BLOEMBLAADJES / FLOWER PETALS

Elke steen en elke steensoort en heeft zijn eigen unieke karakter. Voor mij is het belangrijk om sfeer en harmonie in het beeld te creëren. Het werken met hol en bol is hierbij essentieel. Mede afhankelijk van het onderwerp ontstaan hieruit alle vormen, lijnen, beweging, contrasten, structuren en licht & schaduw.

De Bloemblaadjes op deze pagina zijn merendeels gemaakt in verschillende marmersoorten, w.o. Italiaanse statuario marmer, oranje Aurora hardsteen marmer uit Portugal, een blauwe hardsteen marmer uit Namibië. Maar ook in een roze albast uit Spanje, een bijna zwarte Springstone uit Zimbabwe (dit is de hardste Serpentijn steensoort met een vergelijkbare hardheid als de Italiaanse marmer) en een kleintje in oranje Turks Seleniet, een albast soort.

Grotendeels werk ik met de hand, dit maakt ze heel natuurlijk en organisch. Hierdoor krijgen ze een mooie uitstraling. In de zachtere stenen is het vormgeven heel makkelijk en kan ik gedetailleerder werken. Hoe harder de steen is, hoe minder gedetailleerd de vormen worden. 

Inspiratie vind ik in de bloemen en planten in mijn tuin en in het mooie materiaal zelf. Met deze beelden wil ik graag het mooie van de stenen laten zien. Het vormgeven en de expressie worden bepaald door het materiaal en door het onderwerp, door dit naar voren te brengen gaan ze spreken. 

Wilt u meer foto's, info of overleg dan kunt u mij bereiken via mijn CONTACT PAGINA

Each stone and each type of stone has its own unique character. For me it is important to create atmosphere and harmony in a sculpture. Working with concave and convex is essential. Depending on the subject, all shapes, lines, movement, contrasts, structures and light & shadow arise from this.

The Petals on this page are mostly made from different types of marble, including Italian statuario marble, orange Aurora bluestone marble from Portugal, a bluestone marble from Namibia. But also in a pink alabaster from Spain, an almost black Springstone from Zimbabwe (this is the hardest type of Serpentine stone with a comparable hardness to Italian marble) and a small one in orange Turkish Selenite, an alabaster type.

I largely work by hand, which makes them very natural and organic. This gives them a beautiful appearance. In the softer stones, shaping is very easy and I can work in more detail. The harder the stone is, the less detailed the shapes become. I find inspiration in the flowers and plants in my garden and in the beautiful material itself. With these sculptures I would like to show the beauty of the stones. The design and expression are determined by the material and the subject, by bringing this forward they start to speak.

If you would like more photos, information or consultation, you can reach me via my CONTACT PAGE

Inspiratie voor de Bloemblaadjes - thema liefde

Wat meer naar beneden zijn alle Bloemblaadjes in marmer, albast, seleniet en Springstone te zien. De Bloemblaadjes wil ik graag gezamenlijk exposeren en verkopen en zijn momenteel niet apart te koop.  Ik ben er nog aan bezig. Ze zijn geïnspireerd door de kamille bloemblaadjes, vergeet-me-nietje bloemblaadje en rozen bloemblaadjes in mijn tuin en in Italië.

Ze horen bij elkaar, gebaseerd op een thema over de liefde.
Vroeger, toen ik nog een meisje was, zat ik samen met andere meisjes uit mijn klas, in een grasveld met madeliefjes.  Als je iemand heel erg leuk vond gingen de meisjes bij de madeliefjes 1 voor 1 een blaadje uittrekken, waarbij we bij elk blaadje zeiden: hij houdt van me, hij houdt niet van me. Het laatste blaadje gaf dan het antwoord.
Omdat ik geen madeliefjes in mijn tuin heb en omdat ik wel inspiratie vond in de bloemen in mijn tuin met een helende werking, werden zij onderwerp van deze beelden. Niet alle Bloemblaadjes op de foto hierboven zijn al klaar, zij worden later op deze pagina gezet.

Inspiration for the Petals - love theme

A little further down you can see all the petals in marble, alabaster, selenite and Springstone. I would like to exhibit the Petals together. I'm still working on it, they are not yet for sale and not seperate. They are inspired by the chamomile petals, forget-me-not petals and rose petals in my garden and in Italy.

