De door mij gemaakte tijdloze bronzen beelden zijn allemaal ontwikkeld en gemaakt naar eigen idee. Een aantal beelden heb ik als uniek bronzen beeld gemaakt, dit heet een unica. Andere bronzen beelden zijn in een kleine serie gemaakt. Inspiratie voor de bronzen beelden vond ik in de natuur: in dieren, in fantasie figuren, in organische vormen en in de klassieke vormen van het menselijk lichaam. Hiervoor maakte ik tekeningen, schilderijen en foto's van modellen en dieren. 

In het begin vond ik het een uitdaging klassieke figuren van dansers en naakten vorm te geven, in een toepassing van zelf bedachte houdingen of niet eerder in de kunst gemaakte poses bijv. van de dansers. Tegelijkertijd ging het mij om het bestuderen van de essentiële vormen van de figuren, om beweging en compositie en niet om het maken van een exacte fysieke weergave of om het maken van een erotisch beeld. 
De dieren beelden en magisch-realistische beeldjes zijn vaak spiritueel of mythologisch geïnspireerd. De dieren staan voor een bepaalde kracht of waarde. De organische beelden zijn direct door de natuur geïnspireerd en door de klimaatverandering.

De bronzen beelden zijn te koop. Voor meer info klik Contact .

The ageless bronze sculptures I have created have all been developed and made according to my own ideas. I have made a number of sculptures as unique bronze sculpture, this is called a unique. Other bronze sculptures were made in a small series. I found inspiration for the bronze sculptures in nature: in animals, in fantasy figures, in organic shapes and in the classical shapes of the human body. For this I made drawings, paintings and photos of models and animals.

In the beginning I found it a challenge to shape classical figures of dancers and nudes, using poses I invented myself or poses never before created in art, for example of the dancers. At the same time, I was concerned with studying the essential forms of the figures, with movement and composition, and not with creating an exact physical representation or creating an erotic sculpture. The animal sculptures and magical-realistic figurines are often spiritually or mythologically inspired. The animals represent a certain power or value. The organic sculptures are directly inspired by nature and climate change. The bronze sculptures are for sale.
For more information click Contact.

BRONZEN BEELDEN - BRONZE SCULPTURES

Een wassen beeld of kleibeeld wordt met de hand gemaakt, dit maakt ze origineler, natuurlijker en meer levendig.  Inspiratie vind ik vaak in vormen in de natuur + haar elementen, in dieren, planten, mensen, dansers en in het materiaal zelf. 
Voordat de beelden gegoten worden bij de bronsgieter, is er een heel proces aan vooraf gegaan, wat zeer arbeidsintensief is - hierdoor is brons een duurder, maar ook duurzaam materiaal, wat een leven lang meegaat. Brons is een metaal dat een legering (samensmelting) is van koper en tin.

 

De vormgeving en de expressie van een beeld worden bepaald door de materialen en het onderwerp.
De exclusieve bronzen beelden hebben een eigen sfeer en harmonie gekregen. Het werken met vormen met hol en bol en beweging is hierbij essentieel. Mede afhankelijk van het onderwerp ontstaan hieruit alle vormen, lijnen, beweging, contrasten, structuren en licht & schaduw.

 

Wilt u een beeld kopen,  meer foto's, info of overleg of heeft u belangstelling voor het geven van een OPDRACHT  voor een bronzen beeld bijv. een bronzen portret of borstbeeld, een hele bronzen figuur, een geliefd dier in brons of een bronzen reliëf, dan ben ik bereikbaar via het linkje Contact 

 

18+19 mei deelname in overzichtsexpo ateliers Apeldoorn,
van 11 – 17u geopend.

25+26 mei deelname aan atelierroute Apeldoorn stichting
van 11 - 17u geopend.

Met info over workshops speksteen + boetseren. Eigen datum inplannen met een groep is ook mogelijk. Tijdens de open middagen staan er bronzen +stenen beelden en keramisch werk in de tuin +  in het atelier. Er zijn veel bloeiers in de tuin, die is gemaakt voor kleine diertjes, insecten, bijen en vlinders. Alvast rondkijken kan op deze website.

U kunt altijd informatie opvragen over de workshops en de beelden en kijken op de betreffende pagina's.  

Barbs Beeldentuin-Atelier neemt ook deel aan de OPEN ATELIERROUTE van NOORD OOST VELUWE STICHTING   op 5 & 6 oktober 2024  van 11 – 18 uur.

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie kunt u bezoeken op afspraak en tijdens open atelier en beeldentuin dagen. Gesloten van 22/7 - 30/8/24. 
De Fluitersweg is een kleine zijstraat van de Oude Zwolseweg, die deel is van de Cannenburgh route.

A wax figure or clay statue is made by hand, which makes them more original, natural and lively. I often find inspiration in forms in nature + its elements, in animals, plants, people, dancers and in the material itself. Before the statues are cast at the bronze caster, a whole process has taken place, which is very labor intensive - making bronze a more expensive, but also durable material that will last a lifetime. Bronze is a metal that is an alloy (fusion) of copper and tin.

 

The design and expression of a sculpture are determined by the materials and the subject. The exclusive bronze sculptures have been given their own atmosphere and harmony. Working with concave and convex shapes and movement is essential. Depending on the subject, all shapes, lines, movement, contrasts, structures and light & shadow arise from this.

