DEELNAME VOORWAARDEN ©

DEELNAME VOORWAARDEN CURSUSSEN + WORKSHOP's BARB’s BEELDENTUIN-ATELIER:

1. Opgeven en info over de cursus/workshop:
a. Cursussen en workshops worden gegeven aan iedereen vanaf plm. 8 jaar. Deelname aan 1 of meer workshop(s) kan per keer opgegeven + gevolgd worden. Deelname aan boetseerlessen gaat in periodes van 11 lessen + 1 extra inhaal les die gratis is. De inhaal les geldt bij opgave in de eerste helft (voor de eerste 6 weken) van de cursus, bij opgave na de eerste 6 weken neemt u ook betaalt deel aan de inhaal les. De berekening per les is 11 weken gedeeld door het lesgeld.
b. Een cursist verbindt zich – na wederzijdse acceptatie - aan het volgen van de gekozen cursus of workshop. De overeenkomst treedt in werking na bevestiging per brief of email van Barb’s Beeldentuin-atelier met erbij uitgebreide info over de workshop of cursus.
c. Na de betaling van de factuur is uw aanmelding definitief. Weet u van te voren dat u toch niet wilt deelnemen geef het dan s.v.p. door, dan is er ruimte voor een ander om deel te nemen.
d. Er zijn geen proeflessen.
e. De lestijden en tijdsduur van de cursus of workshop varieert per cursus en workshop, aankondigingen en info worden gemeld op de website www.barbsgallery.com
f. Alle cursussen en workshops worden gegeven door Barbara Pijnappel. Daarbij inbegrepen is het gebruik van geschikt lesgereedschap bij de cursus boetseren + en workshops speksteen en boetseren.

2. Betaling:
a. Deelname aan een cursus of groepsworkshop wordt vooraf per bank betaald. Deelname aan een workshop met open inschrijving wordt tijdens de workshopmiddag betaald, tenzij anders is overeengekomen.
b. Door betaling van het cursusbedrag accepteert de cursist, of bij een persoon onder de 18 jaar de ouder/verzorger/voogd, de hier staande spelregels en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
c. Betalingen voor cursussen en workshops vinden plaats door het bedrag over te maken op de betalingsgegevens die worden doorgegeven op facturen of bevestigings-emails van Barb’s Beeldentuin-Atelier. Alle bedragen zijn incl. BTW. Alleen cursisten van 21 jaar en ouder zijn Btw-plichtig. Volgens wettelijk voorschrift is er een bedenktijd van 7 dagen geldig, hierna gelden de annuleringvoorwaarden in punt d.
d. Indien een cursist de lessen voortijdig wenst te beëindigen, worden reeds betaalde lesgelden niet of gedeeltelijk gerestitueerd volgens onderstaande staffel:
CURSUS:
- Annulering in de eerste helft van de cursus – 50 % wordt geretourneerd
- Annulering binnen ¾ deel van de cursus - 25% wordt geretourneerd
- Annulering in het laatste kwart deel van de cursus - 0% wordt geretourneerd
WORKSHOP:
- Annulering tot 7 dagen voor aanvang van de workshop – 100% restitutie
- Annulering 7 tot 2 dagen voor aanvang van de workshop – 50% restitutie
- Annulering tot 2 dagen voor de workshop – geen restitutie

3. Afwezigheid / Ziekte:
a . Indien een cursist verhinderd is, wilt u dan s.v.p. vóór aanvang van de les de docent daarvan per mail of telefoon op de hoogte stellen. In overleg en indien mogelijk kan een les ingehaald worden. Bij ziekte van de docent wordt de les ingehaald in overleg met de docent. Lessen worden niet doorberekend indien een van de onderstaande situaties zich voordoet:
1. ) Langdurige ziekte (langer dan 3 weken) ;
2. ) onvoorziene gebeurtenissen die het verder les geven onmogelijk maken.

4. Aansprakelijkheid:
a. Barb’s Beeldentuin-Atelier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de cursist, noch voor enigerlei andere onvoorziene zaken die een teleurstellend resultaat hebben opgeleverd zoals het niet gemotiveerd zijn van een cursist. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent. In voorkomende gevallen zal de docent dit tijdig ter sprake brengen en trachten op te lossen.
b . Door deel te nemen aan een cursus en/of workshop is iedere deelnemer zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het niet doen oplopen van schade en/of letsel aan eigen persoon en/of eigendommen en het doen toekomen van schade en/of letsel aan andere personen of eigendommen. Een EHBO doos is wel voorradig.
c . Barb’s Beeldentuin-Atelier behoudt zich het recht voor om onaangekondigd tussentijds wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.
d . Op de deelname overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Onverminderd het bepaalde in dit artikel kunnen Partijen gezamenlijk besluiten het geschil te laten beslechten door een geschillencommissie.
e. Disclaimer: Ondanks het feit dat bij de totstandkoming van de spelregels zorgvuldigheid is betracht, kunnen er geen rechten aan worden ontleend in geval van onvolkomenheden.

5. Leveringsvoorwaarden:
a . Voor overige zaken m.b.t. opdrachten en aankopen wordt verwezen naar: Leveringsvoorwaarden en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K. Kunst/Workshops Leveringsvoorwaarden Uitgave Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars. Ged. Arr. Rechtbank-Amsterdam, 1983, klik het linkje aan voor inzage www.barbsgallery.com/leveringsvoorwaarden.nl
b. Op mijn producten en diensten geldt eigendomsvoorbehoud en pandrecht.

6. Recht van Barb's Beeldentuin-Atelier:
1. In gevallen waarin de Deelnemersvoorwaarden niet voorzien, beslist Barbara Pijnappel.
2. Barb's Beeldentuin behoudt zich het recht voor om alle beeld- en fotomateriaal, genomen tijdens de workshops, cursussen en evenementen, te gebruiken voor PR- en publicatiedoeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt u verzocht dit mondeling, schriftelijk of per e-mail te melden bij Barbara Pijnappel

Aankopen/opdrachten volgens Leveringsvoorwaarden en Uittreksel Auteurswet 1912 B.K. Uitgave Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars. Ged. Arr. Rechtbank-Amsterdam, 1983. Klik de hiernavolgende link voor het hele document: Kunst + activiteiten Leveringsvoorwaarden

terug naar-return menu