They belong together, they are based on the same theme of love.
In the past, when I was a young girl, I sat together in a field with daisies with other girls from my schoolclass. if you really liked someone, the girls would pull out a petal from little daisies one by one, saying for each petal: he loves me, he loves me not. The last petal then gave the answer.
Because I’ve no daisies in my garden, and because I was inspired by the flowers that are in my garden and with a healing component, they became the subject for these sculptures. Not all of the Petals on above photo are ready yet. They are put later on this page.

Stenen beeld: Bloemblaadje Vergeet-me-Nietje
Materiaal: blauw marmer, Namibië
Maten:
- Hoogte: 18 cm
- Breedte: 22 cm
- Lengte: 34,5 cm
- Gewicht: 16,5 kg
Gemaakt in: Wenum Wiesel, 2022-2023
Opmerking: Het bloemblaadje van het Vergeet-me-Nietje is symbool voor de liefde in vele vormen. Het is gemaakt na eerdere creaties van tekeningen en keramisch werk van het Vergeet-me-Nietje. Het beeld is onderdeel van het thema over liefde. Zie hiervoor ook de pagina over keramiek.

Stone sculpture: Petal Forget-me-Not
Material: blue marble, Namibia
Sizes:
- Height: 18 cm
- Width: 22 cm
- Length: 34,5 cm
- Weight: 16.5 kg
Created in: Wenum Wiesel, 2022-2023
Comments: The petal of the Forget-me-Not symbolizes love in many forms. It was made after previous creations of drawings and ceramic work by the Forget-me-Not. The sculpture is part of the theme about love. See also the page about ceramics.

Stenen Beeld: Bloemblaadje Calendula of Goudsbloem

Materiaal: Portugees Aurora marmer

Maten:
- Hoogte: 21 cm
- Breedte: 22 cm
- Lengte: 32 cm
- Gewicht: 18 kg
Gemaakt in: Wenum, zomer 2019 - september 2022

Opmerkingen: De inspiratie voor dit marmeren Bloemblaadje is ontstaan naar aanleiding van de mooie vormen van de blaadjes van de goudsbloemen of Calendula in mijn tuin. Hun fijne bloemblaadjes inspireerden voor één enkel marmer bloemblaadje in het fijne materiaal van deze hardsteen marmer. Het is zowel een figuratief als abstract beeld. De goudsbloem is bekend om zijn natuurlijke helende werking in verschillende geneeswijzen.

Het is een mooie vorm geworden met holle en bolle vormen en lijnen. Het is gezoet gepolijst en heeft mooie contrasten in de wisselwerking van het holle en het bolle en met licht en schaduw. Het is een helende steen en tijdloos beeld. Het beeld is onderdeel van het thema over liefde. 

Stone Sculpture: Petal Calendula or Marigold
Material: Portuguese Aurora marble
Sizes:
- Height: 21 cm
- Width: 22 cm
- Length: 32 cm
- Weight: 18 kg
Created in: Wenum, summer 2019 - September 2022
Comments: The inspiration for this marble petal arose from the beautiful shapes of the leaves of the marigolds or calendula in my garden. Their fine petals inspired a single marble petal in the fine material of this bluestone marble. It is both a figurative and abstract image. The marigold is known for its natural healing effect in various healing methods. The sculpture is part of the thema about love.
It has become a beautiful shape with concave and convex shapes and lines. It is honed and polished and has beautiful contrasts in the interaction of the concave and the convex and with light and shadow. It is a healing stone and timeless image. The image is part of the theme about love.

SELENIET:
Seleniet is een vorm van gipskristallen (albast). Seleniet wordt onder andere gevormd door oxidatie van kalkhoudende klei-afzettingen. In deze afzettingen komt pyriet voor. Door de oxidatie van pyriet zal de klei verzuren, waardoor de kalk zal oplossen. Hierdoor komt calcium vrij, die dan met de sulfaten reageren tot gips. Je kunt met je nagel krassen maken in Seleniet. De naam Seleniet is afkomstig van Selene, de Griekse godin van de maan.