 

Would you like to purchase a sculpture, more photos, information or consultation or are you interested in placing an COMMISSION for a bronze sculpture, e.g. a bronze portrait or bust, a whole bronze figure, a beloved animal in bronze or a bronze relief, then I can be reached via the Contact link

 

18+19 May participation in overview exhibition from www.ateliersapeldoorn.nl  open
from 11 am - 17 pm.

25+26 May participation in Open atelier route of Ateliers Apeldoorn,
open from 11 am - 17 pm, ateliers Apeldoorn

With information about soapstone + sculpting workshops. Scheduling your own date with a group is also possible. During the open afternoons there will be bronze + stone statues and ceramic work in the garden + in the studio. There are many bloomers in the garden, which is made for small animals, insects, bees and butterflies. You can take a look around on this website.
You can always request information about the workshops and the sculptures and look at the relevant pages.

Barbs Sculpturegarden-Studio participates in the OPEN ATELIER ROUTE of NOORD OOST VELUWE FOUNDATION on 5 & 6 Octobre 2024
from 11 a.m. to 6 p.m. 

Barb's Sculpturegarden-Studio-Gallery can be visited on appointment and during open days from the sculpturegarden-studio.
Closed from 22/7 - 30/8/24.
The Fluitersweg is a small side street of the Oude Zwolseweg, which is part of the Cannenburgh route
.

BRONZEN DIERENBEELDEN - BRONZE ANIMAL SCULPTURES

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Liggende Beer/Reclining Bear

Maten/Sizes:
- Hoogte/heigth: 22 cm
- Breedte/width: 36 cm
- Lengte/length: 55 cm
- Gewicht/weigth: 16 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request, Contact
Oplage/edition: 2 ex., nog 1 te koop/2 pieces m,ade, 1 available.
Gemaakt in/created in : Apeldoorn, 1995
Opmerking: Dit beeld is ontstaan na een bezoek aan het Berenbos in Ouwehands Dierenpark. Van jongs af aan had ik een teddybeer. En toen ik voor een verjaardagsfeestje naar de dierentuin ging, was ik niet bij de beren weg te slaan. Eentje ging op zijn achterpoten staan en stak een poot omhoog. Ik was ervan overtuigd dat het speciaal naar mij was, omdat ik zo gek was op beren. Vele jaren later kwam ik in het Berenbos en lag daar een beer met een poot over een boomstam te bengelen. Hij was zo grappig, dat ik er een beeld van moest maken. 
Behalve dat ik deze beer in brons maakte, had ik deze eerder diverse malen geschilderd en in steen gemaakt, zie pagina stenen beelden.

Comments: This sculpture was created after a visit to the Bear Forest in Ouwehands Zoo. When I was a young girl I had a teddy bear. And when I went to the zoo for a birthday party, I couldn't stay away from the bears. One stood on its hind legs and raised a paw. I was convinced it was special to me because I loved bears so much. Many years later I came to the Bear Forest and there was a bear with one paw dangling over a tree trunk. He was so funny I had to make a sculpture of him. Besides making this bear in bronze, I had also painted them several times and made in stone, look at the stone sculptures page.

Bronzen beeldje/Bronze figurine: Liggende Bambi - reekalfje/Reclining Bambi - fawn

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 9 cm
- Breedte/width: 7 cm
- Lengte/length: 11 cm
- Gewicht/weigth: 1 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request, Contact
Oplage/Edition: max. 7 ex., nog 4 st. te koop/max. 7 pieces, still 4 for sale. Contact.
Gemaakt in/Created in: Apeldoorn, 2003
Opmerking: Het reekalfje, dat weerloos in het bos ligt te wachten op zijn moeder. Het kwetsbare dat daarvan uit gaat, sprak mij aan om dit beeldje te maken. Eerder had ik er ook een schilderij in olieverf van gemaakt.
Comments: The fawn lying defenseless in the forest waiting for its mother. The vulnerability that emanates from this appealed to me to make this figurine. Previously I had also made an oil painting of it.

Bronzen beeldje/bronze figurine:  Inktvisje/octopus

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 6 cm
- Breedte/width: 14 cm
- Lengte/length: 12 cm
- gewicht/weigth: 1 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request, Contact
Oplage/edition: 8 exemplaren, nog 4 ex. te koop/8 pieces, still 4 for sale.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2003
Opmerkingen: Fascinerend dier de octopus met 8 armen, waarmee hij van alles vast kan grijpen, een meestervanger! Een afgietsel kan ook in groen gepatineerd worden.
Comments: The octopus is a fascinating animal with 8 arms, with which it can grab anything, a master catcher! A cast can also be patinated in green.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Zittende Kat/Sitting Cat

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 26 cm
- Breedte/width: 19 cm
- Lengte/length: 29 cm
- Gewicht/weigth: 12,5 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request, Contact
Oplage/edition: max. 2 ex., nog 2 te koop/max. 2 pieces, still 2 for sale.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 1997
Opmerking: Mijn lieve half Perzische kat Punky stond model voor dit beeld. Ook in speksteen.
Comments: My sweet half Persian cat Punky was the model for this sculpture. Also in soapstone.

Hierboven had ik mijn eigen kat afgebeeld, eerder had ik haar getekend met houtskool. Daarvoor en ook erna had ik diverse katachtigen geschilderd o.a. voor een speciale thema-expositie getiteld Droomeiland met hangende papier-maché beelden en schilderijen in 1996. En nog later een beeldje in speksteen gemaakt.

Above I had depicted my own cat, previously I had drawn her with charcoal. Before and after that I had painted various felines, including for a special theme exhibition entitled Dream Island with hanging papier-mâché sculptures and paintings in 1996. And later I made a figurine in soapstone.

