

      Any person who intentionally infringes another copyright shall be punished with a term of imprisonment not exceeding six months or a fine not exceeding twenty-five thousand guilders. (See also Art. 36a and 36b.)

       

      Article 37

      Chapter III, The duration of copyright. The copyright expires after 50 years, counting from the 1st January of the year following the year of death of the maker. The duration of a common copyright on the same work, belonging to two or more persons as joint creators thereof, is calculated from the 1st January of the year following the year of death of the surviving member.

       

      You can always request information Contact


      Barb's Sculpture Garden-Atelier-Galerie can be visited by appointment and on open days. Closed during the summer holidays.
      The Fluitersweg is a small side street of the Oude Zwolseweg, which is part of the Cannenburgh route.


      Purchases/orders according to Delivery Conditions for Artworks and Extract Copyright Act 1912 B.K.
      Publisher: Foundation Professional Organization Artists© (BOK), d. Leeuwarden District Court, 2012.
      Click the link for access https://www.barbsgallery.com/delivery terms.


      This website is made by Barbara Pijnappel.
      Copyright, retention of title and right of pledge © apply to my products and services, texts & images.

      Last update of this page: 18-6-2024