Bloemblaadje Calendula 2
Materiaal: Turks Seleniet
Maten:
- Hoogte: 4 cm, - Breedte: 4 cm, - Lengte: 6 cm, - Gewicht: 100 gr
Gemaakt in: Wenum zomer 2023
Opmerkingen: Het beeldje is onderdeel van het thema over liefde.

Petal leaf Calendula 2
Material: Turkish selenite
Sizes:
- heigth: 4 cm, - width: 4 cm, - length: 6 cm, - weight: 100 gr
Created in : Wenum summer 2023
Comments: The figurine is part of the theme about love.

Stenen beeld: Rozenblaadje 1

Materiaal: Italiaans statuario marmer
Maten:
- Hoogte : 12,5 cm
- Breedte: 27 cm
- Lengte: 31 cm
- Gewicht: 15 kg
Gemaakt in: Wenum, 2018 - 2019
Opmerkingen: Het beeld is gemaakt van Italiaans statuario marmer, wat ik gevonden heb dichtbij Carrara in Toscane.
De inspiratie voor het marmeren Rozen bloemblaadje is ontstaan naar aanleiding van de mooie lijnen in de bloemblaadjes van de rozen in mijn tuin. Hun fijne bloemblaadjes inspireerden voor een enkel marmer rozenblaadje. Het heeft mooie holle en bolle vormen gekregen, is helemaal gepolijst en heeft een sierlijke dalende en rijzende lijn, die helemaal rond gaat, soms heel sterk en soms heel zacht. Dit beeld is onderdeel van het thema over liefde.

Stone sculpture: Rosepetal 1
Material: Italian statuario marble
Sizes:
- heigth:12,5 cm
- width: 27 cm
- length:31 cm
- weight: 15 kg

Created in : Wenum, 2018-2019
Comments: The statue is made of Italian statuario marble which I found near Carrara in Tuscany. It is made of the finest marble, this is called statuario. A marble with a coarser grain is called ordinario.
The inspiration for Rosepetal is originated from the beautiful lines in the petals of the roses in my garden. Their fine petals inspired a single rose petal in the fine material of this marble. It has been given beautiful hollow and convex shapes, is completely polished and has an effect in the design of the graceful descending and rising line, which goes all the way around, sometimes very strong and sometimes very soft. It is a timeless sculpture and it's part from the theme about love.

MARMER:
Het woord "marmer" komt van het Griekse woord "marmaros" dat "glanzende steen" betekent. Het is een omzettingsgesteente. Marmer wordt op diverse plaatsen in de wereld gewonnen o.a. in Italië (wit, grijs, antraciet, rood, groen), Griekenland (wit, ivoorkleurig, rood), Spanje (wit, grijs, grijswit) Portugal (roze), Turkije (rood), Pakistan en Frankrijk (groen), Brazilië (blauw), Namibië lichtblauw en kan allerlei verschillende kleuren en hardheden hebben, van middelhard gesteente t/m graniet. Naast kleurverschillen zijn er ook verschillen in adering van fijn tot grof. Het fijnste Italiaanse marmer heet statuario. Een Italiaanse marmer met een grovere korrel heet ordinario. 

MARBLE:
The word "marble" comes from the Greek word "marmaros" which means "shining stone". It is a transformation rock.  Marble is mined in various places around the world, including Italy (white, gray, anthracite, red, green), Greece (white, ivory, red), Spain (white, gray, gray-white), Portugal (pink), Turkey (red) , Pakistan and France (green), Brazil (blue), Namibia light blue and can have all kinds of different colors and hardnesses, from medium to hard rock to granite. In addition to color differences, there are also differences in veining from fine to coarse. The finest Italian marble is called statuario. An Italian marble with a coarser grain is called ordinario.

Stenen beeld: Rozenblaadje 2

Materiaal: Italiaans statuario marmer
Maten: nr. 2
- Hoogte : 11  cm
- Breedte: 12 cm
- Lengte: 16,5 cm
- Gewicht: 2,1 kg
Gemaakt in: Wenum, 2023
Opmerkingen: Wit rozenblaadje, symbool van liefde en puurheid. De geur van rozen is helend en ontstressend. Deze marmersteen komt uit de Italiaanse Apennijnse Alpen dichtbij Carrara. Het beeldje heeft een rondgaande golvende lijn en is hol en bol, waardoor licht en schaduw elkaar afwisselen. Dit beeld is onderdeel van het thema over liefde.