Bronzen beeld/Bronze figurine: Kikker of Pad/Frog or Toad
Maten/sizes:
- Hoogte/heigth:5 cm
- Breedte/width:9 cm
- Lengte/length: 10,5 cm
- Gewicht/weigth: 1 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 12 ex. -nog 7 ex. te koop/max. 12 pieces - still 7 for sale.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2002
Opmerking: Omdat ik de kikker of de pad een mysterieus beestje vind, heb ik dit beeldje gemaakt. Voor mij symboliseren ze transformatie. De kikker kwaakt in het voorjaar in de avond – de overgang van de dag naar de nacht. De bruine pad is in de tuin, maar zie je niet, behalve als hij gaat hoppen of als je onkruid eruit haalt, dan zie je ineens een pad zitten.
Comments: Because I find the frog or toad a mysterious creature, I made this figurine. To me they symbolize transformation. The frog croaks in the evening in the spring - the transition from day to night. The brown toad is in the garden, but you don't see it, except when it starts hopping or when you pull out weeds, then you suddenly see a toad.

Bronzen beeld/Bronze figurine: Geknield Olifantje/Kneeling elephant
Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 12 cm
- Breedte/width: 9 cm
- Lengte/length: 20 cm
- Gewicht/weigth: 2,5 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 12 ex, nog 3 ex. te koop/max. 12 p., still 3 p. for sale,
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2003
Opmerking: Eerder heb ik andere (een grote, een kleine zittende en een liggende) olifantjes gemaakt. Deze zijn allemaal verkocht. Dit beeldje is ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan de dierentuin in Berlijn, waar ik een vissende olifant bezig zag iets te proberen uit de gracht te hengelen. 
In de Chinese mythologie brengt een beeldje van een olifant in huis geluk.
Comments: Previously I have made other elephant sculptures (one large, one small sitting and one lying down). These have all been sold. This statue was created after a visit to the zoo in Berlin, where I saw a fishing elephant trying to get something out of the canal. In Chinese mythology, a sculpture of an elephant in the home brings good luck.

Het geknielde olifantje is een beeldje wat volgde op eerdere bronzen beelden van olifanten en op schilderijen en een olifantje in klei. De andere bronzen olifanten werden gemaakt in een kleine serie en zijn allemaal verkocht. Te koop is nog het laatste schilderij van de staande olifant en het drinkende olifantje.

The kneeling elephant is a sculpture that followed earlier bronze sculptures of elephants and paintings and a small elephant in clay. The other bronze elephants were made in a small series and have all been sold. For sale is the last painting of the standing elephant and the drinking elephant.

Bronzen beeld/Bronze figurine: Schildpad/Turtle

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 6,5 cm
- Breedte/width: 8 cm
- Lengte/length: 13,5 cm
- Gewicht/weigth: 1,4 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/Edition: max. 12 ex., nog 7 ex. te koop/max. 12 p., still 7 p. for sale. Contact.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2003
Opmerking: De schildpad kruipt langzaam over het land. Hij is zo'n oeroude levensvorm, het heeft iets magisch. Door de bescherming van zijn schild is hij veilig voor de meeste roofdieren. Een gietsel kan ook in groen gepatineerd worden.
Comments: The turtle crawls slowly over land. He's such an ancient life form, there's something magical about it. The protection of its shell makes it safe from most predators. A casting can also be patinated in green.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Liggend Paard/Reclining Horse

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 17 cm
- Breedte/width: 10 cm
- Lengte/length: 11 cm
- Gewicht/weigth: 3 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 10 ex., nog 3 ex. te koop/max. 10 p., still 3 p. for sale.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2003
Opmerking: Paarden vind ik mooie dieren, daarom heb ik vaker beelden en schilderijen van paarden gemaakt. Dit liggende paardje is gemaakt, omdat ik bij mij in de omgeving regelmatig een paard in de wei zie zonnebaden.
Comments: I think horses are beautiful animals, which is why I have often made sculptures and paintings of horses. This reclining horse was made, because I regularly see a horse sunbathing in the meadow in my area.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Spelend Veulentje/Playing Foal
Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 95 cm
- Breedte/width: 90 cm
- Lengte/length: 36 cm
- Gewicht/weigth: 64 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 4 ex., nog 2 ex. te koop/max. 4 p., still 2 p. for sale.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 1999
Opmerkingen: Het speelse veulentje die stevig staat op zijn vier benen als bronzen beeld. Net staat hij even stil voordat hij verder wil rondspringen… Het gevangen moment ......
Comments: The playful foal standing firmly on its four legs as a bronze statue. He just stands still for a moment before he wants to continue jumping around... The captured moment......

Paarden vind ik mooie en sprekende dieren, daarom waren ze inspiratie voor meerdere tekeningen in potlood, krijt en Oost-Indische inkt. Grote pasteltekeningen en schilderijen in gemengde techniek en een eerder groot bronzen beeld. Deze is helaas gestolen bij een expositie.

De pastellen en schilderijen zijn te koop, prijs op aanvraag. De tekeningen in krijt en inkt zitten in een tekenboekje. Paarden staan voor de kracht van het vooruit gaan.

