Ontwikkeling & Visie - Development & Vision

John Keats begon zijn gedicht Endymion met:

‘A thing of beauty is a joy forever
It’s loveliness increases.
It will never pass into nothingness.’

 

Het liefst wil ik tijdloze, sprekende en poëtische beelden maken die schoonheid toevoegen en de wereld een betere plaats maken. Ik maak autonoom werk, waarbij harmonie en balans voor mij belangrijk zijn. Ik onderzoek hoe ik mijn beleving  toe kan passen in een expressieve vormgeving met verschillende creatieve materialen.  Mijn beelden geven een verstilde momentopname weer met contrasten in de vormen door te werken met hol en bol, lijnen, beweging, licht en schaduw, structuur.

Al jaren vind ik inspiratie in de natuur en in natuurlijke elementen, hierin passen in mijn optiek mensen, dieren, planten en natuurelementen. 
Met mijn tijdloze kunstwerken wil ik graag een toegevoegde waarde geven aan het zicht en de visie op de natuur en het leven. Mij boeit van alles, o.a. het natuurlijke veranderingsproces van zaadje, naar bloem, naar vrucht waaruit bijv. de bloemblaadjes en bladvormen voort komen.

 

John Keats began his poem Endymion with:

 

'A thing of beauty is a joy forever
It's loveliness increases.
It will never pass into nothingness.'

I prefer to create ageless, striking and poetic sculptures that add beauty and make the world a better place. I make autonomous work, where harmony and balance are important to me. I investigate how I can apply my experience in an expressive design with different creative materials. My sculptures represent a tranquil snapshot with contrasts in the shapes by working with concave and convex, lines, movement, light and shadow, structure. For years I find inspiration in nature and natural elements, in my view people, animals, plants and natural elements fit into this. With my ageless works of art I would like to add value to the view and vision of nature and life. Everything fascinates me, including the natural process of change from seed, to flower, to fruit from which, for example, the petals and leaf shapes emerge.

Dit deed en doe ik via de traditionele technieken in tekenen en schilderen, in klei, met keramiek, was, brons en diverse steensoorten. Via dit onderzoek ben ik in de loop van de tijd van bedacht naar intuïtief gegaan en van figuratief naar surrealistisch naar organisch en abstract. Voor mij zijn deze allemaal direct aan elkaar gerelateerd. Ik beheers verschillende kunstzinnige technieken, zodat ik het werk kan realiseren waarvoor ik de inspiratie heb. Daarin heb ik steeds opnieuw geïnvesteerd. Zie voor meer info in CV.


Op de foto: tekening met potlood en Oost-Indische inkt van ontluikend zaadje van appelpitje.

I did and do this using traditional techniques in drawing and painting, in clay, with ceramics, wax, bronze and various types of stone. Through this research, over time I have gone from devised to intuitive and from figurative to surreal to organic and abstract. To me, these are all directly related. I master various artistic techniques, so that I can realize the work for which I have the inspiration. I have invested in it again and again. For more information, see CV.

 

In the photo: drawing with pencil and Indian ink of a budding apple seed.

Voor mij heeft werken met de hand de voorkeur, hierdoor houd ik voeling met het materiaal en wordt de vormgeving beter en direct gerelateerd aan het materiaal. In was en klei is het vormgeven heel makkelijk en kan ik gedetailleerder werken, naarmate materialen harder zijn, wordt de detaillering beperkter en blijven de grote vormen over bijv. bij hardsteen. Mijn streven is om steeds beter te worden en te blijven leren. Ik blijf nadenken over wat ik doe en maak, zodat het zijn plaats krijgt in een artistieke samenhang.

 

Op de foto: Bloem in witte albast

For me, working by hand is preferable, this allows me to keep in touch with the material and the design becomes better and directly related to the material. In wax and clay, shaping is very easy and I can work in more detail. As materials become harder, the detailing becomes more limited and the large shapes remain, for example with bluestone. My aim is to keep getting better and to keep learning. I keep thinking about what I do and make, so that it has its place in an artistic contex.

 

On the photo: Flower in white alabaster

In de hedendaagse kunst lijkt het of ik geen vernieuwer ben, maar als je goed kijkt, merk je dat mijn beelden net een andere invalshoek hebben op wat er al is. Ik geef mijn werk net een andere beweging of lijnvoering. Door mijn eigen vormgeving, worden ze origineel, eigentijds, levendig en toch natuurlijk. 
Gaandeweg is mijn eigen handschrift ontstaan in mijn vormen- en beeldentaal. 

 

In contemporary art it seems as if I am not an innovator, but if you look closely, you will notice that my sculptures have a slightly different angle on what is already there. I give my work a slightly different movement or line. Through my own design, they become original, contemporary, lively and yet natural. Gradually my own signature developed in my form and visual language.

Door te kijken naar mijn kunst kan iemand versterkt de emotie, energie of levenskracht beleven van een beeld en zoals een koper in een review schreef (verkorte versie):

'Het beeld behoort tot een van de topwerken van mijn beeldenverzameling. Ik geniet nog steeds van deze superaankoop. Ik ben Barbara dankbaar voor de schoonheid en kwaliteit van haar beeld; het is een 'joye pour les yeux'. – Paul de Koning

 

Op de foto: Beukennootje in bruine Braziliaanse speksteen

By looking at my art, someone can experience the emotion, energy or life force of a sculpture and as a buyer wrote in a review (shortened version): 'The sculpture is one of the top works in my sculpture collection. I still enjoy this super purchase. I am grateful to Barbara for the beauty and quality of her sculpture; it is a 'joye pour les yeux'. – Paul de Koning

 

On the photo: Beach nut in brown Brazilian soapstone

 

Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel. Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©. 
Aankopen/opdrachten volgens Leveringsvoorwaarden voor Kunstwerken en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K.
Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars © (BOK), d. Leeuwarden District Court, 2012.

Klik de link voor inzage https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

This website was created by Barbara Pijnappel. My products and services, texts & images are subject to copyright, retention of title and lien ©.
Purchases/orders in accordance with the Terms and Conditions of Delivery for Works of Art and Extract of the Copyright Act 1912 B.K.
Publisher: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), d. Leeuwarden District Court, 2012.
Click the link to view https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.