Stone sculpture: Rose petal 2
Material: Italian statuario marble
Sizes: No. 2
- Height : 11 cm
- Width: 12 cm
- Length: 16.5 cm
- Weight: 2.1 kg
Created in: Wenum, 2023
Comments: White rose petal, symbol of love and purity. The scent of roses is healing and de-stressing.
This marble stone comes from the Italian Apennine Alps near Carrara in Tuscany.
The sculpture has a circular wavy line and is concave and convex, so that light and shadow alternate. This sculpture is part of the theme about love.

Stenen beeld: Rozenblaadje 3 (hartje)
Materiaal: Italiaans statuario marmer
Maten: nr. 3
- Hoogte : 4,5 cm
- Breedte: 10 cm
- Lengte: 10 cm
- Gewicht: 600 gr
Gemaakt in: Wenum, 2023
Made in : Wenum, 2023
Opmerkingen: Wit rozenblaadje, symbool van liefde en puurheid. De geur van rozen is helend en ontstressend. Deze marmersteen komt uit de Italiaanse Apennijnse Alpen dichtbij Carrara in Toscane.
Het beeldje heeft een rondgaande golvende lijn en is hol en bol, waardoor licht en schaduw elkaar afwisselen. Het beeldje hoort bij het thema over liefde.

Stone sculpture: Rose petal 3 (heartshape)
Material: Italian statuario marble
Sizes: No. 3
- Height : 4,5 cm
- Width: 10 cm
- Length: 10 cm
- Weight: 600 gr
Made in: Wenum, 2023
Comments: White rose petal, symbol of love and purity. The scent of roses is healing and de-stressing. This marble stone comes from the Italian Apennine Alps near Carrara in Tuscany. The sculpture has a circular wavy line and is concave and convex, so that light and shadow alternate. The figurine belongs to the theme about love.

Stenen beeld: Rozenblaadje 4 (handje)
Materiaal: Italiaans statuario marmer Calacatta oro
Maten: nr. 4
- Hoogte : 4,5 cm
- Breedte: 7,5 cm
- Lengte: 8 cm
- Gewicht: 300 gr
Gemaakt in: Wenum, 2023
Made in : Wenum, 2023
Opmerkingen: Wit rozenblaadje, symbool van liefde en puurheid. De geur van rozen is helend en ontstressend. Deze marmersteen komt uit de Italiaanse Apennijnse Alpen dichtbij Carrara in Toscane.
Het beeldje heeft een rondgaande golvende lijn en is hol en bol, waardoor licht en schaduw elkaar afwisselen. Het beeldje hoort bij het thema over liefde.

Stone sculpture: Rose petal 4 (handshape)
Material: Italian statuario marble Calacatta oro
Sizes: No. 4
- Height : 4,5 cm
- Width: 7,5 cm
- Length: 8 cm
- Weight: 300 gr
Made in: Wenum, 2023
Comments: White rose petal, symbol of love and purity. The scent of roses is healing and de-stressing. This marble stone comes from the Italian Apennine Alps near Carrara in Tuscany. The sculpture has a circular wavy line and is concave and convex, so that light and shadow alternate. The figurine belongs to the theme about love.

Stenen beeld/Stone sculpture: Roze rozen bloemblaadje 5/Pink rose petal 5
Materiaal/material: roze Spaanse albast (Zaragoza)/pink Spanish alabaster (Zaragoza)
Maten/Sizes: 
- hoogte/height: 16 cm
- breedte/width: 18 cm
- lengte/length: 25 cm
- gewicht/weight: 5 kg
Gemaakt in/Created at: Wenum 2023
Opmerkingen: een roze rozenbloem blaadje, geïnspireerd door een roze rozenblaadje, symbool voor genegenheid, vriendschap en liefde. Roze rozen staan ook voor een nieuw begin. Het beeld heeft een rondgaande golvende lijn, met holle en bolle vormen.
Comments: A pink rose petal, inspired by a pink rose petal, symbolizing affection, friendship and love. Pink roses also represent new beginnings. The sculpture has a circular wavy line, with concave and convex shapes.