I think horses are beautiful and expressive animals, which is why they were the inspiration for several drawings in pencil, chalk and Indian ink. Large pastel drawings and paintings in mixed media and a rather large bronze statue. Unfortunately, this was stolen at an exhibition. The pastels and paintings are for sale, price on request. The drawings in chalk and ink are in a drawing book. Horses represent the power of moving forward.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Walvisrijder/Whalerider

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 16 cm
- Breedte/width: 28 cm
- Lengte/length: 50 cm
- Gewicht/weight: 12 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: unica/unique.
Gemaakt in/Created in: Apeldoorn, 1993
Opmerking: Dit beeld heb ik gemaakt n.a.v. een verhaal wat ik las in een boek over walvissen. Het sprak heel erg tot mijn verbeelding. Een bergvolk in Vietnam, gelooft in een eeuwenoude mythe, dat de Verlichting gebracht wordt door een kind op de rug van een walvis. Ik heb het beeld meerdere malen gemaakt o.a. in klei en in gips. En deze unica in brons, groenig gepatineerd.
Note: I made this image based on a story I read in a book about whales. It really captured my imagination. A tribe of mountain people in Vietnam believe in an age-old myth that Enlightenment is brought by a child on the back of a whale. I have made the sculpture several times, including in clay and plaster. And this unique one in bronze, greenish patinated.

De kleine walvis hieronder ontstond naar aanleiding van een klein schilderij wat ik intuïtief maakte. Hieruit kwam een schetsje voort om een beeldje in was te kunnen maken en vervolgens in brons. In de loop van de tijd is het gegoten in een kleine serie, er is nog 1 ex. te koop.

The little whale below was created as a result of a small painting that I made intuitively. This resulted in a sketch to make a sculpture in wax and then in bronze. Over time it has been cast in a small series, there is still 1 ex. for sale.

Bronzen beeld/Bronze figurine: Kleine Walvis/Small whale

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 11 cm
- Breedte/width: 8 cm
- Lengte/length: 8 cm
- Gewicht/weight: 1 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request.  Contact
Oplage/Edition: max. 12, nog 1 ex. te koop. Max. 12 p., still 1 for sale.
Gemaakt in/Created in : Apeldoorn, 1998
Opmerking: Het kleine walvisje ontstond eerst, later heb ik de grote bronzen walvis hieronder gemaakt.
Comments: The small whale was created first, later I created the large bronze whale below.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Grote Walvis/Big Whale

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 60 cm
- Breedte/width: 60 cm
- Lengte/length: 52 cm
- Gewicht/weigth: 54 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/Edition: max. 3 ex., nog 2 te koop/max. 3 p., still 2 for sale.
Gemaakt in/created in : Apeldoorn, 2001
Opmerkingen: Deze walvis is een speels beeld door de bolle vormgeving en met toch een sierlijke beweging in de omhoog gaande staart. Het water kan er omheen en vanaf vloeien, maar tegelijkertijd staat het als bronzen beeld.
Comments: This whale is a playful scullpture due to its convex design and yet a graceful movement in the upward rising tail. The water can flow around and away from it, but at the same time it stands as a bronze statue.

Dolfijnen en walvissen spraken tot mijn verbeelding, deze heb ik vaak gemaakt in verschillende technieken. In een grote potloodtekening, in een kleine tekening in mijn tekenboekje, grote schilderijen in olieverf en acryl (nog te koop) en 2 kleine schilderijen in acryl. En als bronzen beeld en een keramisch beeld van de walvisrijder. Voor mij vertegenwoordigen ze speelsheid en droomkracht.

Dolphins and whales appealed to my imagination, I have often made these in different techniques. In a large pencil drawing, in a small drawing in my drawing book, large paintings in oil and acrylic (still for sale) and 2 small paintings in acrylic. And as a bronze sculpture and a ceramic sculpture of the whale rider. To me they represent playfulness and dream power.

Het vormgeven wordt bepaald door het materiaal, in de loop van de tijd kreeg ik aandacht voor steeds meer vormgevingselementen. Contrasten zijn altijd aanwezig en geven expressie aan het beeld o.a. door het holle en het bolle, licht en schaduw, beweging, lijnen, vormen en structuren. Daarbij kunnen ze een contrast in idee en materiaal hebben bijv. de druppels, die door het materiaal heel zwaar zijn, maar tegelijk lichtheid hebben door de speelse vorm.
In mijn beelden kijk ik steeds naar harmonie en evenwicht en wil deze in het beeld realiseren. Ze moeten omhoog komen, maar tegelijkertijd stevig staan.

The design is determined by the material, over time I paid attention to more and more design elements. Contrasts are always present and give the sculpture expression, among other, the concave and the convex, light and shadow, movement, lines, shapes and structures. They can have a contrast in idea and material, for example the drops, which are very heavy due to the material, but at the same time have lightness due to the playful shape. In my sculptures I always look for harmony and balance and want to realize this in the sculpture. They should rise up, but at the same time stand firmly.

BRONZEN ORGANISCHE & FANTASIE BEELDEN - BRONZE ORGANIC & FANTASY SCULPTURES

Bronzen beelden/Bronze sculptures: Druppels groot + klein/Drops big + small
Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 40 cm
- Breedte/width: 37cm
- Lengte/length: 37cm
- Gewicht/weight: 25 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: gegoten max. 6 exemplaren, nog 3 te koop/casting max. 6 p., 3 p. for sale.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2002
Opmerkingen: Deze druppels zijn speelse beelden door de vormgeving met hol en bol en groot en klein en ze hebben een sierlijke beweging naar de omhoog gaande punt. Het water kan er omheen en vanaf vloeien, maar tegelijkertijd staat het als bronzen beeld. Geïnspireerd door het weer en het klimaat. 
Om de druppels te maken heb ik deze getekend, geschilderd in acrylverf, in klei en keramisch gemaakt als potje en in speksteen.
Comments: These drops are playful images due to their design with concave and convex and large and small and they have a graceful movement towards the upward point. The water can flow around and away from it, but at the same time it stands as a bronze statue. Inspired by the weather and climate. To make the drops I drew them, painted them in acrylic paint, made them in clay and ceramic as a pot and in soapstone.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Boomvrouw/Treewoman
Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 25 cm
- Breedte/width: 11 cm
- Lengte/length: 14,5 cm
- Gewicht/weigth: 3,5 kg
Prijs/price: op aanvraag/op aanvraag. Contact
Oplage/edition: max. 7 ex., nog 7 ex. te koop/max. 7 p., 7 available. 
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2004
Opmerking: Inspiratie voor de magisch-realistische Boomvrouw kwam doordat ik graag in het Veluwse bos kom en me vergroeid voel met het bos.
Comments: Inspiration for the magical-realistic Tree Woman came from the fact that I like to visit the Veluwe forest and feel connected to the forest.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Bloemgeestvrouw/Flowerspiritwoman
Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 13 cm
- Breedte/width: 11 cm
- Lengte/length: 17 cm
- Gewicht/weigth: 4 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 7 ex., nog 7 ex. te koop/max. 7 p. available
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2004
Opmerking: Voor deze figuur heb ik een yogahouding  gebruikt en deze figuur een andere twist gegeven, met een bloem-hoofd en (ge)wortel(de) voeten. Doordat ik veel inspiratie vond in de tuin, werd het magisch-realistisch.
Comments: For this figure I used a yoga pose and gave this figure a different twist, with a flower head and rooted feet. Because I found a lot of inspiration in the garden, it became magical-realistic.

Bronzen beeldje/Bronze figurine: Birdangelwoman
Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 14,5 cm
- Breedte/width: 12 cm
- Lengte/length: 15 cm
- Gewicht/weigth: 1 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request.  Contact
Oplage/edition: max. 7 exemplaren, nog 5 ex. te koop/max. 7. p., 5 p. available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2002
Opmerking: Het oorspronkelijke beeldje ontstond intuitief in Chinese zwart/witte speksteen naar aanleiding van de vorm van de steen.  Het werd een magisch-realistisch beeldje.
Comments: The original sculpture was made intuitively in Chinese black and white soapstone based on the shape of the stone. It became a magical-realistic sculpture.

Bronzen beeldje/bronze figurine: Dreamspirit
Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 18 cm
- Breedte/width: 10 cm
- Lengte/length: 10 cm
- Gewicht/weigth: 1 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request.  Contact
Oplage/edition: max. 7 exemplaren, nog 5 ex. te koop/max. 7 p., 5 available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2002
Opmerking: Het oorspronkelijke beeldje ontstond intuïtief in Chinese roze speksteen naar aanleiding van de vorm van de steen.  Het was mijn 1ste speksteen beeldje, deze werd magisch-realistisch.
Comments: The original figurine was created intuitively in Chinese pink soapstone based on the shape of the stone. It was my first soapstone sculpture, it became magical-realistic.

Oorspronkelijk had ik 3 bosgeestjes gemaakt, daarvan is er 1 verkocht. Alle 3 de exemplaren waren verschillend en daardoor unica's. Het thema van de Bosgeest had ik eerder ook geschilderd in gemengde techniek van acryl, houtskool en Oost-Indische inkt, met potlood, in een linoleumdruk met inkt en kleurpotlood. Het schilderij, 2 van de bronzen bosgeestjes en de keramische boomvaas zijn te koop, zie pagina keramiek.

Originally I made 3 forest spirits, 1 of which was sold. All 3 copies were different and therefore unique. I had previously painted the theme of the Forest Spirit in a mixed technique of acrylic, charcoal and Indian ink, with pencil, in a linoleum print with ink and colored pencil. The painting, 2 of the bronze forest spirits and the ceramic tree vase are for sale, see ceramics page

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Bosgeest nr. B of 2/Forest spirit nr B or 2

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 17 cm
- Breedte/width: 20 cm
- Lengte/length: 16 cm
- Gewicht/weigth: 3 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request.  Contact
Oplage/edition: unica/unique
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 1993
Opmerking: Dit Bosgeestje is een uniek exemplaar, uit een serie unica's van 3 verschillende beeldjes. Zij zijn geïnspireerd door de gezichten die ik zie in bomen.
Comments: This Forest Spirit is a unique specimen, from a series of unique figures of 3 different figurines. They are inspired by the faces I see in trees.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Bosgeest nr. C of 3/Forest spirit nr C or 3

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 13 cm
- Breedte/width: 15cm
- Lengte/length: 17 cm
- Gewicht/weigth: 3 kg
Prijs/price: op aanvraag//on request,  Contact
Oplage/edition: unica/unique 
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 1993
Opmerking: Dit bosgeestje is een uniek exemplaar, uit een serie unica's van 3 verschillende beeldjes. Zij zijn geïnspireerd door de gezichten die ik zie in bomen.
Comments: This Forest Spirit is a unique specimen, from a series of unique figures of 3 different figurines. They are inspired by the faces I see in trees.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Engel/Angel

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 30 cm
- Breedte/width: 23 cm
- Lengte/length: 22 cm
- Gewicht/weigth: 7 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request.  Contact
Oplage/edition: max. 7 ex., nog 5 te koop./max. 7 p., 5 available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2004
Opmerking: Een engel is oorspronkelijk een vliegende boodschapper van de goden (Griekse mythologie). Omdat er bij de oude Grieken en in diverse religies vaak sprake is van een man, vond ik het leuk een vrouwelijke engel te maken, uit de houding van mijn engel spreekt dat zij net is geland. Er zit veel dynamiek in dit beeld.
Comments: An angel is originally a flying messenger of the gods (Greek mythology). Because the ancient Greeks and various religions often mention a man, I thought it would be fun to make a female angel. My angel's posture shows that she has just landed. There is a lot of dynamics in this sculpture.