Stenen beeld/Stone sculpture:  Rozenblaadje 6/Rose petal 6
Materiaal/Material: Italiaans marmer Calacatta Oro/Italian marble Calacatta Gold
Maten/Sizes:
- Hoogte/height: 18 cm
- Breedte/width: 25 cm
- Lengte/length: 26 cm
- Gewicht/weight: 13 kg
Gemaakt in/Created at: Barbs Sculpturegarden, Wenum, 2023-2024
Opmerkingen: Het beeld is gemaakt van zelfzaam gevonden Calacatta Gold marmer nabij Carrara in Toscane in Italie. Het is een marmer met licht- en donkergrijze en goudkleurige aders.
Het beeld heb ik gemaakt in mijn beeldentuin, waar ik de inspiratie voor Rozenblaadje vond naar aanleiding van de mooie lijnen in de bloemblaadjes van de rozen in mijn tuin. Hun fijne bloemblaadjes inspireerden voor een enkel rozenblaadje in het fijne materiaal van dit marmer. Het heeft mooie holle en bolle vormen gekregen, is helemaal gepolijst en heeft een rondgaande dalende en rijzende lijn, soms heel sterk en soms heel zacht. Het is een tijdloos beeld.

Comments: The sculpture is made of the rarely found Calacatta Gold marble near Carrara in Tuscany, Italy.  It is a marble with light- and darkgrey and gold-colored veigns.
I made this Rose petal in my sculpturegarden from where I had the inspiration for this sculpture which arose from the beautiful lines in the petals of the roses in my garden. Their delicate petals inspired a single rose petal in the fine material of this marble. It has been given beautiful concave and convex shapes, is completely polished and has a circular falling and rising line, sometimes very strong and sometimes very soft. It is a timeless sculpture.

Stenen beeldjes: Kamille bloemblaadjes 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

Materiaal: Italiaans statuario marmer
Maten:  van deze kleine en mini beeldjes op aanvraag.
Gewicht samen is 2485 gram
Gemaakt in: Wenum, 2022 + 2023
Opmerkingen: De beeldjes zijn gemaakt van Italiaans statuario marmer wat gevonden word dichtbij Carrara in Toscane.
De inspiratie voor de marmeren Kamille bloemblaadjes is ontstaan naar aanleiding van de genezende werking & de mooie vormen in de bloemblaadjes van de Kamille in mijn tuin. Hun fijne bloemblaadjes inspireerden voor de marmeren Kamille blaadjes. Ze hebben mooie holle en bolle vormen gekregen, zijn helemaal gepolijst en hebben een sierlijke rondgaande lijn,  soms vloeiend en soms puntig.

Ze zijn onderdeel van het thema over de liefde.

Stone figurines: Chamomile petals 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

Material: Italian statuario marble
Sizes: of these small and mini figurines upon request.
Weight together is 2485 gram.
Created in: Wenum, 2022 + 2023
Comments: The sculptures are made of Italian statuario marble which is found in the region of Carrara in Tuscany.
The inspiration for the marble Chamomile petals arose from the healing effect & the beautiful shapes in the petals of the Chamomile in my garden. Their delicate petals inspired the marble Chamomile petals. They have been given beautiful concave and convex shapes, are completely polished and have a graceful circular line, sometimes flowing and sometimes pointed.

They are part of the theme about love.

Stenen beeld: Kamille Bloemblaadje 1

Materiaal: Italiaans statuario marmer
Maten:
- Hoogte : 18 cm
- Breedte: 21 cm
- Lengte: 30 cm
- Gewicht: 12,5 kg
Gemaakt in: Azzano/Wenum 2015 - 2016
Opmerkingen: Het beeld is gemaakt van Italiaans statuario marmer wat gevonden wordt in de regio bij Carrara in Toscane. De inspiratie voor het marmeren Bloemblaadje is ontstaan naar aanleiding van de mooie vormen van de kamille bloempjes in mijn tuin. Hun fijne bloemblaadjes inspireerden voor het maken van één enkel marmer Bloemblaadje. Het is een mooie vorm geworden door de sierlijke strakke lijnen en vlakken, helemaal gepolijst en met een mooi contrast in de wisselwerking van het holle en het bolle. Het beeld is onderdeel van het thema liefde.