BRONZEN BEELDEN DANSERS + NAAKTEN - BRONZE SCULPTURES DANCERS + NUDES

 Het naakte menselijk lichaam was heel interessant om vorm te geven, zo kon ik het best de vormgeving, structuren en lijnen ontdekken. Thema's waren het holle en het bolle, compositie en beweging. Ik ging uit van de klassieke vormgeving voor de bronzen naakten, dansers en torso's. Bij de poses zocht ik naar houdingen die niet eerder waren gedaan. Op internet heb ik deze ondertussen nageaapt gezien.

Voorafgaand aan het maken van deze bronzen beelden heb ik keramische naakten gemaakt in gebakken klei, ze getekend naar model en ze geschilderd en variaties op het thema toegepast. Het ging van realistisch naar minder realistisch, met wat abstracte elementen. En ook naar surrealistisch, zoals je hierboven bij de bronzen fantasie beelden kunt zien.

Hieronder zal ik een aantal van de klei- en keramische (soms beschilderd) naaktfiguren laten zien die ik eerder gemaakt heb. Verder naar beneden zijn galerij 's gemaakt van eerder gemaakte naakten in brons, een aantal van de tekeningen en een aantal van de schilderijen.

The naked human body was very interesting to shape, this was the best way for me to discover the design, structures and lines. Themes were the concave and the convex, composition and movement. I based myself on the classical design for the bronze nudes, dancers and torsos. In the poses I looked for positions that had not been done before.  I have seen this copied on the internet. Prior to making these bronze sculptures I made ceramic nudes in baked clay, drew them from a model and painted them and applied variations on the theme. It went from realistic to less realistic, with some abstract elements. And also surreal, as you can see above with the bronze fantasy sculptures. Below I will show some of the clay and ceramic (sometimes painted) nude figures that I have made previously. Further down are galleries made from previously made nudes in bronze, some of the drawings and some of the paintings.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Dansers/Dancers
Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 19,5 cm
- Breedte/width: 23 cm
- Lengte/length: 27 cm
- Gewicht/weigth: 7 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 7 ex., nog 3 ex. te koop/max. 7 p., 3 available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2002
Opmerking: Het beeldje van deze dansers maakte ik nadat ik een voorstelling van Introdans had gezien, deze pose kwam voor in een van de dansen.
Comments: I made the sculpture of these dancers after I saw a performance of Introdans, this pose appeared in one of the dances.

Eerder gemaakte bronzen dansers, die ik maakte in een kleine serie, zijn allemaal verkocht. U ziet ze in de galerij hieronder. Het eerste beeldje wat u in deze rij ziet, was gemaakt in opdracht als enkel exemplaar. Ik werkte n.a.v. foto's.

Previously made bronze dancers, which I made in a small series, have all been sold. You can see them in the gallery below. The first sculpture you see in this row was commissioned as a single copy. I worked based on photos.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Aardvrouw/Earthwoman
Maten/sizes:
- Hoogte/height: 17 cm
- Breedte/width: 10 cm
- Lengte/length: 13 cm
- Gewicht/weight: 4 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 7 ex., nog 7 te koop/max. 7p., 7 available
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2002
Opmerking: Achterover gebogen naakte vrouwenfiguur in brons, een yoga houding. Deze figuur ben ik breder en zwaarder gaan maken. Toch komt zij omhoog en achteraf kwam ik erachter dat dit een yogahouding is. Een ronde figuur met licht in het midden....
Comments: Bent back naked female figure in bronze, a yoga pose. I made this figure wider and heavier. Still, she comes up and afterwards I found out that this is a yoga position. A round figure with light in the middle....

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Danseres A of 1/Dancer A or 1
Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 32 cm
- Breedte/width: 22,5 cm
- Lengte/length: 17 cm
- Gewicht/weigth: 4,5 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 10 ex., nog 6 ex. te koop/max. 10 p. 6 available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2003

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Danseres B of 2/Dancer B or 2

Maten/sizes:
- Hoogte/height: 28,5 cm
- Breedte/width: 12 cm
- Lengte/llength: 14 cm
- Gewicht/weigth: 3 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 10 ex., nog 3 ex. te koop/max. 10 p. 3 available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2001

Van een aantal modellen heb ik houtskool tekeningen gemaakt, deze ziet u in de galerij hieronder. Met een groepje Apeldoornse kunstenaars huurden we een model in en konden ze tekenen en verdiepen in de vormgeving, licht en schaduw en lijnen en beweging.

I made charcoal drawings of a number of models, which you can see in the gallery below. We hired a model with a group of artists from Apeldoorn and we were able to draw and delve into the design, light and shadow, lines and movement.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Liggend kruipend naakt vrouw/Reclining crawling nude female

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 9 cm
- Breedte/width: 19 cm
- Lengte/length: 38 cm
- Gewicht/weigth: 3 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 12 ex., nog 1 ex. te koop/max. 12 p. 1 available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 1996

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Liggend naakt man/Reclining nude man

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 5,5 cm
- Breedte/width: 15 cm
- Lengte/length: 32 cm
- Gewicht/weigth: 4 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 10 ex., nog 4 ex. te koop/max. 10 p., 4 p. available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 1999

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Liggend naakt vrouw/Reclining nude female

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 7 cm
- Breedte/width: 15,5 cm
- Lengte/length: 35 cm
- Gewicht/weigth: 4,5 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 10 ex., nog 6 ex. te koop/max. 10 p., 6 available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2003

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Staand naakt man/standing nude man

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 32,5 cm
- Breedte/width: 9,5 cm
- Lengte/length: 9,5 cm
- Gewicht/weigth: 4 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 1999
Oplage/edition: max. 10 ex., nog 6 ex. te koop/max. 10 p., 6 available.

Een aantal van de eerder gemaakte bronzen naakten, die allemaal verkocht zijn, ziet u in een galerij hieronder. Meestal werkte ik naar model. Ik maakte ze in een kleine serie.

You can see some of the previously made bronze nudes, all of which have been sold, in a gallery below. I usually worked from a model. I made them in a small series.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Zittend naakt vrouw met gedraaide schouder/Sitting nude female with turning shoulder

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 17 cm
- Breedte/width: 15 cm
- Lengte/length: 21 cm
- Gewicht/weigth: 3 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 12 ex., nog 7 ex. te koop/max. 7 p. 7 available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2003

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Zittend naakt vrouw/Sitting nude female

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 16 cm
- Breedte/width: 20 cm
- Lengte/length: 21 cm
- Gewicht/weigth: 3 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 5 ex., nog 3 ex. te koop/max. 5 p., 3 available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2002

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Zittend wijzend naakt vrouw/Sitting pointing nude female

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 29 cm
- Breedte/width: 12 cm
- Lengte/length: 21 cm
- Gewicht/weight: 3 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 8 ex., nog 5 ex. te koop/max. 8 p. 5 available
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2003

De getoonde naakt schilderijen hieronder zijn in verschillende technieken geschilderd w.o. olieverf, acryl en gemengde technieken van acrylverf, oostindische inkt, houtskool en pastel. Ik werkte vanuit verschillende invalshoeken, figuratief en op gegeven moment met abstracte en organische elementen. De getoonde schilderijen hieronder zijn te koop. Prijs op aanvraag.

The nude paintings shown below are painted in different techniques, including oil paint, acrylic and mixed techniques of acrylic paint, Indian ink, charcoal and pastel. I worked from different angles, figuratively and at some point with abstract and organic elements. The paintings shown below are all for sale. Price on request.

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Geknielde naakte vrouw/Kneeling nude female
Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 26 cm
- Breedte/width: 16 cm
- Lengte/length : 10,5 cm
- Gewicht/weight: 3 kg
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2003
Oplage/Edition: max. 10 ex., nog 5 ex. te koop/max. 10 p., 5 available.
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact.

BRONZEN BEELDEN TORSO's - BRONZE SCULPTURES TORSO's

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Kleine Torso vrouw/Small Torso female

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 26,5 cm
- Breedte/width: 8,5 cm
- Lengte/length: 9 cm
- Gewicht/weigth: 3 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 10 ex., nog 10 te koop/max. 10 p., 10 available
Gemaakt in: Apeldoorn, 2004

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Liggende Torso Vrouw/Reclining Torso female

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 20 cm
- Breedte/width: 38 cm
- Lengte/length: 88 cm
- Gewicht/weigth: 25 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 3 ex., nog 3 ex. te koop/max. 3 p., 3 available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 2003

Bronzen beeld/Bronze sculpture: Staande Torso man/Standing Torso man

Maten/sizes:
- Hoogte/heigth: 80 cm
- Breedte/width: 43 cm
- Lengte/length: 30 cm
- Gewicht/weigth: 38 kg
Prijs/price: op aanvraag/on request. Contact
Oplage/edition: max. 3 ex., nog 2 ex. te koop/max. 3 p, 2 available.
Gemaakt in/created in: Apeldoorn, 1999
Opmerking: Na het maken van diverse vrouwentorso's vond ik het leuk om een mannentorso te maken.
Comments: After making several female torsos, I enjoyed making a male torso.

In de galerij hiernaast ziet u eerder gemaakte torso's, de bronzen zijn verkocht, waarvan de laatste in een kleine serie. De eerste was een keramische torso, in gebakken klei, die ik later beschilderd heb, = verkocht.

In the gallery below you can see previously made torsos, the bronze ones have been sold, the last of which is in a small series. The first was a ceramic torso, in baked clay, which I later painted, = sold.

U kunt altijd informatie opvragen over de workshops en de beelden en kijken op de betreffende pagina's. Contact

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie  kunt u bezoeken op afspraak. Gesloten in de zomervakantie periode van 2024. 
De Fluitersweg is een kleine zijstraat van de Oude Zwolseweg, die deel is van de Cannenburgh route.


Aankopen/opdrachten volgens Leveringsvoorwaarden voor Kunstwerken en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K.

Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012. Klik de link voor inzage https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

 

 

Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel. Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©.

You can always request information about the workshops and the sculptures and look at the relevant pages. Contact

Barb's Sculpturegarden-Studio-Gallery can be visited on appointment. Closed in the period of the summer holidays 2024.
The Fluitersweg is a small side street of the Oude Zwolseweg, which is part of the Cannenburgh route.