Stone sculpture: Chamomile Petal 1
Material: Italian statuario marble
Sizes:
- Height: 18 cm
- Width: 21 cm
- Length: 30 cm
- Weight: 12.5 kg
Created in: Azzano/Wenum 2015 - 2016
Comments: The sculpture is made of Italian statuario marble which is found in the region of Carrara in Tuscany. The inspiration for the marble Petal arose from the beautiful shapes of the chamomile flowers in my garden. Their delicate petals inspired the creation of a single marble petal. It has become a beautiful shape due to the graceful straight lines and surfaces, completely polished and with a beautiful contrast in the interaction of the concave and the convex. This sculpture created more inspiration and has become part of a theme about love.

Stenen beeld/Stone sculpture: Donkere Bladeren/Dark Leaves
Materiaal/Material: Springstone (de hardste serpentijnsteen soort/the hardest serpentine)
Maten/Sizes:
- hoogte/heigth: 12 cm
- breedte/width: 17 cm
- lengte/length: 20 cm
- gewicht/weight: 5 kg
Gemaakt in/Created in: Wenum Wiesel, 2015.
Opmerkingen: Springstone is de hardste serpentijnsteen soort. Het heet springstone omdat bij het hakken in de steen schilfers vanaf springen.
Deze steen heeft de hardheid van marmer. Inspiratiebron voor dit beeld waren brandnetel bladeren in mijn tuin.
Het beeld is niet volledig glad gepolijst, de beitelsporen tonen als het ware de brandharen. Het is een liggend beeldje,
het kan ook staan - dan verandert het beeld naar een paar wat elkaar vasthoudt. De vorm is gaandeweg ontstaan.
Comments: Springstone is the hardest serpentine stone. It is called springstone because when chopping in the stone, flakes jump off.
This stone has the hardness of marble. The source of inspiration for this sculpture were nettle leaves in my garden.
The sculpture is not completely smoothly polished, the chisel marks show the stinging hairs, as it were. It is a reclining statue,
it can also stand - then the sculpture changes to a pair holding each other. The shape has gradually emerged.

Nog even wat geologische en oudheidkundige informatie over de Marmer, Albast en Serpentijn voor de liefhebbers. Het zijn omzettings gesteenten. 

Deze stenen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan door een omzetting of metamorfose na inwerking van hoge druk en verhitting in een heel langzaam proces, door druk van de aarde, druk van beneden af of van bovenaf, wat chemische processen teweegbracht. De eigenlijke structuur van de steen veranderde daardoor en er ontstond een nieuwe steensoort. Steen waarbij dit gebeurde worden meestal dichtbij vulkanische grond gevonden en zijn bijv. speksteen, albast, marmer, travertijn en serpentijn. Deze stenen kunnen ook sterk variëren in kleur en hun vindplaatsen zijn over de hele wereld o.a. in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Zimbabwe, VS, Noorwegen. Travertijn is daarbij een soort gatenkaas steen, omdat het vaak holtes heeft.

Door het miljoenen jaren in beslag nemende transformatieproces, kan een bepaalde steensoort in de loop van de tijd veranderen in een andere steensoort.

Some geological and archaeological information about Marble, Alabaster and Serpentine for enthusiasts. They are transformation rocks.
These stones were created millions of years ago by a conversion or metamorphosis after the action of high pressure and heating in a very slow process, by pressure from the earth, pressure from below or from above, which brought about chemical processes. This caused the actual structure of the stone to change and a new type of stone was created. Stones where this happened are usually found close to volcanic soil and include soapstone, alabaster, marble, travertine and serpentine. These stones can also vary greatly in color and are found all over the world, including Spain, Portugal, Italy, Greece, Zimbabwe, USA, Norway. Travertine is a kind of holey cheese stone, because it often has cavities.
Due to the transformation process that takes millions of years, a certain type of stone can change into another type of stone over time.

Bij de informatie in de door mij geschreven tekst op deze pagina heb ik eigen kennis en ervaring over de stenen samengevoegd met kennis van diverse sites en uit diverse boeken. Bronnen waarvan ik gebruik heb gemaakt staan op de pagina Stenen Beelden

In the information in the text I wrote on this page, I have combined my own knowledge and experience about the stones with knowledge from various sites and from various books. Sources that I have used are on the
Stone Sculptures page

U kunt altijd informatie opvragen over de workshops en de beelden en kijken op de betreffende pagina's. Contact

18+19 mei deelname in overzichtsexpo ateliers Apeldoorn
van 11 – 17u geopend.