 

Purchases/orders in accordance with the Terms and Conditions of Delivery for Works of Art and Extract of the Copyright Act 1912 B.K. Publisher: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), d. Leeuwarden District Court, 2012. Click the link to view https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.


This website was created by Barbara Pijnappel. My products and services, texts & images are subject to copyright, retention of title and lien ©.

bronzen beeld zoeken, bronzen beeld vinden, bronzen beeld, kunst zoeken, bronzen beeld naakt zoeken, bronzen beeld dier zoeken, brons, bronzen beeld kopen, bronzen naakt, bronzen dier, bronzen engel, beeld in brons kopen, bronzen tuinbeeld kopen, bronzen naaktfiguur kopen, figuratief bronzen beeld zoeken, organisch bronzen beeld zoeken, surrealistisch bronzen beeld, bronzen dierenbeeld kopen, bronzen fantasiebeeld kopen, abstract bronzen beeld zoeken, originele kunst in brons, origineel bronzen beeld, handgemaakt bronzen beeld, sfeervol bronzen beeld, bronzen kunst kopen, opdracht bronzen beeld, Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie, www.barbsgallery.com, galerie, kunstgalerie, galeriekunst, kunstverzamelaar, kunst brons kopen, kunstenaar, kunstenares, beeldhouwster Barbara Pijnappel, beeldhouwer, bronzen beeld maken, portret bronzen beeld maken, portret in brons maken, beeld boetseren, klei beeld, wassen beeld, tekening, schilderij, moderne kunst, bronzen beeld in tuin, bronzen beeld binnen, bronzen beeld buiten, portret beeld in brons maken, bronzen portret maken, bronzen object kopen, bronzen ornament kopen, inspiratie, kunst expositie bronzen beelden, design, vormgeving, vorm, vormen, structuur, structuren, lijn, lijnen, licht en donker, hol en bol, beeldentuin, atelier, biologische tuin, schilderijen, brons, bronzen beeld, opdracht, cadeaubon, cadeau, jubileumcadeau, verjaardagscadeau, afscheidscadeau, huwelijkscadeau, moderne kunst, figuratief beeld, abstract beeld, surrealistisch beeld, beelden maker, tuinbeeld, familiereünie, reünie, expositie beelden in brons, exposeren bronzen beelden, verkoop bronzen beelden, maken bronzen beeld, beelden brons, bronzen beelden, bronzen tuinbeelden, tuinbeeld in brons, verkoop beeld in brons, bronzen beeld te koop, naaktbeeld in brons, naakten in brons, dier in brons te koop, dieren in brons, beelden in brons zoeken, beelden in brons te koop, bronzen beeld organisch, klei, beeldentuin Midden Nederland, beeldentuin Apeldoorn, beeldentuin Veluwe, beeldentuin-atelier-galerie Gelderland, Vaassen, Epe, Heerde, Hattem, Zwolle, Hoenderloo, 't Harde, Ermelo, Putten, Barneveld, Ede, Wageningen, Veenendaal, Eerbeek, Dieren, Arnhem, beeldentuin-atelier-galerie Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, Gelderland, Nederland, die Niederlande, Los países bajos, bronze and stone sculptures, Bronzen und Steinen Skulpturen, esculturas, estatuas de bronce, beeldentuin Nederland, sculpturegarden Netherlands, Skulpturengarten die Niederlande, jardin des sculptures Pays Bas, jardin de esculturas, giardino di sculture Paesi Bassi, exclusive bronze statue, exclusive bronze sculpture, sale sculpture and statue, figurine, bronze nude, bronze animal, bronze angel, purchase bronze statue, purchase bronze garden scilpture, bronze grave sculpture, on sale bronze nude figure, surreal bronze figure, for sale bronze animal sculpture, sale bronze fantasy sculpture, figurative art, original bronze sculpture, handmade, timeless bronze sculpture, art sale, assignment bronze sculpture, Barb's Sculpturegarden-studio-Gallery, www.barbsgallery.com, artist, sculptress Barbara Pijnappel, sculptor, art gallery, gallery art, art collector, making bronze sculpture, assignment portrait, assignment portrait in bronze, modern art, garden sculpture, statue inside, statue outside, make portrait statue, make bronze portrait, statuette, buy object, buy ornament, art exhibition, design, design, shape, shapes , structure, structures, line, lines, light and dark, concave and convex, sculpture garden, sculpture studio, organic garden, gallery, bronze, bronze sculpture, assignment, gift, figurative sculpture, abstract sculpture, organic sculpture, surreal sculpture, artist, sculpture maker, garden sculpture, grave sculpture, exhibition sculptures, exhibition sculptures and paintings, sale sculptures and paintings, make sculpture, sale bronze sculpture, sale bronze sculptures, statue in bronze, statue in stone, statue for sale, nude in bronze, nudes in bronze, animal in bronze, animals in bronze, statues in bronze, statue nature, organic sculpturegarden Central Netherlands, sculpture garden Apeldoorn, sculpture garden Veluwe, sculpture garden Gelderland, gallery Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, gallery Gelderland, Netherlands, die Niederlande, Los países bajos, bronze and stone sculptures, Bronzen und Steinen Skulpturen, esculturas, estatuas de bronce, sculpture garden Netherlands, sculpturegarden Netherlands, Skulpturengarten in die Niederlande, jardin sculptures Pays Bas, jardin de esculturas, giardino di sculture Paesi Bassi