25+26 mei deelname aan atelierroute Apeldoorn stichting
van 11 - 17u geopend.

Met info over workshops speksteen + boetseren. Eigen datum inplannen met een groep is ook mogelijk. Tijdens de open middagen staan er bronzen +stenen beelden en keramisch werk in de tuin +  in het atelier. Er zijn veel bloeiers in de tuin, die is gemaakt voor kleine diertjes, insecten, bijen en vlinders. Alvast rondkijken kan op deze website.

U kunt altijd informatie opvragen over de workshops en de beelden en kijken op de betreffende pagina's.  

Barbs Beeldentuin-Atelier neemt ook deel aan de OPEN ATELIERROUTE van NOORD OOST VELUWE STICHTING   op 5 & 6 oktober 2024  van 11 – 18 uur.

Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie kunt u bezoeken op afspraak en tijdens open atelier en beeldentuin dagen. Gesloten van 22/7 - 30/8/24. 
De Fluitersweg is een kleine zijstraat van de Oude Zwolseweg, die deel is van de Cannenburgh route.

 

Aankopen/opdrachten volgens Leveringsvoorwaarden voor Kunstwerken en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K.

Uitgave: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), ged. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, 2012. Klik de link voor inzage https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

 

Deze website is gemaakt door Barbara Pijnappel.
Op mijn producten en diensten, teksten & afbeeldingen geldt copyright, eigendomsvoorbehoud en pandrecht ©.

You can always request information about the workshops and the sculptures and look at the relevant pages. Contact

 

18+19 May participation in overview exhibition from www.ateliersapeldoorn.nl  open from 11 am - 17 pm.

25+26 May participation in Open atelier route of Ateliers Apeldoorn,
open from 11 am - 17 pm, ateliers Apeldoorn

With information about soapstone + sculpting workshops. Scheduling your own date with a group is also possible. During the open afternoons there will be bronze + stone statues and ceramic work in the garden + in the studio. There are many bloomers in the garden, which is made for small animals, insects, bees and butterflies. You can take a look around on this website.
You can always request information about the workshops and the sculptures and look at the relevant pages.

Barbs Sculpturegarden-Studio participates in the OPEN ATELIER ROUTE of NOORD OOST VELUWE FOUNDATION on 5 & 6 Octobre 2024
from 11 a.m. to 6 p.m. 

Barb's Sculpturegarden-Studio-Gallery can be visited on appointment and during open days from the sculpturegarden-studio.
Closed from 22/7 - 30/8/24.
The Fluitersweg is a small side street of the Oude Zwolseweg, which is part of the Cannenburgh route
.

 

Purchases/orders in accordance with the Terms and Conditions of Delivery for Works of Art and Extract of the Copyright Act 1912 B.K.
Publisher: Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars© (BOK), d. Leeuwarden District Court, 2012. Click the link to view https://www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.

This website was created by Barbara Pijnappel. My products and services, texts & images are subject to copyright, retention of title and lien ©.

stenen beeld zoeken, stenen beeld vinden, figuratief stenen beeld, stenen beeld, abstract stenen beeld, organisch stenen beeld, beeld in steen, steen beeld vinden, kunst zoeken, beeld te koop, kopen beeld, stenen beeld kopen, stenen object kopen, stenen figuur kopen, stenen naakt kopen, stenen dier kopen, stenen ornament kopen, stenen reliëf kopen, stenen portret kopen, natuursteen, figuratief beeld in steen, abstract beeld in steen, surrealistisch stenen beeld, organisch beeld in steen, opdracht stenen beeld, maken opdracht stenen beeld, stenen beeld maken, speksteen beeld, marmeren beeld, beeld in marmer, hardsteen beeld, beeld in hardsteen, serpentijnsteen beeld, beeld in serpentijn steen, granieten beeld, beeld in graniet, moderne kunst, figuratieve kunst, abstracte kunst in steen, abstract beeld in steen, organische kunst in steen, kunst expositie, expositie stenen beelden, origineel stenen beeld, sfeervol stenenbeeld, uniek stenen beeld, stenen tuinbeeld, stenen naaktbeeld, stenen dierenbeeld, stenen fantasiebeeld, kunst kopen, beeld in tuin, open tuin, open middag tuin, beeld binnen, beeld buiten, steen, steen bewerken, stenen, stenen beeld kopen, steensoorten, speksteen, seleniet, albast, serpentijn, Franse kalksteen Euville, springstone, statuario marmer, ordinario marmer, rode Parnon marmer, Portugese roze marmer, Braziliaanse blauwe graniet marmer Azul de Macauba, Belgische hardsteen, blauwe hardsteen, muschelkalkstein, dolomiet, Diabaas, graniet, design, vormgeving, vorm, vormen, structuur, structuren, lijn, lijnen, licht en donker, hol en bol, jubileumcadeau, afscheidscadeau, huwelijkscadeau, cadeau, inspirerend stenen beeld, creatief stenen beeld, inspirerend beeld, beeldentuin, atelier, ecologische tuin, galerie, opdracht stenen beeld, cadeaubon, kunst, beelden maker, tuinbeeld in steen, expositie beelden, beeldentuin verkoop stenen beelden, maken beeld, beelden steen, tuinbeelden in steen, stenen beeld in tuin, portret beeld, portret in steen, beeld in steen, beeld te koop, naakt in steen, naakten in steen, dier in steen, dieren in steen, beelden in steen, opdracht beeld maken in steen, geologie steen, natuurlijk beeld, stenen beelden galerie Apeldoorn, cadeau verjaardag, Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie, www.barbsgallery.com, galerie, kunstgalerie, galeriekunst, kunstverzamelaar, kunst kopen, kunstenaar, kunstenares, beeldhouwster Barbara Pijnappel, beeldhouwer, Vaassen, Epe, Heerde, Hattem, Zwolle, Hoenderloo, 't Harde, Ermelo, Putten, Barneveld, Ede, Wageningen, Veenendaal, Eerbeek, Dieren, Arnhem, beeldentuin-atelier-galerie Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, speksteen Gelderland, speksteen Midden-Nederland, die Niederlande, Los países bajos, bronze and stone sculptures, Bronzen und Steinen Skulpturen, esculturas, estatuas de bronce, beeldentuin Nederland, sculpturegarden Netherlands, Skulpturengarten die Niederlande, jardin des sculptures Pays Bas, jardin de esculturas, giardino di sculture Paesi, steen, stone, sculpture, sculptures, stenenbeeld, stenenbeelden, marmer, marble, bloemblaadjes, bloemblaadje, flowerpetals, flowerpetal, stonesculptures, stonesculpture, figurine, figurines, steinskulpturen, steinskulptur, skulptur, skulpturen, keramiek, ceramic, ceramics, keramischebeelden, keramiekbeeld, ceramicsculpture, ceramicsculptures, kleuren, colors, engobe, tekening, drawing, design, vormen, vormgeving, shapes, speksteenworkshop, stenenbeelden, barbarapijnappel, scultura, sculturas, esculturas, piedra, stein, pierre, modernekunst, artemoderna, modernart, marblesculptures, statuario, calacattaoro, calacattagold, ordinario, italianmarble, greecmarble, namibianmarble, portugeesmarmer, springstone, albast, alabaster, selenite, seleniet, serpentijn, serpentinestones, speksteen, soapstone, carrara, hardsteen, bluestone, auroramarble, auroramarmer, portugesemarble, kunstenaar, kunstenares, artist, sculptress, sculptor, artcollector, kunstverzamelaar, kunst, art, beeldendekunst, modernekunst, montealtissimoapuane, contemporaryart, contemporarysculpture, artecontemporeano, barbssculpturegarden, barbsbeeldentuin, barbsatelier, atelier, beeldentuin, sculpturegarden, barbsgallery, gallery, expositie, exhibition, atelierroute, studioroute, tuin, opentuin, garden, opengarden, figurativeart, figurative, abstractart, abstract, contemporaryart, contemporarysculpture, flowers, calendula, goudsbloem, goldflower, marigold, kamille, chamomilla, blauw marmer vergeet-me-nietje, forget-me-not, healingstones, healing, genezendesteen, genezen, spiritueel, dutchsculptress, nederlandsebeeldhouwster, nederlandsebeeldhouwer, dutchsculptor, netherlands, nederland, veluwsebeeldentuin